Galluogi'r Bar Hygyrchedd
Slide 1
Slide 1

Beth yw Prentisiaeth

Yn syml iawn, mae prentisiaethau’n ffordd i ennill arian wrth ddysgu.

Enillwch gymwysterau drwy weithio a hyfforddi tra’n ennill cyflog. Fel Prentis, bydd angen i chi fod yn gyflogedig yn y maes rydych am weithio ynddo ac, ar yr un pryd, byddwch yn datblygu eich sgiliau penodol i swydd drwy gyfuniad o ddysgu yn y gwaith a hyfforddiant yn y coleg.   Fel rhan o’ch amser yn y gwaith byddwch yn datblygu eich sgiliau proffesiynol bob wythnos, gan ddysgu gan gydweithwyr profiadol a thrwy brofiad uniongyrchol yn y gweithle. 

Yn y Coleg, bydd eich tiwtoriaid, sy’n arbenigwyr yn eu maes, yn darparu’r holl hyfforddiant gofynnol ar gyfer eich sector a byddwch yn gweithio tuag at gymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol.   Mae eich cyflogwr yn gadael i chi fynychu’r coleg un diwrnod yr wythnos i ennill y cymwysterau sydd eu hangen arnoch ar gyfer y swydd honno. 

Mae’n gyfuniad perffaith!

Ar gyfer pwy mae Prentisiaeth?

Mae prentisiaethau ar gael i weithwyr newydd neu weithwyr presennol ar draws ystod o lefelau.

Er enghraifft, mae rhai cwmnïau yn cyflogi staff lefel mynediad ar Brentisiaethau Lefel 2 neu efallai eich bod eisoes yn gweithio o fewn sefydliad ac eisiau uwchsgilio'ch hun i astudiaeth lefel uwch neu lefel gradd drwy Brentisiaeth.

Ben Hitchings
Ben Hitchings
Dilyniant trwy ddysgu’n seiliedig ar waith

Nid oedd Ben yn siŵr ai gwaith trydanol oedd ei lwybr gyrfa, felly treuliodd fis ar Raglen
Ymgysylltu’r coleg yn gweithio i drydanwr er mwyn ennill profiad cyn gwneud penderfyniad.
Yn ystod ei brofiad, sylweddolodd Ben bod gweithio gyda thrydan yn bendant yn rhywbeth roedd yn mwynhau ei wneud ac o ganlyniad,
cynigiodd ei gyflogwr ei gefnogi wrth iddo symud ymlaen i hyfforddeiaeth achrededig ar lefel un.
Ar ôl mis yn unig o weithio ar lefel un, cafodd Ben gynnig o Brentisiaeth Sylfaen gan fod ei sgiliau’n gwella’n gyson i symud ymlaen i lefel yn uwch.

Ar hyn o bryd mae Ben yn gwneud cynnydd da fel prentis gyda chefnogaeth ei gyflogwr.
Ben Julian
Ben Julian
Dilyniant trwy ddysgu’n seiliedig ar waith

Enillodd Ben dri mis o brofiad gwaith ym mis Mawrth 2019 pan ymunodd â’r rhaglen ymgysylltu yng Ngholeg
Sir Gâr ble cafodd ei leoli gyda chwmni gwaith saer
lleol.
Yn ystod ei leoliad, dangosodd sgiliau da mewn gwaith saer ac o ganlyniad, cafodd gynnig i symud ymlaen i raglen hyfforddeiaeth achrededig y coleg ar lefel un.
Parhau i weithio’n galed wnaeth Ben, gan wella ei
sgiliau yn fwy hyd yn oed, a dangos diddordeb yng ngwaith y cwmni.
Gwnaeth ei gyflogwr gydnabod ei alluoedd a’i
ymroddiad ac fe gynigiodd ei gefnogi drwy Brentisiaeth Sylfaen mewn gwaith saer wedi prin ddau fis o weithio
ar ei hyfforddeiaeth.

Mae Ben Julian yn gwneud cynnydd ardderchog yn ei hyfforddiant prentisiaeth yn y gwaith ac yn y coleg yn gweithio mewn swydd mae’n ei mwynhau.
Daniel Howells
Daniel Howells
O Raglen Ymgysylltu i Berchennog Busnes

Dewisodd Daniel Howells lwybr dysgu’n seiliedig ar waith a’r coleg er mwyn ennill sgiliau a hyder ac mae hyn wedi arwain ato’n dechrau a rhedeg ei fusnes barbro ei hun, DH Hair.
Cychwynnodd ar Raglen Ymgysylltu gyda Choleg Sir Gâr ac o ganlyniad, dechreuodd weithio yn Salon 1, lle roedd cyn-fyfyriwr dysgu’n seiliedig ar waith mewn trin gwallt yn berchennog.
Ag yntau ar i fyny ac mewn swydd, cofrestrodd Daniel hefyd ar gwrs nos lefel dau rhan-amser mewn gwaith barbwr yng Ngholeg Sir Gâr.

O ganlyniad i’w brofiad cyfan roedd Daniel am helpu pobl ifanc eraill, felly gyda busnes llwyddiannus, roedd yn awyddus i gynnig hyfforddiant proffesiynol. Cysylltodd â Choleg Sir Gâr a rhoddwyd y dysgwr
ymgysylltu Joseph Lloyd i weithio gyda Daniel fel rhan o raglen brentisiaeth yn ogystal â gweithio tuag at gymhwyster gwaith barbwr.
Joshua Barrett
Joshua Barrett
O Raglen Ymgysylltu i Brentisiaethau

Yn 2018, penderfynodd Joshua fod mecaneg ceir yn llwybr gyrfa addas iddo, a chofrestrodd ar y Rhaglen Ymgysylltu â Hyfforddeiaeth, er mwyn iddo allu cymryd rhan mewn lleoliad profiad gwaith mewn mecaneg ceir yng Nghanolfan MOT Setfords, Llandybie.
Ar ôl cyfnod prawf llwyddiannus, symudodd Joshua ymlaen i gwrs Diploma lefel un mewn Cynnal a Chadw Systemau Cerbydau, gan fynychu’r coleg ar sail cael ei ryddhau am y dydd gan ei gyflogwr.

I ychwanegu at ei lwyddiant, cafodd Joshua ei gyflogi fel Prentis Sylfaen, gyda Tom Setford yng Ngarej Setfords yn Llandybie.
Ben Hitchings
Ben Julian
Daniel Howells
Joshua Barrett
previous arrow
next arrow

Beth yw manteision ymgymryd â Phrentisiaeth?

 • Ennill cyflog wrth i chi ddysgu sgiliau newydd
 • Cael gwyliau â thâl, ynghyd â gwyliau banc
 • Cael profiad gwaith ymarferol, yn y gwaith
 • Ennill cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol sy’n hynod ddeniadol i’ch cyflogwr presennol a chyflogwyr yn y dyfodol
 • Bydd eich hyfforddiant yn cael ei ariannu’n llawn gan Lywodraeth Cymru, sy’n golygu y gallwch chi osgoi’r dyledion mawr sy’n gysylltiedig â mynd i brifysgol
 • Llwybr dilyniant i addysg uwch drwy brentisiaethau uwch a phrentisiaethau gradd

Gwahanol lefelau o Brentisiaethau

Beth bynnag yw eich lefel, mae yna wahanol fframweithiau prentisiaeth sy'n addas i bawb. P’un a ydych newydd adael yr ysgol, rydych yn raddedig neu eisoes yn gyflogedig, gallwn ni eich helpu i ddod o hyd i’r man cychwyn cywir.

Rydym yn cynnig 3 lefel o raglenni prentisiaeth yn dibynnu ar eich cymwysterau mynediad a’ch sgiliau a’ch gwybodaeth flaenorol.

Prentisiaeth Sylfaen

Mae prentisiaid yn gweithio tuag at gymwysterau sy’n seiliedig ar wybodaeth a chymhwysedd ar Lefel 2 (megis NVQ Lefel 2) ynghyd â Sgiliau Hanfodol.

 • Cymhwyster Cyfwerth
 • Mae’n gyfwerth â phum pas TGAU da

Prentisiaeth

Mae prentisiaid yn gweithio tuag at gymwysterau sy’n seiliedig ar wybodaeth a chymhwysedd ar Lefel 3 (megis NVQ Lefel 3) ynghyd â Sgiliau Hanfodol.

 • Cymhwyster Cyfwerth
 • Mae’n gyfwerth â dau bas Safon Uwch

Prentisiaeth Uwch

Mae prentisiaid yn gweithio tuag at gymwysterau sy’n seiliedig ar wybodaeth a chymhwysedd ar Lefel 4/5 (megis NVQ Lefel 4 neu uwch) ynghyd â Sgiliau Hanfodol.

 • Cymhwyster Cyfwerth
 • Cyfwerth â HNC/HND neu lefel Gradd Sylfaen ac uwch

Ein Cyrsiau Prentisiaeth

Rydym yn cynnig cyfoeth o wahanol raglenni hyfforddiant prentisiaeth ar draws ystod o sectorau.

Mae rhywbeth at ddant pawb, gan gynnwys:

 • Cyfrifyddu
 • Rheoli Adnoddau Dynol
 • Trin Gwallt
 • Gwaith Barbwr
 • Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Gwaith Chwarae
 • Coginio Proffesiynol
 • Goruchwylio ac Arwain Lletygarwch
 • Astudiaethau Ceffylau
 • Nyrsio Milfeddygol
 • Amaethyddiaeth
 • Peirianneg ar Dir
 • Cadwraeth Amgylcheddol
 • Coedwigaeth
 • Garddwriaeth
 • Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion
 • Cynnal ac Atgyweirio Cerbydau Modur
 • Cynnal a Chadw Peirianneg
 • Gweithgynhyrchu Peirianyddol
 • Ffabrigo a Weldio
 • Cyfrifiadura
 • Cyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Digidol
 • Gosod Trydanol
 • Peintio ac Addurno
 • Gweithredu Offer a Pheiriannau
 • Plastro
 • Gwaith Plymwr a Gwresogi
 • Gosod Brics
 • Gwaith Saer
 • Rheolaeth Adeiladu
 • Warws a Storio
 • Diwydiant Gwydr, Ffenestri a Drysau
 • Dosbarthiad Dŵr

Sut i sicrhau Prentisiaeth

Os ydych dros 16, yn byw yng Nghymru ac nid ydych mewn addysg lawn amser, gallwch wneud cais am Brentisiaeth.  Yn gyntaf, bydd angen i chi ddod o hyd i gyflogwr. Mynnwch rai awgrymiadau doeth gyda'n canllaw cam wrth gam isod.

Dod o hyd i gyflogwr - Mae Gyrfa Cymru yn cyhoeddi Prentisiaethau gwag ar-lein drwy’r Gwasanaeth Paru Prentisiaethau lle gallwch chwilio am brentisiaethau gwag ledled Cymru. Mae Coleg Sir Gâr yn gweithio gyda llawer o gyflogwyr bob blwyddyn i gynnig Prentisiaethau.

Ewch i https://gyrfacymru.llyw.cymru i weld y swyddi gwag diweddaraf. Weithiau mae prentisiaethau gwag yn cael eu hysbysebu yn adrannau swyddi papurau newydd neu fe allech chi hefyd fynd at gyflogwr yn uniongyrchol.  Os ydych eisoes yn gweithio, yna gallwn gynnig cyngor ac arweiniad i chi ac i’ch cyflogwr hefyd ynghylch y broses o drefnu rhaglen brentisiaeth ar eich cyfer.

Cysylltwch â ni - Cysylltwch â’n Tîm Prentisiaethau i drafod a ydych yn gymwys ar gyfer rhaglen Brentisiaeth. Ffoniwch 01554 748000 neu e-bostiwch Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. i wneud cais am Brentisiaeth sy’n cael ei rhedeg ar safleoedd ein Coleg ni.

Bydd yn ofynnol i chi ymgymryd ag asesiad cychwynnol mewn llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol a chyfweliad cyn cam 3.

Y cytundeb - Byddwch chi, eich cyflogwr a’r Coleg yn cytuno ar raglen ddysgu prentisiaeth.

Cofrestrwch yng Ngholeg Sir Gâr - Cwblhewch y broses drwy gofrestru ar eich rhaglen hyfforddiant prentisiaeth ac rydych yn barod i gychwyn arni.

Gofynion Mynediad

Gall unrhyw un sydd dros 16, yn byw yng Nghymru a ddim mewn addysg lawn amser, wneud cais am Brentisiaeth.  Bydd angen i chi gael cyflogaeth yn y sector yr hoffech weithio ynddo cyn gwneud cais i’r Coleg am eich hyfforddiant.

Yn ogystal, bydd angen i chi ymgymryd ag asesiad cychwynnol mewn rhifedd, llythrennedd a llythrennedd digidol. Os ydych eisoes wedi'ch cyflogi, yna gallwn weithio gyda chi a'ch cyflogwr i drefnu rhaglen brentisiaeth sy'n addas i chi.

Rhaglen Hyfforddeiaeth

Os ydych rhwng 16 ac 18 oed ac yn ansicr o’r maes galwedigaethol y mae gennych ddiddordeb ynddo, mae’n bosib bod Rhaglen Hyfforddeiaeth yn fwy addas i chi.

Bydd Hyfforddeiaeth yn rhoi’r gefnogaeth, y sgiliau a'r cymwysterau sydd eu hangen arnoch i symud ymlaen i gyflogaeth, Prentisiaeth neu fynd i ddysgu ar lefel uwch. 

Tra ar y rhaglen, byddwch yn cael profiad gwaith yn y maes galwedigaethol o’ch dewis ac yn derbyn lwfans hyfforddiant. Bydd Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn cael ei neilltuo i chi a fydd yn rhoi lefelau uchel o gefnogaeth i chi drwy gydol eich Rhaglen Hyfforddeiaeth. 

Os yw’r Rhaglen Hyfforddeiaeth yn mynd yn dda, gallech symud ymlaen i Raglen Hyfforddeiaeth Lefel 1 a gweithio tuag at gymhwyster Galwedigaethol ar Lefel 1.

Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Mae'r Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Thwf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, yn cael cymorth ariannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop