Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Cynnal ac Atgyweirio Cerbydau Lefel 1

Disgrifiad o'r RhaglenBydd y rhaglen ddysgu hon yn eich helpu i ennill cymhwyster galwedigaethol perthynol cydnabyddedig mewn cynnal a chadw ac atgyweirio cerbydau modur ysgafn.   

Ymgymerir â chyflwyno'r rhaglen mewn cyfleuster pwrpasol, sydd â gweithdai wedi'u cyfarparu â'r cyfarpar a'r offer diweddaraf a ddefnyddir yn helaeth yn y sector cynnal a chadw ac atgyweirio cerbydau modur. 

Bydd y rhaglen yn rhoi profiad dysgu pleserus, ysgogol a heriol i chi, gyda phwyslais ar ddatblygu sgiliau ymarferol sydd eu hangen ar fecanig cerbydau modern.  

Mae’r rhaglen hefyd yn canolbwyntio ar wella hyder, cyflogadwyedd a rhagolygon entrepreneuriaeth dysgwyr.  

Neilltuir tiwtor personol i chi a fydd yn eich cefnogi gyda'ch cynnydd ac yn darparu gofal bugeiliol i chi trwy gydol y rhaglen.


Nodweddion y RhaglenCyflwynir y rhaglen gan dîm o ymarferwyr addysgu profiadol, sydd hefyd â chymwysterau galwedigaethol a phrofiad galwedigaethol. 

Mae'r tîm yn cadw cysylltiadau cryf â'r sector cerbydau modur ac yn ymgymryd â datblygiad proffesiynol parhaus i sicrhau bod addysgu a dysgu'r rhaglen yn gyfredol ac yn berthnasol. 

Hefyd, cewch y cyfle i fynd ar ymweliadau addysgol sy'n anelu at gyfoethogi'ch astudiaethau, ysbrydoli dysgu a chodi dyheadau. 


Dilyniant a ChyflogaethMae cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus yn darparu dilyniant i'r Diploma lefel dau mewn Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Modur neu raglen brentisiaeth.


Cynnwys y RhaglenMae'r unedau o fewn y rhaglen yn cynnwys y setiau pwnc gwybodaeth a sgiliau cerbydau modur canlynol:

  • Iechyd, diogelwch a chadw trefn dda 
  • Technoleg cerbydau a dulliau a phrosesau'r gweithdy   
  • Rolau swyddi cefnogi 
  • Cynnal a chadw arferol  
  • Systemau injan
  • Systemau trydanol
  • Systemau siasi
  • Unedau llinell yriant

Yn ogystal â'r unedau uchod, byddwch hefyd yn gweithio tuag at y cymwysterau canlynol:

  • Sgiliau Hanfodol mewn Cymhwyso Rhif 
  • Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu

Os oes angen, cewch gyfle i ymgymryd â TGAU Saesneg iaith a datblygu mathemateg, fel rhan o'r cwrs.


Asesu'r RhaglenAsesir gwybodaeth bynciol a sgiliau trwy brofion amlddewis ar-lein a chyfuniad o asesiadau ymarferol a theori. 


Gofynion y RhaglenGofynnwn fod gennych gymwysterau TGAU ar radd E neu uwch mewn Cymraeg iaith neu Saesneg, mathemateg a TGAU arall (yn ddelfrydol gwyddoniaeth). 

Bydd ymgeiswyr yn cael cyfweliad ac asesiadau sgiliau sylfaenol i ganfod eu haddasrwydd ar gyfer y rhaglen.    


Costau YchwanegolMae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.