Skip to main content
Campus slider
Campus slider
previous arrow
next arrow

Mae cyflawni rhagoriaeth ac ysbrydoli dysgwyr wrth wraidd 6ed Sir Gâr.

Caiff yr egwyddorion sylfaenol hyn eu gyrru gan staff ymroddedig, gwybodus a phrofiadol sy’n gwneud eu gorau glas i sicrhau bod pob dysgwr yn cyrraedd ei lawn botensial.

Er mwyn cyflawni hyn, maen nhw’n darparu heriau a chefnogaeth hefyd i sicrhau bod yr amser rydych yn ei dreulio yn y coleg yn gynhyrchiol ac yn bleserus yn ogystal.  Byddwn yn tanio eich uchelgais ac yn sicrhau bod gennych bopeth sydd ei angen arnoch i’ch galluogi i fod yn llwyddiannus.

Mae’r coleg yn lle ffantastig i astudio a datblygu eich gyrfa ac mae ganddo gysylltiadau gwych gyda chyflogwr gan ei fod wedi’i wreiddio'n ddwfn yn y gymuned y mae'n ei gwasanaethu.

Mae Coleg Sir Gâr yn sefydliad gofalgar, yn helpu i lunio a chefnogi dysgwyr i ymdrechu am yr hyn maen nhw eisiau bod a'r hyn maen nhw am ei gyflawni yn eu bywydau.

Rydym wedi teilwra’r cyrsiau Safon Uwch i sicrhau bod ein dysgwyr yn cael y budd mwyaf o hyfforddiant o’r radd flaenaf, profiadau rhagorol a’r cyfleusterau sydd gan y coleg i’w cynnig.

Mae llawer o ddysgwyr yn mynd ymlaen i astudio ym mhrifysgolion gorau’r Deyrnas Unedig, gan gynnwys Rhydychen a Chaergrawnt, ac mae llawer bellach mewn gyrfaoedd proffesiynol ledled y DU a thu hwnt.

Byddwch yn barod i weithio’n galed a chael hwyl gan y bydd y cyfleoedd mae’r coleg yn eu darparu yn eich grymuso i ffynnu, gan ddatblygu sgiliau gydol oes a fydd yn eich galluogi i groesawu’r heriau a ddaw i’ch rhan yn y dyfodol, tra’n dathlu’r llwyddiant a’r gwobrau anochel a ddaw yn sgil gyrfa lewyrchus.

Rwy’n dymuno’r gorau i chi ar eich taith gyda ni.

Dr Andrew Cornish

Prif Weithredwr / Pennaeth 

Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion

Beth sy’n ein Gwneud Ni’n Arbennig

Mae ein tîm o athrawon ymroddedig yn cwmpasu’r holl brif bynciau Safon Uwch a fydd yn caniatáu i chi wneud cais am bynciau ym mhrifysgolion Rhydychen, Caergrawnt, y Grŵp Sutton a Phrifysgolion y Grŵp Russell.

Cysylltwch

01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Dewis eich pynciau Safon Uwch

- Ysbrydoli uchelgais

Mae yna amrywiaeth eang o bynciau i ddewis o’u plith yn 6ed Sir Gâr. Bydd rhai o’r rhain yn gyfarwydd i chi, a bydd rhai yn gwbl newydd i chi, felly mae’n bwysig eich bod yn meddwl cryn dipyn am hyn drwy ystyried eich holl opsiynau.

Mae’n bwysig cofio hefyd bod y rhan fwyaf o brifysgolion yn gofyn am dri phwnc Safon Uwch.

Gwybodaeth a Chymorth Pellach

Campysau

Campws y Graig yw'r mwyaf o bum campws Coleg Sir Gâr. Lleolir y Campws ger pentref Pwll ar arfordir de-orllewin Cymru yn Llanelli.

Academi Chwaraeon

Prif nod yr academi yw sicrhau bod chwaraewyr ifanc yn derbyn yr holl gefnogaeth sydd ei hangen arnynt er mwyn dod yn chwaraewyr ac yn bobl o ansawdd.

Cefnogaeth Diwtorial a Seminar

Caiff myfyrwyr eu hannog a’u cefnogi i gynnal a gwella sgiliau iaith Gymraeg o fewn eu rhaglen ddysgu ac yn ystod lleoliadau gwaith fel rhan o ddatblygu cyflogadwyedd.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.