Title
#TWFSWYDDICYMRU+
01 - 08
Sgroliwch i Lawr
Programmes
RHAGLENNI TSC+
Ydych chi:
• Rhwng 16-18 oed?
• Newydd adael yr ysgol?
• Di-waith?
• Neu'n ansicr am eich gyrfa yn y dyfodol?
02 - 08
Sgroliwch i Lawr
Introduction
RHAGARWEINIAD

Bydd Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion yn cyflwyno Rhaglen Ieuenctid Twf Swyddi Cymru+ i bobl ifanc 16-18 oed nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant ar draws ein campysau.
Rydyn ni’n cynnig hyfforddiant, datblygiad a chymorth cyflogadwyedd unigol i bobl ifanc 16-18 oed a fydd yn eich cynorthwyo i ennill sgiliau, cymwysterau a phrofiad. Bydd hyn yn eich galluogi i symud ymlaen i ddysgu ar lefel uwch neu i waith addas neu brentisiaeth.
Mae gan Twf Swyddi Cymru+ dair elfen:
• Ymgysylltu
• Datblygu
• Cyflogaeth

03 - 08
Sgroliwch i Lawr
Engagement
ELFEN YMGYSYLLTU

Bydd dysgwyr sy'n cael eu hatgyfeirio at yr elfen hon yn cael eu cefnogi yn eich Coleg lleol i'ch cynorthwyo i benderfynu ar eich ffocws galwedigaethol. Cewch gefnogaeth gan Ymgynghorwyr Hyfforddi a mentoriaid gydag unrhyw rwystrau rydych yn eu hwynebu.
Mae’r Rhaglen yn hyblyg a bydd yn golygu rhywfaint o hyfforddi a datblygu mewn Sgiliau Sylfaenol a Sgiliau Cyflogadwyedd yn eich campysau lleol. Ceir cyfleoedd i brofi lleoliadau gwaith yn eich meysydd galwedigaethol dewisol.
Byddwch yn gweithio tuag at gymhwyster Cyflogadwyedd.
Telir lwfans hyfforddiant o £30 a chostau teithio i chi fel bo’n briodol.

04 - 08
Sgroliwch i Lawr
Advancement
ELFEN DATBLYGU

Trin Gwallt Lefel 1 - Campws y Graig, Llanelli
Bydd hyn yn cynnwys dau ddiwrnod yn y Coleg yn astudio Trin Gwallt Lefel 1 a Chymwysterau Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu, Cymhwyso Rhif a Llythrennedd Digidol. Hefyd byddwch yn mynychu tri diwrnod o brofiad gwaith mewn Salon.

Adeiladu Lefel 1 - Campws Rhydaman a Champws Aberteifi
Bydd hyn yn cynnwys tri diwrnod yn y Coleg yn astudio Adeiladu Lefel 1 a Chymwysterau Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu, Cymhwyso Rhif a Llythrennedd Digidol. Hefyd byddwch yn ennill profiad gwaith ar safle am ddau ddiwrnod yr wythnos.

Cerbydau Modur Lefel 1 - Campws Pibwrlwyd Caerfyrddin a Champws Aberteifi
Bydd hyn yn cynnwys dau ddiwrnod yn y Coleg yn astudio Cerbydau Modur Lefel 1 a Chymwysterau Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu, Cymhwyso Rhif a Llythrennedd Digidol. Hefyd byddwch yn ennill profiad gwaith mewn garej am dri diwrnod yr wythnos.

Gofal Lefel 1 - Campws Rhydaman
Bydd hyn yn cynnwys tri diwrnod yn y Coleg yn astudio Iechyd a Gofal Cymdeithasol neu Gofal Plant Lefel 1 a Chymwysterau Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu, Cymhwyso Rhif a Llythrennedd Digidol. Hefyd byddwch yn ennill profiad gwaith mewn lleoliad gofal plant am ddau ddiwrnod yr wythnos.

Dyfarniad Lefel 1 mewn Paratoi i Weithio mewn Ysgolion - Campws y Graig
Bydd hyn yn cynnwys un diwrnod yn y Coleg yn astudio tuag at y Lefel 1 a Chymwysterau Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu, Cymhwyso Rhif a Llythrennedd Digidol. Byddwch yn ennill profiad gwaith mewn Ysgol.

Telir lwfans hyfforddiant o £55 a chostau teithio i chi fel bo’n briodol.

05 - 08
Sgroliwch i Lawr
Employment
ELFEN CYFLOGAETH

Mae’r elfen cyflogaeth yn caniatáu hyd at 10 wythnos o brofiad gwaith i chi gyda lwfans hyfforddiant o £55. Yna byddwch yn symud ymlaen i waith â thâl ar yr isafswm cyflog ar gyfer eich oedran, am uchafswm o chwe mis.
Bydd eich Ymgynghorydd Cymru'n Gweithio wedi nodi eich bod yn canolbwyntio ar alwedigaeth ac yn barod am swydd.
Bydd angen i chi fod yn:
• Chwilio am waith
• Dangos cymhelliant ac ymrwymiad
• Meddu ar ddisgwyliadau realistig o ran ennill cyflogaeth

Gellir rhoi cymorth:
• I fynd i’r afael ag unrhyw rwystrau
• Ar gyfer paratoi cysylltiedig â gwaith / Lleoliad gwaith
• Sgiliau Hanfodol

Telir costau teithio i chi am hyd at 10 wythnos fel bo’n briodol.

06 - 08
Sgroliwch i Lawr
Additional
CYMORTH YCHWANEGOL
Er mwyn darparu cymorth ychwanegol i'r rheiny sydd ei angen fwyaf, mae'r rhaglen yn cydnabod y gall fod sawl rhwystr sy’n atal pobl ifanc rhag cael mynediad i’r cymorth a chyrraedd eu llawn botensial.
Er mwyn mynd i’r afael â hyn, gellir cynnig cymorth ychwanegol drwy:
• Gostau gofal plant
• Arian ar gyfer teithio
• Cyfarpar ymaddasol
• Cyngor iechyd meddwl neu iechyd corfforol a chymorth lles
Trafodir anghenion yr unigolyn gydag ymgynghorwyr Cymru’n Gweithio yn ystod asesiad a chyfweliad atgyfeirio’r unigolyn.
07 - 08
Sgroliwch i Lawr
Contact
GWYBODAETH GYSWLLT

Ar gyfer ymholiadau cysylltwch â:

Wyn David
Ymgynghorydd Hyfforddi
01554 748183
07875 336795
wyn.david@colegsirgar.ac.uk

Nicola Julian
Ymgynghorydd Hyfforddi
01554 748157
07826 533119
nicola.julian@colegsirgar.ac.uk

Anthony Blewitt
Ymgynghorydd Hyfforddi
01554 748156
07875 336870
anthony.blewitt@colegsirgar.ac.uk

I gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen, chwiliwch am TwfSwyddiCymru+ neu ffoniwch Cymru'n Gweithio ar 0800 028 4844

08 - 08
Sgroliwch i Fyny
Title
#TWFSWYDDICYMRU+
01 - 08
Sgroliwch i Lawr
Programmes
RHAGLENNI TSC+
Ydych chi:
• Rhwng 16-18 oed?
• Newydd adael yr ysgol?
• Di-waith?
• Neu'n ansicr am eich gyrfa yn y dyfodol?
02 - 08
Sgroliwch i Lawr
Introduction
RHAGARWEINIAD

Bydd Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion yn cyflwyno Rhaglen Ieuenctid Twf Swyddi Cymru+ i bobl ifanc 16-18 oed nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant ar draws ein campysau.
Rydyn ni’n cynnig hyfforddiant, datblygiad a chymorth cyflogadwyedd unigol i bobl ifanc 16-18 oed a fydd yn eich cynorthwyo i ennill sgiliau, cymwysterau a phrofiad. Bydd hyn yn eich galluogi i symud ymlaen i ddysgu ar lefel uwch neu i waith addas neu brentisiaeth.
Mae gan Twf Swyddi Cymru+ dair elfen:
• Ymgysylltu
• Datblygu
• Cyflogaeth

03 - 08
Engagement
ELFEN YMGYSYLLTU

Bydd dysgwyr sy'n cael eu hatgyfeirio at yr elfen hon yn cael eu cefnogi yn eich Coleg lleol i'ch cynorthwyo i benderfynu ar eich ffocws galwedigaethol. Cewch gefnogaeth gan Ymgynghorwyr Hyfforddi a mentoriaid gydag unrhyw rwystrau rydych yn eu hwynebu.
Mae’r Rhaglen yn hyblyg a bydd yn golygu rhywfaint o hyfforddi a datblygu mewn Sgiliau Sylfaenol a Sgiliau Cyflogadwyedd yn eich campysau lleol. Ceir cyfleoedd i brofi lleoliadau gwaith yn eich meysydd galwedigaethol dewisol.
Byddwch yn gweithio tuag at gymhwyster Cyflogadwyedd.
Telir lwfans hyfforddiant o £30 a chostau teithio i chi fel bo’n briodol.

04 - 08
Advancement
ELFEN DATBLYGU

Trin Gwallt Lefel 1 - Campws y Graig, Llanelli
Bydd hyn yn cynnwys dau ddiwrnod yn y Coleg yn astudio Trin Gwallt Lefel 1 a Chymwysterau Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu, Cymhwyso Rhif a Llythrennedd Digidol. Hefyd byddwch yn mynychu tri diwrnod o brofiad gwaith mewn Salon.

Adeiladu Lefel 1 - Campws Rhydaman a Champws Aberteifi
Bydd hyn yn cynnwys tri diwrnod yn y Coleg yn astudio Adeiladu Lefel 1 a Chymwysterau Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu, Cymhwyso Rhif a Llythrennedd Digidol. Hefyd byddwch yn ennill profiad gwaith ar safle am ddau ddiwrnod yr wythnos.

Cerbydau Modur Lefel 1 - Campws Pibwrlwyd Caerfyrddin a Champws Aberteifi
Bydd hyn yn cynnwys dau ddiwrnod yn y Coleg yn astudio Cerbydau Modur Lefel 1 a Chymwysterau Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu, Cymhwyso Rhif a Llythrennedd Digidol. Hefyd byddwch yn ennill profiad gwaith mewn garej am dri diwrnod yr wythnos.

Gofal Lefel 1 - Campws Rhydaman
Bydd hyn yn cynnwys tri diwrnod yn y Coleg yn astudio Iechyd a Gofal Cymdeithasol neu Gofal Plant Lefel 1 a Chymwysterau Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu, Cymhwyso Rhif a Llythrennedd Digidol. Hefyd byddwch yn ennill profiad gwaith mewn lleoliad gofal plant am ddau ddiwrnod yr wythnos.

Dyfarniad Lefel 1 mewn Paratoi i Weithio mewn Ysgolion - Campws y Graig
Bydd hyn yn cynnwys un diwrnod yn y Coleg yn astudio tuag at y Lefel 1 a Chymwysterau Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu, Cymhwyso Rhif a Llythrennedd Digidol. Byddwch yn ennill profiad gwaith mewn Ysgol.

Telir lwfans hyfforddiant o £55 a chostau teithio i chi fel bo’n briodol.

05 - 08
Sgroliwch i Lawr
Employment
ELFEN CYFLOGAETH

Mae’r elfen cyflogaeth yn caniatáu hyd at 10 wythnos o brofiad gwaith i chi gyda lwfans hyfforddiant o £55. Yna byddwch yn symud ymlaen i waith â thâl ar yr isafswm cyflog ar gyfer eich oedran, am uchafswm o chwe mis.
Bydd eich Ymgynghorydd Cymru'n Gweithio wedi nodi eich bod yn canolbwyntio ar alwedigaeth ac yn barod am swydd.
Bydd angen i chi fod yn:
• Chwilio am waith
• Dangos cymhelliant ac ymrwymiad
• Meddu ar ddisgwyliadau realistig o ran ennill cyflogaeth

Gellir rhoi cymorth:
• I fynd i’r afael ag unrhyw rwystrau
• Ar gyfer paratoi cysylltiedig â gwaith / Lleoliad gwaith
• Sgiliau Hanfodol

Telir costau teithio i chi am hyd at 10 wythnos fel bo’n briodol.

06 - 08
Sgroliwch i Lawr
Additional
CYMORTH YCHWANEGOL
Er mwyn darparu cymorth ychwanegol i'r rheiny sydd ei angen fwyaf, mae'r rhaglen yn cydnabod y gall fod sawl rhwystr sy’n atal pobl ifanc rhag cael mynediad i’r cymorth a chyrraedd eu llawn botensial.
Er mwyn mynd i’r afael â hyn, gellir cynnig cymorth ychwanegol drwy:
• Gostau gofal plant
• Arian ar gyfer teithio
• Cyfarpar ymaddasol
• Cyngor iechyd meddwl neu iechyd corfforol a chymorth lles
Trafodir anghenion yr unigolyn gydag ymgynghorwyr Cymru’n Gweithio yn ystod asesiad a chyfweliad atgyfeirio’r unigolyn.
07 - 08
Sgroliwch i Lawr
Contact
GWYBODAETH GYSWLLT

Am Ymholiadau Cysylltwch

Wyn David
Am Ymholiadau Cysylltwch
01554 748183
07875 336795
wyn.david@colegsirgar.ac.uk

Nicola Julian
Am Ymholiadau Cysylltwch
01554 748157
07826 533119
nicola.julian@colegsirgar.ac.uk

Anthony Blewitt

Am Ymholiadau Cysylltwch
01554 748156
07875 336870
anthony.blewitt@colegsirgar.ac.uk

I gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen, chwiliwch am TwfSwyddiCymru+ neu ffoniwch Cymru'n Gweithio ar 0800 028 4844

08 - 08
Sgroliwch i Fyny

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Get in Touch

Graig Campus
Sandy Road
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Coleg Sir Gar is a company limited by guarantee registered in England and Wales No. 08539630 and is a registered charity No. 1152522. 
The registered office is at The Graig Campus, Sandy Road, Pwll, Llanelli, Carmarthenshire, SA15 4DN