Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Disgrifiad o'r Rhaglen


Côd UCAS: C22

Côd y Cwrs: CACA

Ychwanegiad diweddar i'n portffolio o raglenni lefel prifysgol yw'r Dystysgrif Addysg Uwch.

Mae hwn yn gymhwyster annibynnol Lefel 4 sydd yn y bôn yn flwyddyn gyntaf ein Rhaglen Radd.  Bydd y cwrs yn galluogi’r myfyrwyr hynny na allant ymrwymo i astudio ar gyfer gradd BA Anrhydedd lawn i gael dealltwriaeth o’r sgiliau sylfaenol sy'n ofynnol a dysgu amdanynt yn eu pwnc dewisol a dysgu amdanynt.  

Datblygwyd y cwrs newydd a chyffrous hwn mewn ymateb i’r diwydiannau creadigol sy’n ehangu sy’n dylanwadu ar ein byd heddiw. Os oes gennych ddiddordeb mewn dylunio gemau a dylunio cysyniad cymeriad, dylunio amgylchedd ar gyfer ffilm neu ddarluniad mae ein cwrs Tystysgrif Addysg Uwch mewn Celf Gysyniadol a Darlunio yn fan cychwyn perffaith i chi.

Cipolwg

  Llawn Amser / Rhan-Amser

  Blwyddyn yn llawn amser, 2 flynedd yn rhan-amser

  Campws Ffynnon Job

Nodweddion y Rhaglen


Mae Ysgol Gelf Caerfyrddin yn adnabyddus am ei hawyrgylch ‘deuluol’, a’i pholisi drws agored. Mae maint y dosbarthiadau’n fach ac mae’r cyswllt â’r tiwtor heb ei ail. 

Gallwch ddisgwyl rhaglen amrywiol o aseiniadau sy’n tynnu sylw at bwysigrwydd sgiliau technegol o fewn y diwydiant. Mae gan fyfyrwyr fynediad i gyfleusterau gydag ystafelloedd cyfrifiadurol o safon uchel gyda’r fersiynau diweddaraf o feddalweddd safon y diwydiant (gan gynnwys Adobe Suite, Zbrush, Blender ac Autodesk).  Mae adnoddau blaengar yn cynnwys cyfrifiaduron Apple Macintosh o’r radd flaenaf, Microsoft Surface Studio a Wacom Cintiq. A chyda dosbarthiadau bach, mae gan fyfyrwyr ddigon o fynediad i'r cyfleusterau hyn.

Cynnwys y Rhaglen


Blwyddyn yn seiliedig ar sgiliau a gyflwynir trwy gyfres o weithdai. Mae'r flwyddyn yn cynnwys saith modiwl gan gynnwys Datblygu Iaith Weledol, Delweddu 2D a 3D, Prosesau Digidol ac Arfer Digidol Creadigol, Darlunio Digidol Creadigol, Dysgu yn yr Oes Ddigidol a Phrosiect Creadigol.

Dilyniant a Chyflogaeth


Ar ôl i chi gwblhau’r Dystysgrif Addysg Uwch yn llwyddiannus, fe allech chi symud ymlaen i lefel 5 y radd lawn os byddwch yn dewis gwneud hynny. 

Ar ôl cwblhau'r Radd BA (Anrh) lawn (blwyddyn 2 a 3), mae yna dwf aruthrol yn y byd celf gysyniadol a darlunio, gyda chyfleoedd niferus mewn diwydiant amrywiol. Mae’r rhain yn cynnwys swyddi yn y maes gemau, animeiddio a ffilm, gyda marchnadoedd posibl eraill megis darlunio ar gyfer llyfrau, comics, a meysydd eraill niferus sy’n gofyn am ymgeiswyr sydd â sgiliau lluniadu cryf a chreadigrwydd.

Asesu'r Rhaglen


Asesir yn barhaus trwy sesiynau crynhoi gweithdai, trafodaethau beirniadol, asesiad ffurfiannol a chrynodol gydag adborth clywedol ac ysgrifenedig.

Gofynion y Rhaglen


Pwyntiau sgôr tariff a dderbynnir: O leiaf 96 pwynt neu allu portffolio cyfatebol ar gyfer ymgeiswyr hŷn.

Mae angen i bob ymgeisydd llawn amser wneud cais ar-lein drwy UCAS.

Dylai myfyrwyr rhan-amser wneud cais drwy system ymgeisio’r coleg.

Mae Cyfarwyddwyr Rhaglenni yn cyfweld pob ymgeisydd ac yn trafod eich portffolio o waith celf a’ch uchelgeisiau gyda chi. Mae hyn yn rhan hanfodol o'n proses ddethol i sicrhau bod y cwrs yn iawn i chi a'ch bod chi'n iawn ar gyfer y cwrs. 

Cyfryngau Cymdeithasol

https://www.facebook.com/conceptArtIllustrationCSOA

https://www.facebook.com/CarmarthenSchoolOfArt

https://www.instagram.com/concept_art_illustration_csoa

https://www.instagram.com/carmarthenschoolofart

Costau Ychwanegol


Nid oes ffi Stiwdio ychwanegol. Fodd bynnag, mae’n debygol y byddwch yn mynd i gostau ychwanegol ar gyfer deunyddiau arbenigol, printio ac ar gyfer teithiau’n berthnasol i’r cwrs.