Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Ysgafn Lefel 3

Disgrifiad o'r Rhaglen



Bydd y rhaglen ddysgu hon yn eich galluogi i ennill cymhwyster galwedigaethol perthynol cydnabyddedig mewn cynnal a chadw ac atgyweirio cerbydau modur ysgafn.   

Ymgymerir ag addysgu mewn cyfleuster pwrpasol, sydd â gweithdai wedi'u cyfarparu â'r cyfarpar a'r offer diweddaraf a ddefnyddir yn y sector cynnal a chadw ac atgyweirio cerbydau modur.

Bwriad y rhaglen yw rhoi profiad dysgu pleserus, ysgogol a heriol i chi, gyda phwyslais ar ddatblygu sgiliau ymarferol sydd eu hangen ar fecanig cerbydau modern.  

Mae’r rhaglen hefyd yn canolbwyntio ar wella eich hyder, cyflogadwyedd a rhagolygon entrepreneuriaeth.  

Hefyd, neilltuir tiwtor personol i chi a fydd yn eich cefnogi gyda'ch cynnydd ac yn darparu gofal bugeiliol i chi trwy gydol y rhaglen.


Nodweddion y Rhaglen



Cyflwynir y rhaglen gan dîm o ymarferwyr addysgu profiadol, sydd hefyd â chymwysterau galwedigaethol a phrofiad galwedigaethol. 

Mae'r tîm yn cadw cysylltiadau cryf â'r sector cerbydau modur ac yn ymgymryd â datblygiad proffesiynol parhaus i sicrhau bod addysgu a dysgu'r rhaglen yn gyfredol ac yn berthnasol. 

Yn ystod y flwyddyn academaidd, bydd gennych gyfleoedd i ymgymryd â phrofiad gwaith, gan eich galluogi i ddatblygu, atgyfnerthu a chymhwyso'ch astudiaethau. Hefyd, cewch y cyfle i fynd ar ymweliadau addysgol sy'n anelu at gyfoethogi'ch astudiaethau, ysbrydoli dysgu a chodi dyheadau.


Dilyniant a Chyflogaeth



Mae cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus yn darparu dilyniant i raglen brentisiaeth.


Cynnwys y Rhaglen



Mae'r unedau o fewn y rhaglen yn cynnwys y setiau pwnc gwybodaeth a sgiliau cerbydau modur canlynol:

 • Iechyd, diogelwch a chadw trefn dda 
 • Rolau swyddi cefnogi 
 • Deunyddiau, ffabrigo, offer a dyfeisiau mesur  
 • Diagnosio a chywiro diffygion trydanol ategol ar gerbydau
 • Diagnosio a chywiro diffygion injan cerbydau  
 • Diagnosio a chywiro diffygion system siasi 
 • Diagnosis a chywiro diffygion a thrawsyriant llinell yriant cerbydau

 

Yn ogystal â'r unedau uchod, bydd dysgwyr yn gweithio tuag at y cymwysterau canlynol.

 • Sgiliau Hanfodol mewn Cymhwyso Rhif 
 • Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu

Asesu'r Rhaglen



Asesir gwybodaeth bynciol a sgiliau trwy brofion amlddewis ar-lein, aseiniadau ysgrifenedig ac arsylwadau tasgau ymarferol.


Gofynion y Rhaglen



Gofynnwn fod gennych: 

 • Diploma Lefel dau mewn Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Modur. 
 • Cymwysterau TGAU gradd C neu uwch mewn Cymraeg iaith neu Saesneg a mathemateg. 

Bydd pob ymgeisydd yn cael cyfweliad i ganfod eu haddasrwydd ar gyfer y rhaglen.   


Costau Ychwanegol



Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.