Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Disgrifiad o'r Rhaglen


Côd UCAS: C22

Côd Cwrs: W130

Mae'r cwrs Cerflunio: Castio, Cerfio, Llunio yn Ysgol Gelf Caerfyrddin, Coleg Sir Gâr, yn rhaglen astudio strwythuredig, a gyflwynir mewn stiwdios gyda'r cyfarpar angenrheidiol gan staff sydd yn artistiaid proffesiynol ac sydd â phroffiliau arddangos cenedlaethol a rhyngwladol parhaus. Caiff y dosbarthiadau eu dysgu trwy sesiynau ymarferol. Mae myfyrwyr y flwyddyn gyntaf yn dysgu gweithio mewn metel - castio efydd a haearn - modelu, weldio, gweithio mewn carreg a phren mewn gweithdai pwrpasol gyda grwpiau o faint bach, gan ddysgu trwy brofiad ymarferol mewn amgylchedd cynhwysol diogel.

Yn yr ail a'r drydedd flwyddyn caiff dulliau unigol eu cefnogi gan ddarlithwyr y mae eu hymarferion eu hunain yn cynnwys: castio efydd a haearn, cerflunio digidol, gosod, celfyddyd benodol i safle, celf amgylcheddol, celf drawsddisgyblaethol, celf gyhoeddus a gwaith gof. Mae'r holl fyfyrwyr yn mynd i'r afael â maes eang cerflunio cyfoes fel eu bod yn gallu arbenigo a gwireddu hoffterau unigol, ac ymwneud â'r posibilrwydd o weithio ar draws ffiniau a thechnolegau i fynd ar ôl diddordebau a sgiliau personol. Caiff dialog ei annog ar draws adrannau, er mwyn cynnig cyfleoedd am gydweithio a rhyngweithio cyffrous.

Cipolwg

  Llawn Amser / Rhan Amser

  3 blynedd yn llawn amser, neu fwyafswm o 60 credyd fesul blwyddyn academaidd ar gyfer astudio rhan-amser.

  Campws Ffynnon Job

Nodweddion y Rhaglen


Byddwch yn astudio mewn ysgol gelf draddodiadol, a adeiladwyd yn bwrpasol yn y 1970au. Mae ein hysgol gelf yn cynnig gweithfannau unigol i chi a stiwdios ar gyfer bywluniadu, castio efydd, gwaith coed, gwaith plastr, cerfio cerrig, castio haearn a cherflunio digidol.

Mae'r cwrs yn cefnogi datblygiad eich ymarfer stiwdio gan roi pwyslais ar ddysgu crefft a sgil gwneud cerfluniau. Mae darlithoedd a dialog gyd-destunol yn eich galluogi i leoli eich hun a'ch ymarfer o safbwynt hanes celf a meddwl beirniadol cyfoes, fel eich bod yn barod i ymchwilio i'ch diddordebau eich hun a'u mapio. Mae'r cyfleoedd mynych i gymryd rhan mewn arddangosfeydd cyhoeddus a digwyddiadau yn y DU a dramor yn eich paratoi'n broffesiynol ar gyfer ystod eang o yrfaoedd posibl. Mae'r holl sgiliau hyn yn drosglwyddadwy ar draws ystod o gyd-destunau proffesiynol. Mae'r gallu hwn i feddwl yn greadigol a gaiff ei ddysgu, sydd yn gysylltiedig ag ymarfer cerflunio celfyddyd gain, yn dod yn gynyddol bwysig ym myd masnach a busnes.

Cynnwys y Rhaglen


Blwyddyn 1 – Blwyddyn seiliedig ar sgiliau a gyflwynir drwy gyfres o weithdai. Mae'r flwyddyn ar ffurf wyth modiwl: Modelu, Gwneud Mowldiau a Chastio, Ffabrigo Dur, Cerflunio Clai, Cerfio, Llunio a Ffabrigo, Datblygu Iaith Weledol, Sgiliau Astudio a Datblygu Iaith Feirniadol a Chyd-destunol, Damcaniaethau Estheteg a Phrosiect Creadigol.

Blwyddyn 2 – Blwyddyn ddatblygiadol sydd wedi'i llunio i ganiatáu i chi gymhwyso'r sgiliau a enillwyd ym mlwyddyn un i nodi cryfderau personol a meysydd diddordeb o fewn ystod o gyd-destunau perthnasol i ddiwydiant. Mae'r flwyddyn yn cynnwys pum modiwl: Sgiliau Stiwdio, Prosiect Celf a Dylunio Deongliadol, Sgiliau Proffesiynol, Diwylliant Gweledol a Materol a Phrosiect Arbenigol.

Blwyddyn 3 – Briff personol wedi'i gyd-drafod sy'n caniatáu i chi gyfnerthu eich ymarfer ac adeiladu portffolio i baratoi ar gyfer symud ymlaen yn y dyfodol ac uchelgeisiau personol. Mae'r flwyddyn yn cynnwys pedwar modiwl, pob un ohonynt yn seiliedig ar brosiectau unigol: Methodoleg Ymchwil Gweledol, Safbwyntiau Damcaniaethol o Ymarfer, Sgiliau Proffesiynol: Menter a Chyflogadwyedd a Phrosiect Mawr; sydd yn diweddu mewn cyfle i arddangos eich gwaith mewn sioe radd derfynol.

Dilyniant a Chyflogaeth


Cerflunydd / artist hunangyflogedig, cynorthwy-ydd artist, entrepreneur, cynllunydd golygfeydd llwyfan, therapydd celf, adeiladwr setiau, gweithiwr sector cyhoeddus, addysgwr, curadur arddangosfa, beirniad celf / ymchwilydd newyddiadurol, astudiaeth ôl-raddedig (MA, PhD), athronydd, arloeswr ac ati.

Asesu'r Rhaglen


Asesir yn barhaus trwy sesiynau gweithdy llawn, trafodaethau beirniadol, asesu ffurfiannol a chrynodol gydag adborth clywedol ac ysgrifenedig.

Gofynion y Rhaglen


Gofynion mynediad

Derbynnir pwyntiau sgôr tariff: O leiaf 96 pwynt neu allu portffolio cyfwerth ar gyfer ymgeiswyr hyn.

Gweithdrefnau dewis

Mae angen i bob ymgeisydd wneud cais ar-lein trwy UCAS, ein côd Sefydliad UCAS yw C22 a chôd y cwrs yw W130. Bydd y cynigion yn cael eu gwneud ar sail y cais UCAS, graddau a ragwelir (os yn berthnasol), geirda UCAS a chyfweliad un i un. Mae Cyfarwyddwyr y Rhaglen yn cyfweld pob ymgeisydd ac yn trafod eich portffolio gwaith celf a'ch uchelgeisiau gyda chi. Mae hyn yn rhan hollbwysig o'n proses ddewis i sicrhau bod y cwrs yn iawn i chi a'ch bod chi yn iawn i'r cwrs. O ganlyniad i'r ffaith ein bod yn meithrin perthynas gyda chi o'r dechrau mae ein cyfraddau gadael yn isel. Rydym yn ymdrechu'n barhaus i droi myfyrwyr yn ymarferwyr proffesiynol llwyddiannus.

Rydym yn croesawu ymgeiswyr hyn â phrofiad blaenorol perthnasol ac yn eu hystyried yn unigol. Bydd myfyrwyr rhyngwladol yn cael eu cyfweld trwy fideo-gynadledda.

Cyfryngau Cymdeithasol

https://www.facebook.com/carmarthenschoolofartsculpture

https://www.facebook.com/CarmarthenSchoolOfArt

https://www.instagram.com/sculpture_csoa/

https://www.instagram.com/carmarthenschoolofart/

Costau Ychwanegol


Nid oes unrhyw ffi Stiwdio ychwanegol.  Fodd bynnag, mae'n debygol y byddwch yn mynd i gostau ychwanegol ar gyfer deunyddiau arbenigol, argraffu ac ar gyfer teithiau’n berthnasol i’r cwrs.