Ffon: 01554 748179

BA (Anrh) Rheolaeth Busnes


Corff Dyfarnu:

UOW

Sector:

Addysg Uwch

Hyd y Rhaglen:

3 blynedd Llawn amser, 5 mlynedd Rhan-amser

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

Cyflwynir y Radd BA (Anrh) Busnes a Rheolaeth a’r cwrs HND Busnes a Rheolaeth mewn partneriaeth rhwng Coleg Sir Gâr a Phrifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant a chânt eu dysgu ar gampws PCYDDS yng Nghaerfyrddin. Mae meddwl yn gynaliadwy wrth wraidd y ddwy raglen ac fel dysgwr byddwch yn herio paradeimiau sy’n bodoli eisoes, yn holi cwestiynau ynghylch paradeimiau newydd ac yn trafod datrysiadau busnes a fydd yn eich paratoi ar gyfer gwaith yn amgylchedd cyflym newidiol yr ugeinfed ganrif. Yn y blynyddoedd diwethaf, mae geiriau fel moeseg, cynaladwyedd a chyfrifoldeb wedi trawsnewid o fod yn destunau trafod damcaniaethol i fod yn ystyriaethau ymarferol iawn o fewn busnesau bach a mawr.  Rydym yn cyrraedd pwynt lle mae ymarfer busnes cynaliadwy yn dod yn flaenoriaeth strategol allweddol, ac mae angen i fodelau economaidd drawsnewid yn unol â dynameg y newid cymdeithasol ac amgylcheddol. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn: https://www.uwtsd.ac.uk/cy/ba-rheolaeth-busnes/

Rhaglen Nodweddion

Fel myfyriwr Busnes a Rheolaeth, byddwch yn rhan o gymuned ddysgu gefnogol a fydd yn meithrin annibyniaeth a hunan-benderfyniad er mwyn gwneud y mwyaf o'ch amser ar y rhaglen. Fel myfyriwr, byddwch yn profi dull dysgu hyblyg, trawsffurfiol sydd yn anelu at gynyddu eich cyflogadwyedd nid yn unig ar gyfer heddiw, ond ar gyfer gweithle’r dyfodol sy’n cyflym ddatblygu. Os ydych am fod yn barod ar gyfer busnes y dyfodol a gallu ymateb i heriau a chyfleoedd byd-eang a lleol yna’r rhaglen arloesol hon, sy’n seiliedig ar egwyddorion moesegol a chynaliadwy, yw’r dewis ar eich cyfer chi.

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae gan y rhaglen gyfradd cyflogaeth uchel ar gyfer myfyrwyr sy’n graddio ac sydd mewn gwaith o fewn chwe mis i gwblhau'r radd.  Hefyd, mae nifer sylweddol o raddedigion yn symud ymlaen i astudiaethau ôl-raddedig yn y brifysgol hon a phrifysgolion eraill.

Cynnwys y Rhaglen

Astudir y modiwlau canlynol ar bob lefel: Lefel 4:• Heriau Busnes Byd-eang • Gwahanolrwydd ac Adfywio • Ymagweddau Busnes Cyfoes • Rheolaeth Ariannol • Dysgu a Chydweithio ar gyfer Dinasyddiaeth Fyd-eang • Cynhyrchu Data a Dadansoddiad Busnes Lefel 5:• Menter ac Entrepreneuriaeth • Y Gweithle Rhyng-ddiwylliannol • Ymchwiliad ac Ymchwil Busnes • Newid Technolegol ac Arloesedd • Interniaethau a Gwirfoddoliaeth • Marchnata Cymdeithasol a Moesegol • Rheoli Prosiectau ar gyfer Cynaladwyedd • Rheoli Hunaniaethau Digidol Lefel 6:• Busnes Cyfrifol ar Lefel Fyd-eang • Strategaethau ar gyfer Gwydnwch a Ffyniant • Traethawd Estynedig • Prosiect Busnes Cynaliadwy • Interniaethau a Gwirfoddoliaeth • Economeg Cynaladwyedd • Busnes Digidol

Dull Asesu

Caiff y ddwy raglen eu hasesu trwy gyfuniad o ddulliau arloesol a rhai mwy traddodiadol, sydd wedi’u cynllunio i ddatblygu dealltwriaeth, gallu i ddatrys problemau a meddwl creadigol y myfyrwyr yn ystod eu hamser gyda ni.  Mae enghreifftiau o ddulliau asesu yn cynnwys, cynhyrchu adroddiadau ysgrifenedig, paratoi a rhoi cyflwyniadau ac arholiadau o fewn cyfyngiadau amser.

Gofynion Mynediad

Gwneir pob cais ar gyfer y ddwy raglen drwy'r system UCAS ar-lein. Mae’r ddwy raglen yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr hyd at 20 oed os ydynt wedi cael 88 o bwyntiau UCAS. Mae graddau'n bwysig; fodd bynnag, nid yw ein cynigion yn seiliedig ar ganlyniadau academaidd yn unig. Hefyd, mae gennym ddiddordeb mewn pobl greadigol dros 20 oed sy'n dangos ymrwymiad cryf i’w maes pwnc dewisol ac felly rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion o ystod eang o gefndiroedd. Er mwyn asesu addasrwydd myfyrwyr ar gyfer eu cwrs dewisol, byddwn fel rheol yn trefnu cyfweliad i bob ymgeisydd lle bydd eich sgiliau, eich cyflawniadau a'ch profiad bywyd yn cael eu hystyried yn ogystal â'ch cymwysterau.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Pibwrlwyd Campus 3 Years Gwneud Cais Via UCAS Ymholidarllen mwy
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY