Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifyddu (AAT) - Diploma Proffesiynol mewn Cyfrifyddu

Disgrifiad o'r RhaglenPwrpas Diploma Proffesiynol AAT mewn Cyfrifyddu yw gwella'r sgiliau a ddatblygwyd o’r Diploma Uwch AAT mewn Cyfrifyddu, gan alluogi myfyrwyr i fanteisio i'r eithaf ar gyfleoedd yn eu cyflogaeth gyfredol neu newydd.  Wrth astudio ar gyfer y cymhwyster hwn, bydd myfyrwyr yn ennill sgiliau cyfrifeg a chyllid proffesiynol a fydd yn ddefnyddiol trwy gydol eu gyrfaoedd, gan gynnwys:

  • drafftio datganiadau ariannol i gwmnïau cyfyngedig
  • gwybodaeth a sgiliau mewn technegau cyfrifon rheoli cymhleth
  • y gallu i ddadansoddi systemau cyfrifyddu a'u rheolyddion cysylltiedig
  • gwybodaeth a sgiliau mewn pynciau cyfrifeg a chyllid arbenigol.

Nodweddion y RhaglenMae Diploma Proffesiynol AAT mewn Cyfrifyddu yn cynnwys pynciau a thasgau cyfrifyddu a chyllid lefel uchel.  Bydd myfyrwyr yn edrych ar amrywiaeth eang o sgiliau rheoli ariannol a chymwysiadau ac yn dod yn gyfforddus â nhw, ac yn ennill cymwyseddau wrth: ddrafftio datganiadau ariannol i gwmnïau cyfyngedig: argymell strategaeth systemau cyfrifyddu, a llunio a chyflwyno adroddiadau cyfrifon rheoli cymhleth. 

Hefyd, bydd myfyrwyr yn dysgu am feysydd arbenigol megis treth, archwilio, rheoli credyd, a rheoli arian a thrysorfa. Bydd yr AAT yn gofyn i bob myfyriwr gofrestru gyda'r Corff Proffesiynol.  Gall cyfyngiadau aelodaeth fod yn berthnasol.  Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn www.aat.org.uk.


Dilyniant a ChyflogaethAr ôl cymhwyso, bydd myfyrwyr yn dod yn aelodau cyswllt o’r AAT yn awtomatig a byddant, gyda phrofiad gwaith perthnasol, yn gymwys i gael aelodaeth AAT llawn, a fydd yn caniatáu iddynt ddefnyddio'r llythyrau MAAT ar ôl eu henw.

Gall y cymhwyster arwain at amrywiaeth o swyddi cyfrifeg a chyllid sy’n talu’n dda, ac mae rhai ohonynt yn cynnwys: 

• technegydd cyfrifyddu proffesiynol 

• archwilydd cynorthwyol 

• cyfrifydd cynorthwyol rheoli 

• dadansoddwr masnachol 

• rheolwr cyflogres 

• uwch geidwad cyfrifon 

• uwch swyddog ariannol 

• goruchwyliwr cyfrifon taladwy a threuliau 

• cyfrifydd cynorthwyol ariannol 

• cyfrifydd cost 

• cyfrifydd asedau sefydlog 

• rheolwr treth anuniongyrchol 

• rheolwr taliadau a biliau 

• uwch gyfrifydd cronfa 

• uwch weinyddwr methdalu 

• goruchwyliwr treth 

• cyfrifydd TAW


Asesu'r RhaglenMae'r asesiadau yn ymarferol ar gyfrifiadur gyda chyfyngiad amser.  Mae pob un yn cynnwys ystod o fathau o gwestiynau a fformatau, er enghraifft cwestiynau amlddewis, cwestiynau llenwi bwlch rhifol, neu ddulliau cwestiynau sy'n dyblygu gweithgareddau yn y gweithle, megis gwneud cofnodion mewn dyddlyfr.  Bydd pob asesiad yn gofyn am rai atebion ysgrifenedig.


Gofynion y RhaglenBydd y cymhwyster Diploma Proffesiynol AAT mewn Cyfrifyddu yn addas i’r rheiny sydd:

  • wedi cwblhau Diploma Uwch AAT mewn Cyfrifyddu ac a hoffai barhau i ddatblygu eu sgiliau cyfrifyddu
  • eisoes yn gweithio mewn cyllid ac a hoffai gydnabyddiaeth ffurfiol o'u sgiliau
  • eisiau mynd ymlaen i ddod yn aelod AAT llawn a/neu astudio ar gyfer statws cyfrifydd siartredig
  • eisiau dechrau eu busnes eu hunain trwy'r cynllun aelod trwyddedig AAT mewn practis (MIP).

Nid yw AAT yn gosod unrhyw ragofynion ar gyfer astudio Diploma Proffesiynol AAT mewn Cyfrifyddu.  Fodd bynnag, er mwyn cael y cyfle gorau o lwyddiant, rydym yn argymell bod myfyrwyr yn dechrau eu hastudiaethau gyda safon dda mewn Saesneg a Mathemateg.  Os oes gan fyfyrwyr unrhyw gymwysterau ysgol neu goleg perthnasol eraill, gradd neu rywfaint o brofiad cyfrifyddu, bydd y rhain o help mawr.  Mewn amgylchiadau penodol efallai byddant yn caniatáu i fyfyrwyr hawlio eithriadau.


Costau YchwanegolMae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.