Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Ymarfer Creadigol: Celf, Dylunio a Chyfathrebu Lefel 3

Disgrifiad o'r Rhaglen


Mae’r cwrs hwn yn rhoi cyfle delfrydol i’r myfyrwyr hynny sydd â diddordeb yn y celfyddydau gweledol digidol i archwilio, datblygu ac ehangu eu brwdfrydedd creadigol o fewn strwythur cymhwyster sydd yn ysgogol ac ymestynnol ac sy’n helpu darparu proses bontio gefnogol o addysg bellach i addysg uwch. 

Caiff ei gyflwyno dros ddwy flynedd a bydd cynnwys y cwrs yn sicrhau y bydd yn dysgu i chi’r sgiliau, y wybodaeth a’r ddealltwriaeth sydd eu hangen arnoch i symud ymlaen i gyrsiau gradd addysg uwch lefel pedwar, neu gyfleoedd addysg a hyfforddiant eraill. 

Yn y flwyddyn gyntaf byddwch yn archwilio ystod o ddisgyblaethau a phrosesau dylunio digidol a fydd yn llywio eich dewisiadau wrth symud i mewn i’r ail flwyddyn.

Yn yr ail flwyddyn byddwch yn datblygu prosiect ac yn cynhyrchu portffolio gweledol sy’n addas ar gyfer ceisiadau am raddau celf a dylunio arbenigol a chyfleoedd gwaith.   

Cipolwg

  Llawn Amser

  2 flynedd

  Campws Ffynnon Job

Nodweddion y Rhaglen


Mae’r cwrs yn cynnwys amrywiaeth o ddatblygiad sgiliau, arbrofi a symbyliad yn benodol o fewn dylunio digidol. Ei nod yw rhoi cipolwg i chi ar amrywiol dechnolegau digidol o fewn y diwydiannau creadigol a bydd yn rhoi i chi’r sgiliau sydd eu hangen i ddatrys problemau creadigol a chyflwyno gwaith i gynulleidfaoedd priodol.

Mae sylwadau tiwtor a chymheiriaid yn rhoi modd i adfyfyrio’n effeithiol a phriodol ar sgiliau, dulliau, gweithredoedd a chanlyniadau eich gwaith Mae hyn yn eich annog i gymryd perchnogaeth o’ch dysgu eich hun, eich datblygiad a gwneud penderfyniadau. 

Caiff myfyrwyr fynediad i gyfleusterau rhagorol gydag ystafelloedd cyfrifiadurol o safon uchel gyda'r fersiynau diweddaraf o feddalwedd safon y diwydiant ac adnoddau blaengar gan gynnwys cyfarpar VR, sganiwr laser 3D llaw, cyfarpar ffotogrametreg a chamerâu 360 proffesiynol.  A gyda dosbarthiadau bach, caiff myfyrwyr ddigon o fynediad i'r cyfleusterau hyn.  

Cynnwys y Rhaglen


Mae’r cwrs yn cynnwys chwe uned sy’n cwmpasu:

Y Broses Greadigol, Datblygu Ymarfer Creadigol, Ymateb i Friff Gosod, Ymchwilio i Ddiwydiant Arbenigol, Datblygu Sgiliau Technegol Arbenigol a Chanlyniad Creadigol Arbenigol.

Dilyniant a Chyflogaeth


Bydd cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus yn eich galluogi i symud ymlaen i gyrsiau lefel uwch sy’n cynnwys ystod eang o raddau mewn amrywiaeth o bynciau creadigol, ac mae’n darparu’r sgiliau a all arwain at gyfleoedd addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth eraill mewn amrywiaeth eang o alwedigaethau.  Gall myfyrwyr ddewis mynd ymlaen yn uniongyrchol i raglenni gradd yn Ysgol Gelf Caerfyrddin, y byddwch chi’n gymwys i gael bwrsariaeth dilyniant mewnol o £1,000 ar eu cyfer. 

Asesu'r Rhaglen


Caiff pob uned ei hasesu'n fewnol a'i dilysu'n fewnol ac eithrio'r prosiectau mawr terfynol, sy'n cael eu cymedroli’n allanol gan Brifysgol y Celfyddydau, Llundain (UAL).  

Asesir pob uned ar waith portffolio’r myfyriwr.  Yn ogystal â hyn, bydd y gwaith terfynol hefyd yn arwain at arddangosfa. 

Gofynion y Rhaglen


Bydd angen i bob ymgeisydd ddod â phortffolio o waith celf a dylunio i’w cyfweliad.  Caiff addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn ei asesu yn y cyfweliad.     

Bydd angen i ymgeisydd ar gyfer Diploma Estynedig lefel tri feddu ar: bump TGAU graddau A* - C, sy’n cynnwys naill ai Saesneg iaith neu Gymraeg (iaith gyntaf) a mathemateg.   Neu wedi cwblhau cymhwyster galwedigaethol lefel dau yn llwyddiannus mewn pwnc perthnasol. Mae Saesneg a mathemateg yn rhan annatod o'r cwrs.  

Bydd myfyrwyr nad ydynt wedi cael y graddau angenrheidiol ar C neu uwch hyd yn hyn yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer naill ai TGAU neu Gymwysterau Sgiliau Hanfodol yn dibynnu ar raddau TGAU blaenorol. 

Ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol:

Facebook:  https://www.facebook.com/CarmarthenSchoolOfArt

Instagram: https://www.instagram.com/feartanddesign_csoa/ 

https://www.instagram.com/carmarthenschoolofart/ 

Costau Ychwanegol


Mae yna ffi stiwdio o £100 y flwyddyn ar gyfer y cwrs hwn a fydd yn darparu deunyddiau sylfaenol i chi ddatblygu eich gwaith ymarferol yn ein gweithdy a'n cyfleusterau stiwdio.  

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25 cyn cofrestru. 

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.