Astudiaethau Sylfaen mewn Celf, Dylunio a'r Cyfryngau Lefel 3

Disgrifiad o'r Rhaglen


Mae ein rhaglen fywiog yn cynnig profiad diagnostig sy’n eich annog i arbrofi a gwneud dewisiadau gwybodus ar gyfer astudiaethau ac ymarfer creadigol yn y dyfodol.

Mae'n gweithredu fel pont rhwng eich astudiaethau Lefel 3 (Safon Uwch a chyfwerth) a blwyddyn gyntaf gradd. Gallwch archwilio ystod eang o sgiliau a fydd yn eich helpu i ddod yn feddyliwr ochrol, hyblyg wrth baratoi ar gyfer lle mewn addysg uwch a chyflogaeth.

Byddwch yn astudio mewn amgylchedd creadigol sy’n symbylu dyfeisgarwch, arbrofi a dadansoddi. Caiff y rhaglen ei dysgu yn adrannau Gradd Ysgol Gelf Caerfyrddin a chewch hefyd eich gofod stiwdio eich hun i ymgymryd â gwaith prosiect.

Cipolwg

  Llawn Amser

  Blwyddyn yn llawn amser.

  Campws Ffynnon Job

Nodweddion y Rhaglen


Byddwch yn archwilio pob maes cwricwlwm o fewn celf a dylunio cyn dewis pa lwybr arbenigol sy'n addas i'ch diddordebau personol chi. Byddwch yn datblygu sgiliau wrth weithio gydag amrywiaeth o ddeunyddiau a phrosesau a fydd yn eich helpu i gynhyrchu a datblygu syniadau a chanlyniadau. Bydd ein darlithoedd

Astudiaethau Cyd-destunol yn cefnogi eich astudiaethau. Mae'r elfen gyffrous hon o'r cwrs yn helpu i gynyddu eich hyder wrth feddwl yn greadigol a beirniadol, myfyrio personol a gwybodaeth bynciol o arferion hanesyddol a chyfoes.

Cyflwynir y rhaglen 5 diwrnod yr wythnos am 35 wythnos ac nid oes ffioedd dysgu - mae AM DDIM.

Cynnwys y Rhaglen


Rhennir y rhaglen yn dri cham:

Cam Un: Byddwch yn mynychu ystod o weithdai er mwyn eich cyflwyno i brosesau a ffyrdd o weithio. 

Cam Dau: Byddwch yn dewis a dilyn eich llwybr arbenigol dewisol; i’ch cefnogi i adeiladu portffolio sy'n briodol i'ch cwrs astudio mewn addysg uwch neu gyflogaeth.


Cam Tri: Rydych yn aros o fewn eich llwybr arbenigol dewisol ond mae'r pwyslais ar uchelgais, unigolrwydd, ac annibyniaeth. Byddwch yn cynnig ac yn datblygu eich arddangosfa diwedd blwyddyn.

Dilyniant a Chyflogaeth


Cewch eich addysgu gan diwtoriaid gradd ac arbenigwyr pwnc, y mae gan y rhan fwyaf ohonynt eu hymarfer eu hunain, sy'n annog trosglwyddo gwybodaeth yn uniongyrchol. Byddwn yn eich helpu i adeiladu portffolio pwnc-benodol ac, wrth ddefnyddio cyfleusterau arbenigol, yn eich cyflwyno i ffyrdd o weithio yn barod ar gyfer astudio gradd neu fynd ymlaen i gyflogaeth.

Mae llawer o’n myfyrwyr yn mynd ymlaen i brifysgolion ledled y DU neu’n dewis symud ymlaen yn uniongyrchol i raglenni gradd yn Ysgol Gelf Caerfyrddin Coleg Sir Gâr; byddwch yn gymwys i gael Bwrsariaeth Dilyniant Mewnol o £1000 ar eu cyfer.

Asesu'r Rhaglen


Rhaid i chi basio pob maen prawf ar bob Cam i symud ymlaen i’r Camau dilynol.

Asesir unedau yn fewnol. Byddwch hefyd yn creu Prosiect Mawr terfynol a gaiff ei gymedroli’n allanol gan CBAC, bydd canlyniadau’r rhain yn pennu gradd ddiploma derfynol o Ragoriaeth, Teilyngdod neu Bas.

Gofynion y Rhaglen


Bydd angen i bob ymgeisydd ddod â phortffolio o waith celf a dylunio i’w cyfweliad. Caiff addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn ei asesu yn y cyfweliad.

Bydd angen i ymgeisydd ar gyfer y cwrs feddu ar: Gymhwyster Lefel 3 (gwell pe bai’n ymwneud â Chelf) a 5 TGAU graddau A* - C neu gyfwerth, sy’n cynnwys naill ai Cymraeg (Iaith gyntaf) neu Saesneg a Mathemateg. Gellir derbyn myfyrwyr hŷn heb gymwysterau yn amodol ar gyfweliad llwyddiannus a chyflwyniad o waith celf.

Cyfryngau cymdeithasol:

Facebook: https://www.facebook.com/CarmarthenSchoolOfArt

Instagram: www.instagram.com/artfoundation_csoa

https://www.instagram.com/carmarthenschoolofart/

Costau Ychwanegol


Mae yna ffi stiwdio o £150 ar gyfer y cwrs hwn, a bydd hyn yn darparu deunyddiau sylfaenol i chi ar gyfer datblygu gwaith ymarferol.

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.

 

 

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.