Skip to main content

Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch

Cipolwg

  Rhan Amser

  2 Flynedd

  *find out*

Fel coleg, rydym yn falch iawn o gyhoeddi y bydd y cymhwyster Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch Lefel 3 CBAC newydd yn lansio ym mis Medi 2023. Mae Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch yn disodli'r Dystysgrif Her Sgiliau Uwch bresennol fel cymhwyster cyffrous a newydd, a gynlluniwyd i gefnogi ein dysgwyr i dyfu fel pobl ifanc annibynnol, effeithiol a chyfrifol.  Bydd cymhwyster Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch yn cefnogi ein dysgwyr i ddatblygu fel dinasyddion gweithgar, yn barod i gychwyn ar yrfa lwyddiannus a ffyniannus neu lwybr addysg uwch.

Drwy gwblhau cymhwyster Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch, bydd dysgwyr yn cael y cyfle i:

  • Ddatblygu ymhellach a chwymhwyso sgiliau llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol at ddiben dysgu gydol oes
  • Meithrin a chyflwyno’u sgiliau cynllunio a threfnu, datrys problemau; creadigrwydd ac arloesi; meddwl yn feirniadol, a sgiliau effeithiolrwydd personol
  • Datblygu ymhellach a chymhwyso sgiliau llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol at ddiben dysgu gydol oes
  • Cael y cyfle i ymgysylltu a ffynnu mewn cyfleoedd gweithgar, creadigol a arweinir gan ddysgwyr
  • Datblygu ymhellach a chymhwyso sgiliau gwneud penderfyniadau, datrys problemau a gwerthuso at ddiben dysgu gydol oes
  • Datblygu ymhellach a chymhwyso eu sgiliau menter, annibyniaeth a gwytnwch

Gweithio gyda'i gilydd ac yn annibynnol i gymryd cyfrifoldebau ac ymgysylltu â'n cymunedau byd-eang a lleol hefyd

Nodweddion y Rhaglen

Mae'r cymhwyster wedi'i gynllunio'n bennaf ar gyfer dysgwyr 16-19 oed sy'n dilyn cwrs dwy flynedd. Fel arfer, bydd yn cael ei sefyll ochr yn ochr â chymwysterau lefel 3 eraill, fel cyfuniad o gymwysterau Safon Uwch a/neu gymwysterau galwedigaethol.
Gellir cwblhau cymhwyster Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch yn Gymraeg neu yn Saesneg.

Cynnwys y Rhaglen

Mae cymhwyster Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch yn cynnwys tair uned y cyfeirir atynt fel Prosiectau.

Mae’r Prosiect Cymuned Byd-eang yn cefnogi dysgwyr i ddatblygu a dangos eu bod yn gallu cymhwyso'r Sgiliau Cyfannol gan ystyried ar yr un pryd faterion byd-eang cymhleth a chymryd rhan mewn camau gweithredu cymunedol lleol (o leiaf 15 awr) i hybu dinasyddiaeth mewn byd cynaliadwy ac yng Nghymru. 

Mae’r Prosiect Cyrchfannau’r Dyfodol yn cefnogi dysgwyr i ddatblygu a dangos eu bod yn gallu cymhwyso’r Sgiliau Cyfannol gan archwilio ar yr un pryd nodau ar gyfer bywyd, cyflogadwyedd a dinasyddiaeth yn y dyfodol mewn byd cynaliadwy ac yng Nghymru.

Mae'r Prosiect Unigol yn galluogi dysgwyr i ddatblygu a dangos eu bod yn gallu cymhwyso'r Sgiliau Cyfannol gan gynllunio, rheoli a chynnal ar yr un pryd broject ymchwil annibynnol (prosiect ysgrifenedig estynedig neu arteffact).

Dull asesu

Asesir pob Prosiect drwy gyfres o dasgau lle mae gofyn i ddysgwyr arddangos sut maen nhw'n cymhwyso eu sgiliau cynllunio a threfnu, meddwl yn feirniadol a datrys problemau, creadigrwydd ac arloesi ac effeithiolrwydd personol.  Wrth gwblhau eu hasesiadau bydd dysgwyr yn archwilio testunau sy'n berthnasol ac o ddiddordeb iddynt o fewn themâu wedi'u diffinio'n fras sy'n gysylltiedig ag Agenda Datblygiad Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig a Nodau Llesiant Cymru.

Mae asesu'r Prosiect Cymuned Byd-eang yn cyfrannu 25% at radd gyffredinol y cymhwyster.

Mae asesu’r Prosiect Cyrchfannau’r Dyfodol yn cyfrannu 25% at radd gyffredinol y cymhwyster.

Mae asesu'r Prosiect Unigol yn cyfrannu 50% at radd gyffredinol y cymhwyster.  Mae dysgwyr yn debygol o gwblhau'r Prosiect Unigol yn eu hail flwyddyn.

Mae'r cymhwyster yn cael ei raddio A*-E.

Gofynion Mynediad

Er nad oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol, mae'n rhesymol tybio y bydd llawer o ddysgwyr wedi ennill cymwysterau sy'n cyfateb i lefel 2 ac y byddant wedi datblygu sgiliau cynllunio a threfnu, meddwl yn feirniadol a datrys problemau, creadigrwydd ac arloesi ac effeithiolrwydd personol i'r lefel hon. 

Mae'r cymhwyster hwn yn rhoi cyfle i fireinio a datblygu'r sgiliau hyn i lefel uwch. Nid yw'r fanyleb hon yn benodol i oedran ac felly mae'n darparu cyfleoedd i ddysgwyr barhau i ddysgu gydol oes.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan CBAC yn:

https://www.cbac.co.uk/home/bagloriaeth-sgiliau-cymru-uwch/

Cyrsiau Cysylltiedig


Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.