Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Diploma Lefel 5 ILM mewn Egwyddorion Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Disgrifiad o'r Rhaglen


Mae hwn yn gwrs lefel pump a anelir at benaethiaid adrannau, rheolwyr cyffredinol a rheolwyr canol newydd ac uchelgeisiol.  Mae’n ddelfrydol os ydych chi am ddatblygu gwybodaeth fusnes arbenigol a sgiliau technegol.  

Fel dysgwr, byddwch yn cael sylfaen drylwyr yn eich rôl a’ch cyfrifoldebau, ac yn manteisio ar y cyfle i atgyfnerthu a datblygu ymhellach y sgiliau allweddol sydd eu hangen arnoch ar y lefel hon.  Mae gan fyfyrwyr fynediad i ddeunyddiau dysgu ar unrhyw adeg o’r dydd neu’r nos drwy Google Classrooms a llyfrgell ddigidol ategol ar-lein y coleg.   Yn ychwanegol at hyn, mae ganddynt gymorth tiwtor neilltuedig a thiwtorialau un i un penodedig i gynorthwyo myfyrwyr cyn iddynt gyflwyno gwaith yn ddigidol ar-lein. 

Mae ffioedd cwrs yn berthnasol sy'n talu am hyfforddiant, asesu a sesiynau tiwtorial, pris ar gael ar gais.Cipolwg

  Rhan Amser

  2 flynedd (un diwrnod y mis yn y coleg gyda chefnogaeth diwtorial unigol)

  Campws Pibwrlwyd

Nodweddion y Rhaglen


 • Gwella galluoedd rheolaeth craidd
 • Datblygu gwybodaeth mewn meysydd arbenigol, fel cyllid a marchnata
 • Cymryd cyfrifoldeb dros eich datblygiad eich hun fel arweinydd
 • Profi y gallwch chi gael effaith fesuradwy ar eich sefydliad trwy brosiectau ac asesiad seiliedig ar y gweithle.

Cynnwys y Rhaglen


Mae’r rhaglen yn cynnwys naw uned:

 • Deall y Rôl Rheolaeth i Wella Perfformiad Rheolaeth
 • Datrys problemau drwy Wneud Penderfyniadau Effeithiol
 • Datblygu Meddwl Beirniadol
 • Arwain Arloesedd a Newid
 • Rheoli a Gweithredu Newid yn y Sefydliad
 • Dod yn Arweinydd Effeithiol
 • Rheoli Prosiectau yn y Sefydliad
 • Rheoli Gwelliant
 • Cyflwyno Achos Ariannol

Gellir addasu/teilwra unedau’r rhaglen i weddu i anghenion unigolion a chyflogwyr.

Dilyniant a Chyflogaeth


Y canlyniadau i chi:

 • Ennill y wybodaeth i gefnogi eich rôl rheolaeth ganol
 • Cael rheolaeth ar eich datblygiad personol
 • Deall newid yn y gweithle
 • Adeiladu perthnasau cadarnhaol a chynhyrchiol yn y gwaith
 • Ennill cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol

Yr effaith ar gyfer eich cyflogwr:

 • Adeiladu arferion rheolaeth cynaliadwy sy’n gweithio ar gyfer y tymor hir
 • Meincnodi gwybodaeth a galluoedd rheolwyr
 • Annog staff i reoli eu dilyniant gyrfaol yn rhagweithiol ar gyfer cynllunio olyniaeth ac i ddatblygu’r ffrwd  ddoniau

Asesu'r Rhaglen


Mae’r holl unedau ar sail aseiniad.

Costau Ychwanegol


Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.