Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Disgrifiad o'r Rhaglen


Côd UCAS: C22

Côd y Cwrs: CAFC

Ychwanegiad diweddar i'n portffolio o raglenni lefel prifysgol yw'r Dystysgrif Addysg Uwch.

Mae hwn yn gymhwyster annibynnol Lefel 4 sy'n cwmpasu blwyddyn gyntaf ein Rhaglen Radd.  Gellir astudio’r cwrs yn llawn amser dros un flwyddyn academaidd, neu’n rhan-amser dros ddwy flynedd a bydd yn galluogi’r myfyrwyr hynny na allant ymrwymo i astudio ar gyfer gradd BA Anrhydedd lawn i gael dealltwriaeth o’r sgiliau sylfaenol sy'n ofynnol mewn Ffasiwn: Dylunio a Llunio  a dysgu amdanynt. 

Nod y rhaglen yw datblygu galluoedd a hyder myfyrwyr wrth ddylunio a llunio dillad trwy brofiad a phrosesau a arweinir gan arfer sy'n meithrin datblygiad hunaniaeth ddylunio unigol.  Yn Ysgol Gelf Caerfyrddin, mae maint y dosbarthiadau’n fach ac mae’r cyswllt â’r tiwtor heb ei ail.

Cipolwg

  Llawn Amser / Rhan-Amser

  Blwyddyn yn llawn amser, 2 flynedd yn rhan-amser

  Campws Ffynnon Job

Nodweddion y Rhaglen


Gallwch ddisgwyl rhaglen amrywiol o aseiniadau sy’n tynnu sylw at bwysigrwydd sgiliau technegol o fewn y diwydiant. Mae’r cwrs yn aelod-goleg o Gyngor Ffasiwn Prydain sy’n nodedig ac sy’n rhoi mynediad i golegau a myfyrwyr i brosiectau ac interniaethau gwerthfawr yn y diwydiant.

Cynnwys y Rhaglen


Blwyddyn yn seiliedig ar sgiliau a gyflwynir trwy gyfres o weithdai. Mae'r flwyddyn yn cynnwys saith modiwl gan gynnwys Prosesau Cynhyrchu a Dylunio, Dylunio a Llunio Dillad, Datblygu Iaith Weledol, Prosesau Digidol ac Arfer Digidol Creadigol (a ddefnyddir o fewn ffasiwn), Dysgu yn yr Oes Ddigidol a Phrosiect Creadigol.

Dilyniant a Chyflogaeth


Ar ôl i chi gwblhau’r Dystysgrif Addysg Uwch yn llwyddiannus, fe allech chi symud ymlaen i lefel 5 y radd lawn os byddwch yn dewis gwneud hynny. 

Ar ôl cwblhau'r Radd BA (Anrh) lawn (blwyddyn 2 a 3) y swyddi sydd ar gael yw dylunio ffasiwn, darlunio ffasiwn, prynu ffasiwn, rhagfynegi tueddiadau, steilio, marsiandïaeth weledol, dylunio gwisgoedd ffilm/teledu, torri patrymau, technoleg dillad, cynorthwyydd samplu, athro/darlithydd ac astudiaeth ôl-raddedig (MA, PhD.) Mae llwyddiant graddedigion yn uchel, gyda llawer o fyfyrwyr yn datblygu eu labeli ffasiwn eu hunain, tra bod eraill wedi dod o hyd i gyflogaeth yn dylunio mewn tai dylunio mwy neu yn y sector ffasiwn ehangach.

Asesu'r Rhaglen


Asesir yn barhaus trwy sesiynau crynhoi gweithdai, trafodaethau beirniadol, asesiad ffurfiannol a chrynodol gydag adborth clywedol ac ysgrifenedig.

Gofynion y Rhaglen


Pwyntiau sgôr tariff a dderbynnir: O leiaf 96 pwynt neu allu portffolio cyfatebol ar gyfer ymgeiswyr hŷn.

Mae angen i bob ymgeisydd llawn amser wneud cais ar-lein drwy UCAS.

Dylai myfyrwyr rhan-amser wneud cais drwy system ymgeisio’r coleg https://www.colegsirgar.ac.uk/index.php/en/application-form 

Mae Cyfarwyddwyr Rhaglenni yn cyfweld pob ymgeisydd ac yn trafod eich portffolio o waith celf a’ch uchelgeisiau gyda chi. Mae hyn yn rhan hanfodol o'n proses ddethol i sicrhau bod y cwrs yn iawn i chi a'ch bod chi'n iawn ar gyfer y cwrs. 

Cyfryngau Cymdeithasol

https://www.facebook.com/Carmarthenschoolofartfashion/ 

https://www.facebook.com/CarmarthenSchoolOfArt 

https://www.instagram.com/fashion_csoa/ 

https://www.instagram.com/carmarthenschoolofart/ 

Costau Ychwanegol


Nid oes ffi Stiwdio ychwanegol. Fodd bynnag, mae’n debygol y byddwch yn mynd i gostau ychwanegol ar gyfer deunyddiau arbenigol, printio ac ar gyfer teithiau’n berthnasol i’r cwrs.