Ffon: 01554 748179

Gradd Sylfaen Gwyddor Anifeiliaid


Corff Dyfarnu:

UOW

Sector:

Addysg Uwch

Hyd y Rhaglen:

Dwy flynedd yn llawn amser. Tair blynedd yn rhan-amser.

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Côd UCAS: C22

Côd Cwrs: 73B8

Dilysir y Radd Sylfaen mewn Gwyddor Anifeiliaid gan Brifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin. Caiff ei chyflwyno ar Gampws Pibwrlwyd y coleg lle mae ystod o gyfleusterau anifeiliaid wedi eu lleoli.

Mae’n ofynnol i fyfyrwyr ymgymryd ag interniaeth orfodol mewn busnes sy’n gysylltiedig ag anifeiliaid/yr amgylchedd neu geffylau.

Mae rhaglen y cwrs yn darparu’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau dadansoddol beirniadol i lywio gweithwyr proffesiynol presennol a rhai’r dyfodol. Mae’n defnyddio ystod eang o adnoddau deallusol, safbwyntiau damcaniaethol a disgyblaethau academaidd er mwyn hwyluso dealltwriaeth o wyddorau anifeiliaid ar draws ystod amrywiol o rywogaethau a meysydd astudio.

Yn ychwanegol i’r elfennau craidd hyn, mae'r rhaglen yn annog myfyrwyr i ymchwilio ac i drafod materion cyfoes sy’n ymwneud â rheolaeth anifeiliaid, moeseg, deddfwriaeth a newid amgylcheddol.

 

 

 

Rhaglen Nodweddion

Mae israddedigion yn ymgymryd â modiwlau seiliedig ar waith ar Lefelau 4 a 5.

Mae myfyrwyr llawn amser yn astudio 120 credyd ar Lefel 4 Blwyddyn 1 a Lefel 5 Blwyddyn 2.

Bydd myfyrwyr rhan-amser yn ymgymryd ag 80 credyd y flwyddyn.

 

Mae gan y Coleg gyfleusterau anifeiliaid rhagorol, yn cynnwys arenâu ceffylau dan do ac awyr agored, acwaria, ystafell rhywogaethau egsotig, ystafell mamaliaid bychan ac adardai sy’n gartref i ystod amrywiol o rywogaethau er mwyn bodloni gofynion Cwricwlwm y Radd Sylfaen.

Yn ogystal, mae gan fyfyrwyr fynediad i ystod o gyfleusterau bywyd gwyllt yn lleol: pwll bywyd gwyllt, safleoedd ar lan afon ac ar yr arfordir, perthi ffermdir a chynefinoedd coedwig er mwyn ymgymryd â’u hastudiaethau.

Dilyniant a Chyflogaeth

 Mae’r rhaglen yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu ystod o sgiliau sy’n trosglwyddo’n rhwydd i fyd gwaith.     Gall llwybrau cyflogaeth gynnwys: Gofalwyr Swau, Cynorthwywyr Nyrsio Anifeiliaid, Rheolwyr Adwerthu Anifeiliaid Anwes, Rheolwyr Cadwraeth, Technegwyr Anifeiliaid, Maethegydd Anifeiliaid, Bridwyr Anifeiliaid, Rheolaeth Tyddyn, Rheolaeth Forol, Gweithwyr Achub Anifeiliaid, Gweithwyr Ymchwil/ Labordy, Swyddogion Lles DEFRA / Llywodraeth Leol, Rheolwyr Cyndai a Chathdai, Gweithwyr Elusennol, Addysgu.

Mae’r cwrs yn caniatáu dilyniant i’r cwrs BSc (Anrh) Ymddygiad a Lles Anifeiliaid (ar Lefel 6) a cheisiadau i’n rhaglen BSc (Anrh) Nyrsio Milfeddygol, yn ogystal â rhaglenni anrhydedd eraill a gyflwynir mewn sefydliadau eraill.

 

Cynnwys y Rhaglen

Gall myfyrwyr llawn amser ddewis o ddetholiad o fodiwlau ar Lefel 4 Blwyddyn 1 a Lefel 5 Blwyddyn 2

Lefel 4

 • Dysgu seiliedig ar ddiwydiant mewn Gwyddor Anifeiliaid 1 (gorfodol)
 • Maetheg Anifeiliaid (gorfodol)
 • Sgiliau Astudio (gorfodol)
 • Ymddygiad Anifeiliaid (gorfodol)
 • Hwsmonaeth a Rheoli Iechyd Anifeiliaid
 • Rheoli Pysgod Addurnol
 • Cyflwyniad i Anatomeg a Ffisioleg Anifeiliaid
 • Bioleg Forol

Lefel 5

 • Anatomeg a Ffisioleg Anifeiliaid Cymharol (gorfodol)
 • Dysgu Seiliedig ar Ddiwydiant mewn Gwyddor Anifeiliaid 2 (gorfodol)
 • Lles Anifeiliaid (gorfodol)
 • Bridio Anifeiliaid
 • Anthroswoleg
 • Bioleg Cadwraeth

 

Dull Asesu

 Caiff pob modiwl ei asesu’n unigol.  Defnyddia’r rhaglen ystod o ddulliau asesu fel bod yr holl fyfyrwyr yn cael cyfleoedd i ddangos eu cryfderau ac er mwyn eu galluogi i hybu eu sgiliau allweddol graddedig.  Mae’r dulliau asesu yn cynnwys arholiadau, adroddiadau ysgrifenedig, prosiectau ymchwil, asesiadau ymarferol, traethodau a chyflwyniadau.

 

Gofynion Mynediad

Rhoddir mynediad i ymgeiswyr sy'n arddangos y gallu academaidd a'r potensial i elwa o'r rhaglen.

Bydd disgwyl i ddysgwyr fod â phedwar TGAU gradd C ac uwch, ynghyd â 16 pwynt UCAS. Bydd ceisiadau gan ddysgwyr hyn nad ydynt o bosibl yn bodloni'r meini prawf hyn yn cael eu hystyried yn eu rhinwedd eu hunain mewn cyfweliad ar sail eu profiad, asesiad cyfweliad a chymwysterau eraill y gallant fod wedi'u hennill sydd efallai'n berthnasol i'r diwydiant.

 

Mae'r coleg yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr ag ystod o gymwysterau galwedigaethol priodol a phrofiad yn ogystal â'r llwybr Safon Uwch traddodiadol. Gallai'r rhain gynnwys y Diploma Technegol Uwch Lefel 3 a’r Diploma Estynedig mewn Rheolaeth Anifeiliaid neu Geffylau, Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Rheolaeth Anifeiliaid neu Geffylau, y Fagloriaeth Lefel 3, Prentisiaethau, NVQs, AVCEs, Diplomâu Cenedlaethol a Thystysgrifau Cenedlaethol Uwch, Diploma Atodol a Diploma NPTC Lefel 3 mewn Rheolaeth Anifeiliaid neu Geffylau.

Mae Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant yn croesawu ceisiadau ar sail dysgu blaenorol, gellir dod o hyd i fwy o fanylion yma

 

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Part Time Pibwrlwyd Campus 3 Years Gwneud Cais Via UCAS Ymholidarllen mwy
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY