Disgrifiad o'r Rhaglen


Côd UCAS: C22

Côd y Cwrs: CACJ

Ychwanegiad diweddar i'n portffolio o raglenni lefel prifysgol yw'r Dystysgrif Addysg Uwch.

Mae hwn yn gymhwyster annibynnol Lefel 4 sydd yn y bôn yn flwyddyn gyntaf ein Rhaglenni Gadd.  Bydd y cwrs yn galluogi’r myfyrwyr hynny na allant ymrwymo i astudio ar gyfer gradd BA Anrhydedd lawn i gael dealltwriaeth o’r sgiliau sylfaenol sy'n ofynnol yn eu pwnc dewisol a dysgu amdanynt.  

Mae’r cwrs Cerameg a Gemwaith: Gwneuthurwr 3D yn ymwneud â dysgu trwy wneud ac arbrofi â deunydd. Cyflwynir gweithdai ymarferol, sy'n dysgu prosesau traddodiadol a chyfoes mewn cerameg a gemwaith, i grwpiau bach, lle mae myfyrwyr yn archwilio eu syniadau a photensial dylunio trwy wneud 3D mynegiannol.

Cipolwg

  Llawn Amser / Rhan-Amser

  Blwyddyn yn llawn amser, 2 flynedd yn rhan-amser

  Campws Ffynnon Job

Nodweddion y Rhaglen


Mae Ysgol Gelf Caerfyrddin yn adnabyddus am ei hawyrgylch ‘deuluol’, a’i pholisi drws agored. Mae maint y dosbarthiadau’n fach ac mae’r cyswllt â’r tiwtor heb ei ail. Mae’r cwrs yn cynnal datblygiad eich ymarfer stiwdio gyda phwyslais ar grefft a sgil. Byddwch yn cael eich man gwaith unigol eich hun a mynediad i weithdai cerameg a gemwaith pwrpasol. Mae'r rhain yn cynnwys mannau pwrpasol ar gyfer castio slipiau a gwaith plastr, gwneud gemwaith, enamlo a chastio metel, taflu, labordy gwydredd, amrywiaeth helaeth o odynau nwy a thrydan, cyfleusterau tanio racw ac mewn pydew, torri â laser a thechnoleg printio decal cerameg a metel o’r radd flaenaf.

Cynnwys y Rhaglen


Blwyddyn yn seiliedig ar sgiliau a gyflwynir trwy gyfres o weithdai. Mae’r flwyddyn yn cynnwys saith modiwl: Technolegau Cerameg, Deunyddiau a Dulliau Gemwaith, Cynhyrchion Cerameg, Cyfryngau Cymysg 3D: Gwrthrych a Chydosodiad, Datblygu Iaith Weledol, Dysgu yn yr Oes Ddigidol a Phrosiect Creadigol.

Dilyniant a Chyflogaeth


Ar ôl i chi gwblhau’r Dystysgrif Addysg Uwch yn llwyddiannus, fe allech chi symud ymlaen i lefel 5 y radd lawn os byddwch yn dewis gwneud hynny. 

Ar ôl cwblhau'r Radd BA (Anrh) lawn (blwyddyn 2 a 3) y swyddi sydd ar gael yw dylunydd gwneuthurwr 3D annibynnol, artist neu ddylunydd cerameg a gemwaith, crochenydd stiwdio, gwneuthurwr modelau ar gyfer theatr a ffilm, dylunydd ategolion, artist cymhwysol, addysgwr, curadur arddangosfeydd, prynwr adwerthu, gweinyddwr celfyddydau, gweithiwr celf cymunedol, therapydd celf, ymchwilydd, astudiaeth ôl-raddedig (MA, PhD), arloeswr ac ati.

Asesu'r Rhaglen


Asesir yn barhaus trwy sesiynau crynhoi gweithdai, trafodaethau beirniadol, asesiad ffurfiannol a chrynodol gydag adborth clywedol ac ysgrifenedig.

Gofynion y Rhaglen


Pwyntiau sgôr tariff a dderbynnir: O leiaf 96 pwynt neu allu portffolio cyfatebol ar gyfer ymgeiswyr hŷn.

Mae Cyfarwyddwyr Rhaglenni yn cyfweld pob ymgeisydd ac yn trafod eich portffolio o waith celf a’ch uchelgeisiau gyda chi. Mae hyn yn rhan hanfodol o'n proses ddethol i sicrhau bod y cwrs yn iawn i chi a'ch bod chi'n iawn ar gyfer y cwrs. 


Cyfryngau Cymdeithasol

https://www.facebook.com/ceramics.jewellery.csoa

https://www.facebook.com/CarmarthenSchoolOfArt 

https://www.instagram.com/ceramicsjewellery_csoa

https://www.instagram.com/carmarthenschoolofart

Costau Ychwanegol


Nid oes ffi Stiwdio ychwanegol. Fodd bynnag, mae’n debygol y byddwch yn mynd i gostau ychwanegol ar gyfer deunyddiau arbenigol, printio ac ar gyfer teithiau’n berthnasol i’r cwrs.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.