Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Disgrifiad o'r Rhaglen


Côd UCAS: C22

Côd y Cwrs: 

Ychwanegiad diweddar i'n portffolio o raglenni lefel prifysgol yw'r Dystysgrif Addysg Uwch.

Mae hwn yn gymhwyster annibynnol Lefel 4 sydd yn y bôn yn flwyddyn gyntaf ein Rhaglen Radd sy’n canolbwyntio ar arferion Celfyddyd Gain.  Gellir astudio’r cwrs yn llawn amser dros un flwyddyn academaidd, neu’n rhan-amser dros ddwy flynedd a bydd yn galluogi’r myfyrwyr hynny na allant ymrwymo i astudio ar gyfer gradd BA Anrhydedd lawn.

Trwy astudio pynciau traddodiadol fel bywyd llonydd a phaentio ffigyrau, mae myfyrwyr yn dysgu trwy arbrofi mewn amgylchedd addysgu hwyliog a chynhwysol i drin paent, lluniadu a gwneud printiau. Mae sgiliau lluniadu cynrychioliadol trwy arsylwi bywyd go iawn yn agos yn cael yr un pwysigrwydd â dulliau cysyniadol ar gyfer gwneud celfyddyd gain gyfoes.

Mae paentio, lluniadu, gwneud printiau, gwaith gosod, celfyddyd safle-benodol a chelfyddyd gain trawsddisgyblaethol yn cael eu croesawu yn y ddisgyblaeth eang hon i alluogi arbenigo, ac i fynd i'r afael â dewisiadau unigol a'r posibilrwydd o weithio ar draws ffiniau a thechnolegau i ddilyn eich diddordebau personol.

Cipolwg

  Llawn Amser / Rhan-Amser

  Blwyddyn yn llawn amser, 2 flynedd yn rhan-amser

  Campws Ffynnon Job

Nodweddion y Rhaglen


Mae'r staff yn weithwyr proffesiynol sydd â phroffiliau arddangos parhaus a rhyngwladol. Mae ein hysgol gelf yn cynnig lleoedd gwaith unigol a stiwdios penodol i chi ar gyfer lluniadu’r byw, paentio, a stiwdio brintio bwrpasol ar gyfer gwaith bloc pren, lithograffeg cerrig ac ysgythru.

Mae’r cwrs yn cynnal datblygiad eich ymarfer stiwdio gyda phwyslais ar grefft a sgil. Mae darlithoedd a deialog gyd-destunol yn eich galluogi i leoli eich hun a'ch ymarfer o ran hanes celf a meddwl beirniadol cyfoes, fel y bydd gennych yr offer i fapio ac ymchwilio i'ch diddordebau eich hun. Mae cyfleoedd ar gyfer arddangosfeydd a digwyddiadau cyhoeddus yn eich paratoi'n broffesiynol ar gyfer ystod eang o yrfaoedd posib. Mae’r holl sgiliau hyn yn drosglwyddadwy ar draws ystod o gyd-destunau proffesiynol.

Cynnwys y Rhaglen


Blwyddyn yn seiliedig ar sgiliau a gyflwynir trwy gyfres o weithdai. Mae’r flwyddyn yn cynnwys saith modiwl: Theori Peintio a Lliw, Peintio a Chyfryngau Cymysg, Gwneud Printiau, Prosesau Peintio ag Olew, Datblygu Iaith Weledol, Dysgu yn yr Oes Ddigidol a Phrosiect Creadigol.

Dilyniant a Chyflogaeth


Ar ôl i chi gwblhau’r Dystysgrif Addysg Uwch yn llwyddiannus, fe allech chi symud ymlaen i lefel 5 y radd lawn os oeddech yn dewis gwneud hynny. 

Ar ôl cwblhau'r Radd BA (Anrh) lawn (blwyddyn 2 a 3) mae myfyrwyr wedi symud ymlaen i lwybrau cyflogaeth amrywiol megis artist hunan-gyflogedig, entrepreneur, addysgwr, dylunydd golygfeydd, therapydd celf, gweithiwr sector cyhoeddus, curadur arddangosfeydd, beirniad celf / newyddiadurwr, ymchwilydd celf, astudiaeth ôl-raddedig (MA, PhD), athronydd, arloeswr ac ati.

Asesu'r Rhaglen


Asesir yn barhaus trwy sesiynau crynhoi gweithdai, trafodaethau beirniadol, asesiad ffurfiannol a chrynodol gan gynnwys adborth clywedol ac ysgrifenedig.

Gofynion y Rhaglen


Pwyntiau sgôr tariff a dderbynnir: O leiaf 96 pwynt neu allu portffolio cyfatebol ar gyfer ymgeiswyr hŷn.

Mae angen i bob ymgeisydd llawn amser wneud cais ar-lein drwy UCAS.

Dylai myfyrwyr rhan-amser wneud cais drwy system ymgeisio’r coleg https://www.colegsirgar.ac.uk/index.php/en/application-form 

Mae Cyfarwyddwyr Rhaglenni yn cyfweld pob ymgeisydd ac yn trafod eich portffolio o waith celf a’ch uchelgeisiau gyda chi. Mae hyn yn rhan hanfodol o'n proses ddethol i sicrhau bod y cwrs yn iawn i chi a'ch bod chi'n iawn ar gyfer y cwrs. 

Cyfryngau Cymdeithasol

https://www.facebook.com/fineartatcarmarthenschoolofart

https://www.facebook.com/CarmarthenSchoolOfArt

https://www.instagram.com/fineart_csoa

https://www.instagram.com/carmarthenschoolofart

Costau Ychwanegol


Nid oes ffioedd stiwdio ychwanegol. Fodd bynnag, mae’n debygol y byddwch yn mynd i gostau ychwanegol ar gyfer deunyddiau arbenigol, printio ac ar gyfer teithiau’n berthnasol i’r cwrs.