Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Ysgafn Lefel 2

Disgrifiad o'r RhaglenBydd y rhaglen ddysgu hon yn eich galluogi i ennill cymhwyster galwedigaethol perthynol cydnabyddedig mewn cynnal a chadw ac atgyweirio cerbydau modur ysgafn.   

Ymgymerir â chyflwyno'r rhaglen mewn cyfleuster pwrpasol, sydd â gweithdai wedi eu cyfarparu â’r cyfarpar a’r offer diweddaraf, a ddefnyddir yn y sector cynnal a chadw ac atgyweirio cerbydau modur. 

Bydd y cwrs yn rhoi profiad dysgu pleserus, ysgogol a heriol i chi, gyda phwyslais ar ddatblygu sgiliau ymarferol sydd eu hangen ar fecanig cerbydau modern.  

Mae’r rhaglen hefyd yn canolbwyntio ar wella eich hyder, cyflogadwyedd a rhagolygon entrepreneuriaeth.  

Hefyd, neilltuir tiwtor personol i chi a fydd yn eich cefnogi gyda'ch cynnydd ac yn darparu gofal bugeiliol i chi trwy gydol y rhaglen.


Nodweddion y RhaglenCyflwynir y rhaglen gan dîm o ymarferwyr addysgu profiadol, sydd hefyd â chymwysterau galwedigaethol a phrofiad galwedigaethol. 

Mae'r tîm yn cadw cysylltiadau cryf â'r sector cerbydau modur ac yn ymgymryd â datblygiad proffesiynol parhaus i sicrhau bod addysgu a dysgu'r rhaglen yn gyfredol ac yn berthnasol. 

Yn ystod y flwyddyn academaidd, mae dysgwyr yn cael cyfleoedd i ymgymryd â phrofiad gwaith, gan eich galluogi i ddatblygu, atgyfnerthu a chymhwyso'ch astudiaethau. Hefyd, cewch y cyfle i fynd ar ymweliadau addysgol sy'n anelu at gyfoethogi'ch astudiaethau, ysbrydoli dysgu a chodi dyheadau. 


Dilyniant a ChyflogaethMae cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus yn darparu dilyniant i'r Diploma lefel tri mewn Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Modur neu raglen brentisiaeth.


Cynnwys y RhaglenMae'r unedau o fewn y rhaglen yn cynnwys y setiau pwnc gwybodaeth a sgiliau cerbydau modur canlynol:

 • Iechyd, diogelwch a chadw trefn dda 
 • Rolau swyddi cefnogi 
 • Deunyddiau, ffabrigo, offer a dyfeisiau mesur  
 • Cynnal a chadw arferol  
 • Systemau mecanyddol, iro ac oeri injan
 • Systemau tanwydd, tanio, aer a gwacáu
 • Systemau trydanol
 • Systemau siasi
 • Systemau trawsyriant a llinell yriant

Yn ogystal â'r unedau uchod, bydd dysgwyr hefyd yn gweithio tuag at y cymwysterau canlynol.

 • Sgiliau Hanfodol mewn Cymhwyso Rhif 
 • Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu

Os oes angen, mae'r coleg yn cynnig cyfle i chi ailsefyll eich TGAU mewn Saesneg iaith a mathemateg yn ystod y cwrs.


Asesu'r RhaglenAsesir gwybodaeth bynciol a sgiliau trwy brofion amlddewis ar-lein, asesiadau ysgrifenedig, ac asesiadau tasgau ymarferol.


Gofynion y RhaglenGofynnwn fod gennych:

 • Diploma Lefel un mewn Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Modur. 
 • Cymwysterau TGAU gradd D neu uwch mewn Saesneg iaith a mathemateg.

Bydd ymgeiswyr yn cael cyfweliad i ganfod eu haddasrwydd ar gyfer y rhaglen.      


Costau YchwanegolMae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.