Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Prentisiaeth - Cyfrifeg

Disgrifiad o'r RhaglenMae’r brentisiaeth AAT yn fframwaith lefel 3 ar gyfer unigolion sy’n dilyn gyrfa mewn cyfrifeg.

Mae Prentisiaeth yn rhaglen ddysgu seiliedig ar waith ar Lefel 3 lle mae'r dysgwr yn ‘ennill wrth ddysgu’. Mae'r rhaglen yn ddelfrydol ar gyfer gweithwyr cyflogedig sydd ag elfen o gyfrifoldeb yn eu swydd. Bydd y Prentis yn gyflogedig a bydd yn derbyn o leiaf yr isafswm cyflog cenedlaethol i Brentisiaid (gallai hyn fod yn fwy fel y gwêl y cyflogwr yn ddoeth). Caiff y Prentis ei ryddhau/ei rhyddhau am ddydd i fynychu'r coleg a dylai gyflawni'r Fframwaith Prentisiaeth Lefel 3 o fewn y raddfa amser gytunedig.


Nodweddion y RhaglenPwrpas y cymhwyster hwn yw sicrhau bod myfyrwyr wedi’u paratoi’n dda er mwyn mynd ymlaen i yrfa mewn busnes, cyllid neu gyfrifeg broffesiynol, neu i addysg bellach.  Bydd myfyrwyr yn dysgu ac yn meistroli prosesau ariannol gan gynnwys egwyddorion a chysyniadau cyfrifyddu, cadw cyfrifon uwch a chyfrifon terfynol. Byddant hefyd yn deall materion busnes sydd yn ymwneud â threth ar werth (TAW), cyfrifon rheoli, technegau costiadau ac arferion moesegol ar gyfer cyfrifwyr. 

Mae'r cymhwyster hwn yn darparu sgiliau meddalwedd pellach trwy hyfforddiant mewn taenlenni ar gyfer cyfrifyddu. Bydd yr AAT yn gofyn i bob myfyriwr gofrestru gyda'r Corff Proffesiynol.  Gall cyfyngiadau aelodaeth fod yn berthnasol.  Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn www.aat.org.uk.


Dilyniant a ChyflogaethGall sgiliau a ddatblygir trwy’r cymhwyster hwn arwain at waith fel:

 • cynorthwy-ydd cyfrifon
 • goruchwyliwr cyfrifon taladwy a threuliau
 • clerc cyfrifon taladwy
 • cyfrifydd cynorthwyol
 • archwiliwr dan hyfforddiant
 • rheolwr credyd
 • cynorthwy-ydd cyllid
 • swyddog cyllid
 • goruchwyliwr cyflogres
 • ceidwad cyfrifon proffesiynol
 • uwch geidwad cyfrifon
 • cynorthwy-ydd treth

Mae cwblhau'r cymhwyster hwn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gael eu cofrestru fel ceidwad cyfrifon cymwysedig, neu symud ymlaen i lefel Broffesiynol a dod yn aelod llawn o’r AAT ar ôl cyflawni meini prawf yr aelodaeth gyswllt. Mae hefyd yn darparu'r sgiliau sylfaenol sydd eu hangen i gefnogi sefydlu busnes iach.


Cynnwys y RhaglenBydd yn rhaid i ddysgwyr sy’n dilyn y Brentisiaeth hon gyflawni fframwaith o gymwysterau a fydd yn cynnwys:

• Diploma Uwch Lefel 3 AAT mewn Cyfrifyddu

• Sgiliau Hanfodol Cymhwyso Rhif Lefel 2

• Sgiliau Hanfodol Cyfathrebu Lefel 2

• Hawliau a Chyfrifoldebau Gweithiwr

Mae’r cwrs yn cwmpasu ystod o dasgau cyfrifyddu cymhleth, yn cynnwys cadw cofnodion cyfrifyddu costau a pharatoi adroddiadau a ffurflenni treth. Mae’n cynnwys chwe uned orfodol:

 • Cadw Cyfrifon Uwch
 • Paratoi Cyfrifon Terfynol
 • Cyfrifon Rheoli: Costiadau
 • Treth Anuniongyrchol
 • Moeseg i Gyfrifyddion
 • Taenlenni ar gyfer Cyfrifyddu

Asesu'r RhaglenMae'r asesiadau yn ymarferol ar gyfrifiadur gyda chyfyngiad amser.  Mae pob un yn cynnwys ystod o fathau o gwestiynau a fformatau, er enghraifft cwestiynau amlddewis, cwestiynau llenwi bwlch rhifol, neu ddulliau cwestiynau sy'n dyblygu gweithgareddau yn y gweithle, megis gwneud cofnodion mewn dyddlyfr.  Bydd rhai asesiadau yn gofyn am atebion ysgrifenedig, yn arbennig yr asesiad synoptig.


Gofynion y Rhaglen Argymhellir y bydd Prentisiaid Lefel 3, nad ydynt wedi cyflawni Prentisiaeth Lefel 2 mewn Cyfrifyddu, angen cymwysterau TAG Safon Uwch neu gymwysterau uwch, neu brofiad perthnasol ynghyd â TGAU Mathemateg gradd A* - C neu Sgil Allweddol Cymhwyso Rhif ar Lefel 2, neu gyfwerth, sgiliau cyfathrebu da a phrofiad galwedigaethol. (Mae ymchwil wedi dangos bod pobl heb y profiad hwn yn debygol o gael anawsterau wrth gwblhau’r fframwaith os ydynt yn mynd i mewn i’r Brentisiaeth ar Lefel 3.) 

Caiff y rhaglenni hyn eu hariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.

 


Costau Ychwanegol