Skip to main content

Prentisiaeth - Peirianneg ar Dir

Cipolwg

 • Rhan-amser

 • Bydd cwblhau’r fframwaith prentisiaeth yn cymryd 18 mis yn dibynnu ar allu a phrofiad blaenorol.

 • Campws Gelli Aur

Mae prentisiaeth yn rhaglen dysgu seiliedig ar waith ar lefel tri lle mae'r dysgwr yn ennill cyflog wrth ddysgu. Mae'r rhaglen yn ddelfrydol ar gyfer gweithwyr cyflogedig sydd ag elfen o gyfrifoldeb yn rôl eu swydd.

Bydd y prentis yn gyflogedig ac yn derbyn o leiaf yr isafswm cyflog prentisiaeth. Caiff y prentis ei ryddhau/ei rhyddhau am floc i fynychu'r coleg a dylai gyflawni'r fframwaith prentisiaeth lefel tri o fewn y raddfa amser gytunedig.

Nodweddion y Rhaglen
 • Caiff yr holl ddysgwyr eu cefnogi gan ymgynghorydd hyfforddi/aseswr a fydd yn monitro cynnydd tuag at gyflawni targedau yn rheolaidd
 • Bydd yr ymgynghorydd hyfforddi/aseswr yn cysylltu'n agos â'r cyflogwr i sicrhau bod y cymwysterau yn cael eu cyflawni o fewn y raddfa amser
 • Bydd yr ymgynghorydd hyfforddi/aseswr yn asesu’r Prentis yn y gweithle yn ôl yr angen 
Cynnwys y Rhaglen

Bydd rhaid i ddysgwyr gyflawni fframwaith o gymwysterau a fydd yn cynnwys:

 • Diploma Lefel 3 mewn Gweithrediadau Peirianneg Ar Dir Seiliedig ar Waith
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Cymhwyso Rhif (Lefel 2)
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Cyfathrebu (Lefel 2)
 • Sgiliau Hanfodol Llythrennedd Digidol (Lefel 2)
 • Mewn rhai amgylchiadau gellir defnyddio cymwysterau procsi a gyflawnwyd yn flaenorol
Dilyniant a Chyflogaeth

Gall dysgwyr sydd wedi cwblhau’r brentisiaeth hon yn llwyddiannus symud ymlaen i brentisiaeth uwch ar lefel pedwar os yw ar gael.

Dull asesu

Gwaith cwrs, cwestiynau ysgrifenedig a llafar, arsylwadau yn y gwaith a thystiolaeth yn y gwaith.

Gofynion Mynediad

Mae’r diwydiant peirianneg ar dir am i’r gofynion mynediad ar gyfer y brentisiaeth fod yn hyblyg, felly mae wedi awgrymu y dylid cwblhau un o’r canlynol: 

 • Diploma Lefel 2 mewn Peirianneg Ar Dir Seiliedig ar Waith
 • Profiad ymarferol yn y diwydiant 
 • O leiaf pum mlynedd o brofiad ymarferol yn y diwydiant
 • 5 TGAU (A-C) neu gymwysterau Safon Uwch
Costau Ychwanegol

Mae yna ffi stiwdio o £150.00 ar gyfer y cwrs hwn, a bydd hyn yn darparu deunyddiau sylfaenol i chi ar gyfer datblygu gwaith ymarferol.
Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.