Galluogi'r Bar Hygyrchedd

BA (Anrh) Tecstilau: Gwau, Gwehyddu a Chyfryngau Cymysg

Disgrifiad o'r Rhaglen


Côd UCAS: C22

Côd Cwrs: W232

Mae'r rhaglen Tecstilau: Gwau, Gwehyddu a Chyfryngau Cymysg yn Ysgol Gelf Caerfyrddin, Coleg Sir Gâr, yn unigryw yng Nghymru gan ei bod yn darparu'r cyfle i archwilio prosesau gorffennu mewn gwehyddu, gwau a chyfryngau cymysg. Mae lluniadu a dylunio digidol yn ffurfio'r sylfaen ar gyfer datblygiad. Mae'r dull seiliedig ar sgiliau yn darparu gwybodaeth a sail arbrofol er mwyn i fyfyrwyr allu datblygu naill ai dull cyfryngau cymysg neu ddewis arbenigo. Mae'r cwricwlwm yn sicrhau bod y myfyrwyr yn cael cyfle i brofi ystod o gyfleoedd gyrfaol trwy amrywiaeth o gyd-destunau marchnad: ffabrigau ffasiwn, dylunydd-wneuthurwr/crefft, ategolion, tecstilau ar gyfer mewnolion a chelf decstil.

Mae'r cwrs yn ddynamig, yn llawn her ac yn greadigol, a chaiff ei redeg gan diwtoriaid sydd yn arbenigwyr cydnabyddedig yn eu maes. Rydym am i'n myfyrwyr raddio gyda chyrff gwaith rhagorol a fydd yn arwain at swyddi sy'n rhoi bodlonrwydd, hunangyflogaeth neu astudiaeth academaidd uwch.

Mae'r cwrs yn sicrhau bod y myfyrwyr yn datblygu portffolio eang sydd yn arddangos eu hunaniaeth bersonol. Byddant yn dysgu sgiliau trosglwyddadwy er mwyn cael gwaith yn y diwydiannau creadigol: mae gan lawer o gyn-fyfyrwyr yrfaoedd sefydledig yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Rydym yn ceisio meithrin a datblygu sgiliau ymarferol gyda manwl gywirdeb academaidd, a fydd yn arwain at arddangosfa broffesiynol a phortffolio o waith.

Cipolwg

  Llawn Amser / Rhan Amser

  3 blynedd yn llawn amser, gellir astudio yn rhan-amser

  Campws Ffynnon Job

Nodweddion y Rhaglen


Mae hon yn rhaglen ag adnoddau da iawn gyda chyfleusterau gweithdy sydd yn cynnwys: gwyddiau llaw traddodiadol (ar gael i bob myfyriwr), gwyddiau wedi'u gyrru gan gyfrifiadur, peiriannau cudynnu matiau, gwnïo domestig a diwydiannol, labordy llifo, torri â laser, weldio â laser ac uno uwchsonig; ochr yn ochr â chyfarpar printio, addurno a phwytho safonol. Defnyddir ystod eang o feddalwedd dylunio masnachol ar lwyfannau Mac a PC fel ei gilydd. Rydym hefyd yn cynnig lefel uchel o arbenigedd tiwtoriaid mewn dylunio dillad wedi'u gwau a llunio cynnyrch ar gyfer y rheiny sydd am droi eu tecstilau yn gynhyrchion gorffenedig wedi'u gwireddu'n llawn.

Mae prosiectau'r flwyddyn gyntaf a'r ail flwyddyn o astudio yn rhychwantu deilliannau celfyddyd fewnol, ffasiwn a chymhwysol. Mae cystadlaethau cenedlaethol a rhyngwladol a briffiau prosiect byw yn gydran hanfodol o'r cwrs, sydd yn rhoi profiad proffesiynol ac entrepreneuraidd go iawn, yn ogystal â'r cyfle i ennill gwobrau, cyfleoedd arddangos a lleoliadau gwaith. Mae'r flwyddyn olaf o astudio yn un hollol hunangyfeiriedig gyda sesiynau tiwtorial wythnosol, sydd yn caniatáu i fyfyrwyr greu corff personol o waith sydd yn arddangos unigoliaeth, arloesedd a dawn. Mae'r cwrs yn ymfalchïo yn y ffaith nad oes ganddo ‘arddull fewnol’: caiff yr holl fyfyrwyr eu trin fel unigolion a'u hannog i greu gwaith sydd yn adlewyrchu eu diddordebau a'u dyheadau unigryw. Mae gan y myfyrwyr eu gweithfannau pwrpasol eu hunain mewn stiwdio olau ac awyrog sydd â'r cyfarpar angenrheidiol. Mae meintiau'r dosbarthiadau yn fach, sydd yn caniatáu lefel uchel o ryngweithio â thiwtoriaid a mynediad hwylus i adnoddau.

Ein nod yw helpu myfyrwyr i wireddu eu potensial llawn mewn amgylchedd gwaith cefnogol, cyfeillgar, meithringar a chreadigol.

Cynnwys y Rhaglen


Blwyddyn 1 – Blwyddyn seiliedig ar sgiliau a gyflwynir drwy gyfres o weithdai. Mae'r flwyddyn ar ffurf wyth modiwl yn cynnwys Tecstilau Lluniedig, Cyfryngau Cymysg, Datblygu Iaith Weledol, Prosesau Digidol ac Ymarfer Digidol Creadigol (a ddefnyddir mewn tecstilau), Sgiliau Astudio a Datblygu Iaith Feirniadol a Chyd-destunol, Astudiaethau Beirniadol a Chyd-destunol: Damcaniaethau Estheteg a Phrosiect Creadigol.

Blwyddyn 2 – Blwyddyn ddatblygiadol sydd wedi'i llunio i ganiatáu i chi gymhwyso'r sgiliau a enillwyd ym mlwyddyn un i nodi cryfderau personol a meysydd diddordeb o fewn ystod o gyd-destunau perthnasol i ddiwydiant. Mae'r flwyddyn yn cynnwys pum modiwl: Prosiectau Byw, Cystadlaethau Dylunio, Sgiliau Proffesiynol, Diwylliant Gweledol a Materol a Phrosiect Arbenigol.

Blwyddyn 3 – Briff personol wedi'i gyd-drafod sy'n caniatáu i chi gyfnerthu eich ymarfer ac adeiladu portffolio i baratoi ar gyfer symud ymlaen yn y dyfodol ac uchelgeisiau personol. Mae'r flwyddyn yn cynnwys pedwar modiwl, pob un ohonynt yn seiliedig ar brosiectau unigol: Methodoleg Ymchwil Gweledol, Safbwyntiau Damcaniaethol o Ymarfer, Sgiliau Proffesiynol: Menter a Chyflogadwyedd a Phrosiect Mawr; sydd yn diweddu mewn cyfle i arddangos eich gwaith mewn sioe radd derfynol.

Dilyniant a Chyflogaeth


Dylunydd/artist tecstilau, gwaith arddangosfa gelf neu osod, dylunio - llawrydd neu fewnol, dylunydd/gwneuthurwr, gweithiwr celf cymunedol, curadur arddangosfeydd, athro/darlithydd, ymchwilydd, astudiaeth ôl-raddedig (MA, PhD).

Asesu'r Rhaglen


Asesir yn barhaus trwy sesiynau gweithdy llawn, trafodaethau beirniadol, asesu ffurfiannol a chrynodol gydag adborth clywedol ac ysgrifenedig.

Gofynion y Rhaglen


Gofynion mynediad

Derbynnir pwyntiau sgôr tariff: O leiaf 96 pwynt neu allu portffolio cyfwerth ar gyfer ymgeiswyr hyn.

Gweithdrefnau dewis

Mae angen i bob ymgeisydd wneud cais ar-lein trwy UCAS, ein côd Sefydliad UCAS yw C22 a chôd y cwrs yw W232. Bydd y cynigion yn cael eu gwneud ar sail y cais UCAS, graddau a ragwelir (os yn berthnasol), geirda UCAS a chyfweliad un i un. Mae Cyfarwyddwyr y Rhaglen yn cyfweld pob ymgeisydd ac yn trafod eich portffolio gwaith celf a'ch uchelgeisiau gyda chi. Mae hyn yn rhan hollbwysig o'n proses ddewis i sicrhau bod y cwrs yn iawn i chi a'ch bod chi yn iawn i'r cwrs. O ganlyniad i'r ffaith ein bod yn meithrin perthynas gyda chi o'r dechrau mae ein cyfraddau gadael yn isel. Rydym yn ymdrechu'n barhaus i droi myfyrwyr yn ymarferwyr proffesiynol llwyddiannus.

Rydym yn croesawu ymgeiswyr hyn â phrofiad blaenorol perthnasol ac yn eu hystyried yn unigol. Bydd myfyrwyr rhyngwladol yn cael eu cyfweld trwy fideo-gynadledda.

Cyfryngau Cymdeithasol

https://www.facebook.com/ColegsirgarTextiles/

https://www.facebook.com/CarmarthenSchoolOfArt

https://www.instagram.com/textiles_csoa/

https://www.instagram.com/carmarthenschoolofart/

Costau Ychwanegol


Nid oes unrhyw ffi Stiwdio ychwanegol.  Fodd bynnag, mae'n debygol y byddwch yn mynd i gostau ychwanegol ar gyfer deunyddiau arbenigol, argraffu ac ar gyfer teithiau’n berthnasol i’r cwrs.