Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Disgrifiad o'r Rhaglen


Côd UCAS: C22

Côd y Cwrs: CA3D

Ychwanegiad diweddar i'n portffolio o raglenni lefel prifysgol yw'r Dystysgrif Addysg Uwch.

Mae hwn yn gymhwyster annibynnol Lefel 4 sy’n flwyddyn gyntaf ein Rhaglenni Gradd.  Gellir astudio’r cwrs yn llawn amser dros un flwyddyn academaidd, neu’n rhan-amser dros ddwy flynedd a bydd yn galluogi’r myfyrwyr hynny na allant ymrwymo i astudio ar gyfer gradd BA Anrhydedd lawn i gael dealltwriaeth o’r sgiliau sylfaenol sy'n ofynnol mewn dylunio 3D digidol ac animeiddio a’u dysgu.

Wedi'i ddatblygu o dechnolegau newydd diwydiant creadigol sy'n esblygu, cewch eich annog i archwilio syniadau arloesol tra’n ennill sgiliau cyfunol mewn celf, dylunio a thechnoleg. Cipio, creu a chanlyniadau modelau ac amgylcheddau 3D digidol, gan ganolbwyntio’n benodol ar lwyfannau Rhith-wirionedd a phwyslais ar sgiliau. Mae'r cwrs yn canolbwyntio ar amrywiaeth o brosiectau ymarferol sy'n cynnwys modelu 3D, animeiddio, rhith-wirionedd a realiti estynedig, gan greu canlyniadau ar gyfer amrywiaeth o lwyfannau cyfoes. 

Cipolwg

  Llawn Amser / Rhan-Amser

  Blwyddyn yn llawn amser, 2 flynedd yn rhan-amser

  Campws Ffynnon Job

Nodweddion y Rhaglen


Gallwch ddisgwyl rhaglen amrywiol o aseiniadau sy’n tynnu sylw at bwysigrwydd sgiliau technegol o fewn y diwydiant. Mae gan fyfyrwyr fynediad i gyfleusterau rhagorol gydag ystafelloedd cyfrifiadurol o safon uchel gyda'r fersiynau diweddaraf o feddalwedd safon y diwydiant ac adnoddau blaengar gan gynnwys cyfarpar VR, sganiwr laser 3D llaw, cyfarpar ffotogrametreg a chamerâu 360 proffesiynol. A chyda dosbarthiadau bach, mae gan fyfyrwyr ddigon o fynediad i'r cyfleusterau hyn.

Mae’r rhaglen yn sicrhau bod myfyrwyr yn dangos dealltwriaeth sylfaenol dda o gymwysiadau Dylunio 3D a Rhith-wirionedd sy’n berthnasol i’r diwydiant.

Mae’r cymwysiadau sgiliau yn niferus, o greu asedau ar gyfer y diwydiant gemau fideo a VFX i ail-adeiladu digidol ar gyfer y sector treftadaeth.

Cynnwys y Rhaglen


Mae’r Dystysgrif Addysg Uwch yn flwyddyn seiliedig ar sgiliau a gyflwynir trwy gyfres o weithdai. Mae'r flwyddyn yn cynnwys saith modiwl gan gynnwys Datblygu Iaith Weledol, Delweddu 2D a 3D, Prosesau Digidol, Arfer Digidol Creadigol (a ddefnyddir yn y diwydiant 3D), Cyflwyniad i Animeiddio 3D, Dysgu yn yr Oes Ddigidol a Phrosiect Creadigol.

Dilyniant a Chyflogaeth


Ar ôl cwblhau’r Dystysgrif Addysg Uwch yn llwyddiannus, gallwch symud ymlaen i lefel 5 y radd lawn os ydych yn dewis gwneud hynny. 

Ar ôl cwblhau’r Radd BA (Anrh) lawn:- mae’r sector 3D yn ffynnu ar hyn o bryd, wedi'i danio gan ddatblygiadau mewn technoleg a'r llwyfannau sy'n tyfu’n wastadol lle gellir rhoi cyd-destun i’r sgiliau hyn. Mae’r rhain yn cynnwys y diwydiant chwarae gemau cyfrifiadurol; Ffilm/Teledu; delweddu pensaernïol; treftadaeth; argraffu 3D; hysbysebu; peirianneg; darlunio a llawer mwy.

Asesu'r Rhaglen


Asesir yn barhaus trwy sesiynau crynhoi gweithdai, trafodaethau beirniadol, asesiad ffurfiannol a chrynodol gydag adborth clywedol ac ysgrifenedig.

Gofynion y Rhaglen


Pwyntiau sgôr tariff a dderbynnir: O leiaf 96 pwynt neu allu portffolio cyfatebol ar gyfer ymgeiswyr hŷn.

Mae angen i bob ymgeisydd llawn amser wneud cais ar-lein drwy UCAS.

Dylai myfyrwyr rhan-amser wneud cais drwy system ymgeisio’r coleg https://www.colegsirgar.ac.uk/index.php/en/application-form 

Mae Cyfarwyddwyr Rhaglenni yn cyfweld pob ymgeisydd ac yn trafod eich portffolio o waith celf a’ch uchelgeisiau gyda chi. Mae hon yn rhan hanfodol o'n proses ddethol i sicrhau bod y cwrs yn iawn i chi a'ch bod chi'n iawn ar gyfer y cwrs. 

Cyfryngau Cymdeithasol

https://www.facebook.com/BA3DdesignVR

https://www.facebook.com/CarmarthenSchoolOfArt

https://www.instagram.com/3d_vr_csoa

https://www.instagram.com/carmarthenschoolofart

Costau Ychwanegol


Nid oes ffi Stiwdio ychwanegol. Fodd bynnag, mae’n debygol y byddwch yn mynd i gostau ychwanegol ar gyfer deunyddiau arbenigol, printio ac ar gyfer teithiau’n berthnasol i’r cwrs.