Ffon: 01554 748179

Cyflwyniad i Ymddygiad Anifeiliaid


Corff Dyfarnu:

UWTSD

Sector:

Addysg Uwch

Hyd y Rhaglen:

Un semester

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Mae myfyrwyr sy’n astudio’r modiwl ar-lein hwn yn archwilio’r berthynas rhwng anifeiliaid a’r amgylchedd, gwyllt a chaeth, ac yn datblygu ymwybyddiaeth o sail wyddonol astudio ymddygiad anifeiliaid, ac i gysylltu hyn â'r ymatebion ymddygiadol i'w hamgylchedd. 

 Bydd myfyrwyr yn datblygu gwybodaeth am gysyniadau allweddol yr ymatebion a wneir gan anifeiliaid i’w hamgylchedd ac yn gallu trafod yr achosion a datblygiad y prif batrymau ymddygiad. Byddant yn gallu esbonio ymddygiad anifeiliaid mewn perthynas â goroesi, gwerth ffitrwydd, ac iechyd a lles.

Rhaglen Nodweddion

Deg sesiwn astudio ar wahân, pob sesiwn yn ymgorffori gweithgareddau strwythuredig datblygiadol i gynorthwyo'r dysgwr o bell i ddatblygu'r wybodaeth greiddiol a'r sgiliau sydd eu hangen i gwblhau'r asesiadau.

Mynediad i gyfleusterau ar-lein lefel uchel yng Ngholeg Sir Gâr a PCYDDS ar gyfer deunyddiau dysgu ac ymchwil.Bydd myfyrwyr yn cael cymorth tiwtor neilltuedig a thiwtorialau un i un gosodedig i gynorthwyo myfyrwyr cyn iddynt gyflwyno gwaith yn ddigidol ar-lein.

Dilyniant a Chyflogaeth

Modiwl opsiynol yw’r modiwl hwn ar gyfer y Dystysgrif Addysg Uwch mewn Gwyddor Anifeiliaid a gall gyfrannu at y dyfarniad terfynol neu gael ei astudio ar ei ben ei hun. Byddai’r modiwl o fudd i unrhyw un sydd ar hyn o bryd/neu sy’n anelu at, weithio gydag anifeiliaid a gallai ffurfio rhan o ddatblygiad proffesiynol parhaus cydnabyddedig.

Cynnwys y Rhaglen

 • Rhesymau dros astudio ymddygiad; hanes yr astudiaeth o ymddygiad; moeseg ac astudio ymddygiad.
 • Ymddygiad a dethol naturiol; esblygiad ac addasiad; geneteg ac etifeddiaeth.
 • Ymddygiad mewn grwpiau cymdeithasol: costau; buddion; ymddygiadau cymunedol (anhunanol).
 • Ymddygiadau porthi a bridio; carwriaeth, gofal rhieni ac adnabod ceraint.
 • Ymddygiadau tiriogaethol: cyfathrebu i ddatrys gwrthdaro; signalau; anatomeg synhwyraidd.
 • Rhesymau dros astudio ymddygiad; hanes yr astudiaeth o ymddygiad; moeseg ac astudio ymddygiad.
 • Ymddygiad a dethol naturiol; esblygiad ac addasiad; geneteg ac etifeddiaeth.
 • Ymddygiad mewn grwpiau cymdeithasol: costau; buddion; ymddygiadau cymunedol (anhunanol).
 • Ymddygiadau porthi a bridio; carwriaeth, gofal rhieni ac adnabod ceraint.
 • Ymddygiadau tiriogaethol: cyfathrebu i ddatrys gwrthdaro; signalau; anatomeg synhwyraidd.
 • Agweddau gofodol ar ymddygiad: dethol cynefin; mudo; gwasgaru; cydlynu; llywio.
 • Ffisioleg ac ymddygiad: rhythmau; gaeafgysgu; hafgysgu; seibiau; syrthni; clociau biolegol; dylanwadau hormonaidd; thermoreolaeth; straen.
 • Ymddygiad mewn amgylcheddau caeth: ymddygiadau annormal; stereoteipiau; cyfoethogi amgylcheddol; goblygiadau lles.
 • Cynllunio ethogram a’i ddefnyddio’n ymarferol.
 • Dehongli data arsylwi ymddygiad sylfaenol, cynhyrchu a chymharu graffiau cyllideb amser.

Dull Asesu

Deg sesiwn astudio ar wahân, pob sesiwn yn ymgorffori gweithgareddau strwythuredig datblygiadol i gynorthwyo'r dysgwr o bell i ddatblygu'r wybodaeth greiddiol a'r sgiliau sydd eu hangen i gwblhau'r asesiadau.

Portffolio o dasgau ac asesiadau o bob sesiwn a phortffolio arsylwi ymddygiad ac ymchwil ymarferol.

Gofynion Mynediad

Caniateir mynediad i ymgeiswyr sy’n arddangos y gallu academaidd a’r potensial i elwa o astudio’r modiwl. Bydd myfyrwyr sy’n cychwyn astudio yn cael eu hystyried os oes ganddynt gymhwyster Lefel 3 neu sydd wedi gweithio’n flaenorol ar safon lefel 3. Mae angen i fyfyrwyr fod dros 18 oed. 

  Bydd myfyrwyr hyn (dros 21 oed) yn cael eu hystyried ar sail unigol gan y gellir rhoi ystyriaeth i gymwysterau a phrofiad sy'n berthnasol i’r diwydiant. Mae Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant yn croesawu ceisiadau ar sail dysgu blaenorol, gellir dod o hyd i fwy o fanylion yma:

 http://www.trinitysaintdavid.ac.uk/en/media/uniweb/content/documents/departments/qualityassuranceuni...

No Occurrences of this course are currently avaialbale
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY