Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Disgrifiad o'r Rhaglen

Rhaglen lefel 3 yw hon sydd yn rhoi cyfle i chi astudio celf a dylunio mewn ffyrdd archwiliol, ymchwiliol ac arbrofol.

Mae'r cwrs wedi'i gynllunio ar gyfer y rheiny nad oes ganddynt o bosibl unrhyw gymwysterau ffurfiol blaenorol, ond sydd mewn cyfweliad portffolio yn arddangos brwdfrydedd, ymrwymiad i gelf a dylunio, a bod ganddynt y potensial i gwblhau’r cwrs a gwneud cais am le ar gyrsiau gradd creadigol.

Yn draddodiadol, mae'r rhaglen yn cynnwys ystod amrywiol o grwpiau oedran ac anogir chi i ddatblygu eich sgiliau creadigol a thechnegol trwy ddarlithoedd, gweithdai a phrosiectau.

Cipolwg

  Llawn Amser

  Blwyddyn (Llawn Amser 3 diwrnod yr wythnos)

  Campws Jobs Well

Nodweddion y Rhaglen

Mae cynnwys y rhaglen yn cwmpasu lluniadu, peintio, astudiaethau dylunio 2D / 3D a Hanes Celf; unedau sydd yn darparu ymwybyddiaeth gyffredinol, gwybodaeth a dealltwriaeth o gelf, dylunio a’i gyd-destunau.

Mae'r unedau Celf yn golygu gweithio'n uniongyrchol o arsylwi i ddatblygu sgiliau dadansoddol, cofnodi a chyfansoddol y byddwch yn eu cymhwyso i waith creadigol, personol o fewn ystod o ddisgyblaethau.

Cynnwys y Rhaglen

Mae’r Cwrs Celf a Dylunio: Mynediad i Addysg Uwch yn cwmpasu cyfres o unedau sy’n rhoi cyfanswm o 60 credyd sy’n cynnwys unedau craidd ac academaidd. Mae’r unedau hyn yn orfodol.

Mae’r cwrs hwn hefyd yn cynnwys Sgiliau Astudio Craidd gan gynnwys Cyfathrebu, Sgiliau Meddwl a Pharatoi Portffolio.

Dilyniant a Chyflogaeth

Bydd y cwrs yn eich helpu i ddarganfod y maes penodol rydych yn frwdfrydig yn ei gylch a bydd yn eich cefnogi yn eich cais UCAS ar gyfer astudio gradd. Ar draws y flwyddyn, trwy raglen bwrpasol, byddwch yn datblygu sgiliau, gwybodaeth a phortffolio gweledol er mwyn mynychu eich cyfweliadau gradd.

Mae dysgwyr wedi llwyddo i ennill lleoedd ar raglenni gradd mewn celf a dylunio yn Ysgol Gelf Caerfyrddin yng Ngholeg Sir Gâr a cholegau a phrifysgolion ledled y DU.

Asesu'r Rhaglen

Rydych yn cyflwyno gwaith ar gyfer ei asesu ar ddiwedd pob uned astudio.  Caiff pob uned ei graddio fel Pas, Teilyngdod neu Ragoriaeth.  Mae'r gwaith yn ddarostyngedig i ddilysu mewnol ac allanol.

Gofynion y Rhaglen

Bydd angen i bob ymgeisydd ddod â phortffolio o waith celf, crefft a dylunio i’w cyfweliad.

Caiff addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn ei asesu yn y cyfweliad. Er nad yw'n ofyniad mynediad, mae'n fuddiol cael TGAU mewn Mathemateg a Saesneg.

Cyfryngau cymdeithasol:

Facebook: https://www.facebook.com/CarmarthenSchoolOfArt

Instagram: https://www.instagram.com/feartanddesign_csoa/                    

https://www.instagram.com/carmarthenschoolofart/

Costau Ychwanegol

Mae yna ffi stiwdio o £150.00 ar gyfer y cwrs hwn, a bydd hyn yn darparu deunyddiau sylfaenol i chi ar gyfer datblygu gwaith ymarferol.
Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.