Prentisiaeth Adeiladu mewn Ffitiadau Mewnol Lefel 2

Disgrifiad o'r Rhaglen

Mae’r rhaglen brentisiaeth L2 mewn ffitiadau mewnol yn addas ar gyfer ymgeiswyr sy’n gweithio gyda gosod ffitiadau mewnol i gynnwys ceginau, ystafelloedd ymolchi a dodrefn ystafelloedd gwely.

Caiff y rhaglen brentisiaeth ei chyflwyno dros 22 mis ac fe fydd yn cynnwys y cydrannau fframwaith canlynol:

 • NOCN_Cskills Awards Tystysgrif NVQ Lefel 2 mewn Ffitiadau Mewnol (Adeiladu)
 • NOCN_Cskills Awards Diploma NVQ Lefel 2 mewn Ffitiadau Mewnol (Adeiladu)
 • Sgiliau Hanfodol L1 mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif

Dewisiadau Opsiwn

 • Prentisiaeth L2 mewn ffitiadau mewnol

Cipolwg

  Llawn Amser

  22 Mis

  Campws Rhydaman

Nodweddion y Rhaglen

Mae’r fframwaith prentisiaeth hwn wedi’i gynllunio i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth prentisiaid yn y gweithle ac yn amgylchedd hyfforddi’r coleg. Mae’r cymhwyster hwn yn cefnogi’r dysgwr i ennill sgiliau galluogi, sylfaenol a sgiliau ymarferol trosglwyddadwy ynghyd â gwybodaeth greiddiol gysylltiedig. Mae’r rhaglen yn arbennig o addas ar gyfer unigolion sy’n ffitio unedau cegin, ystafell wely ac ystafell ymolchi yn rheolaidd mewn tai neu amgylcheddau gwaith masnachol.

Caiff y cwrs ei gyflwyno gan staff tra chymwys a phrofiadol gan ddefnyddio cyfleusterau modern.

Dyn gwyn yn hongian cwpwrdd gwyn ar wal gegin

Cynnwys y Rhaglen

Mae’r cymhwyster diploma L2 yn cynnwys y 5 uned orfodol ganlynol;

 • Iechyd, diogelwch a lles ym maes adeiladu a diwydiannau cysylltiedig
 • Deall gwybodaeth, meintiau a chyfathrebu ag eraill
 • Deall technoleg adeiladu
 • Gosod dodrefn ffitiedig
 • Gosod plymwaith sylfaenol

Bydd prentisiaid hefyd yn cwblhau’r unedau NVQ L2 canlynol fel rhan o’u rhaglen;

 • Cydymffurfio ag Iechyd, Diogelwch a Lles Cyffredinol yn y Gweithle
 • Cydymffurfio ag Arferion Gwaith Cynhyrchiol yn y Gweithle
 • Symud, Trin a Storio Adnoddau yn y Gweithle
 • Gosod Dodrefn Ffitiedig yn y Gweithle

Cwblheir Sgiliau Hanfodol L1 mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif yn ystod diwrnodau hyfforddiant i ffwrdd o’r gwaith o fewn lleoliad y Coleg.

Dyn gwyn yn hongian cwpwrdd gwyn ar wal gegin

Dilyniant a Chyflogaeth

Ar gwblhau’r rhaglen brentisiaeth hon byddwch chi wedi ennill y sgiliau, y wybodaeth a’r ddealltwriaeth ac wedi arddangos cymhwysedd ar gyfer symud ymlaen i gymhwyster lefel uwch yn yr un maes galwedigaethol neu un tebyg, neu wedi galluogi mynediad i ddatblygiad addysgol pellach ar gyfer swyddi goruchwyliol o fewn y gweithle.

Asesu'r Rhaglen

Unedau NVQ L2

Cewch eich asesu yn erbyn set o ddatganiadau perfformiad a gwybodaeth sydd wedi’u deillio o Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer y maes galwedigaethol. Bydd gofyn i chi gynhyrchu Portffolio o Dystiolaeth yn dangos sut rydych chi wedi bodloni’r meini prawf perfformiad a gwybodaeth ar gyfer pob uned sy’n ofynnol o fewn y cymhwyster. Nid yw’r cymhwyster hwn yn cael ei raddio.

Unedau diploma L2

Y gofynion asesu a osodir ar gyfer y cymhwyster hwn yw profion gwybodaeth amlddewis ac aseiniadau ymarferol. Graddio: Caiff pob un o unedau gwybodaerh y cymhwyster eu graddio fel pas, teilyngdod neu ragoriaeth. Yna caiff y graddau hyn eu cyfansymio i un radd gymhwyster gyffredinol o radd pas, teilyngdod neu ragoriaeth. Mae’r graddio’n berthnasol ar gyfer y cymhwyster cyffredinol ac mae rhaid pasio pob elfen i gyflawni’r cymhwyster.

Sgiliau hanfodol

Caiff y Sgiliau Hanfodol ar gyfer Cymhwyso Rhif a Chyfathrebu ill dau eu hasesu drwy dasg dan reolaeth gyda phrawf ar-lein i gadarnhau yn dilyn.

Gofynion y Rhaglen

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cymhwyster hwn. Fodd bynnag, bydd angen i chi gwblhau cyfweliad mynediad er mwyn gwneud y siŵr bod gennych y gallu a’r potensial i ennill holl elfennau’r fframwaith prentisiaeth yn llwyddiannus.

Costau Ychwanegol

Bydd gofyn i fyfyrwyr ddod o hyd i, a phrynu, eu Cyfarpar Diogelu Personol (PPE) eu hunain sy'n cynnwys bŵts diogelwch, sbectol diogelwch, het galed a dillad llachar.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.