Skip to main content

Cyflwyniad i Fusnes a Thwristiaeth Lefel 1

Cipolwg

  • Llawn Amser

  • 1 flwyddyn

  • Campws y Graig

Cymerwch eich camau cyntaf ar lwybr a fydd yn rhoi cipolwg i chi ar y diwydiannau busnes a thwristiaeth.

Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer myfyrwyr sydd am ddatblygu eu hyder ac ystod eang o sgiliau trosglwyddadwy. Mae’n anelu at feithrin a chefnogi datblygiad sgiliau yn barod ar gyfer astudiaeth bellach.

Mae llawer o ddysgwyr yn symud ymlaen i raglen lefel dau mewn busnes, teithio a thwristiaeth neu letygarwch a gall eraill ddewis llwybrau astudio pellach amgen neu gyflogaeth.

Byddwch yn ymgymryd â thasgau theori a thasgau ymarferol a fydd yn arwain at gyfleoedd i ddatblygu ystod o sgiliau a thechnegau personol, sy’n hanfodol ar gyfer perfformiad llwyddiannus mewn bywyd gwaith.

Nodweddion y Rhaglen

Cynlluniwyd y cwrs hwn i ffurfio cysylltiadau agos â busnesau lleol a'r diwydiant twristiaeth. Byddwch yn cael golwg realistig ar y gofynion o weithio yn y sector busnes a thwristiaeth mewn amgylchedd ysgogol a chyffrous.

Cewch y cyfle i archwilio diwydiannau trwy ymweliadau â busnesau ac atyniadau ymwelwyr.

Bydd myfyrwyr hefyd yn gallu rhoi theori ar waith trwy gefnogi digwyddiadau mewn partneriaeth â busnesau lleol a’r diwydiant twristiaeth.

Dilyniant a Chyflogaeth

Diben y cwrs hwn yw datblygu’r sgiliau trosglwyddadwy, y priodoleddau a’r ymddygiadau sydd eu hangen ar ddysgwyr i symud ymlaen i astudiaeth bellach.  Gall y dilyniant hwn gymryd llawer o lwybrau megis i raglen lefel dau, llwybrau astudio eraill neu brentisiaeth, gan arwain yn y pen draw at gyflogaeth.

Mae cyfleoedd dilyniant yn amodol ar gyfweliad ac yn dibynnu ar gyflawniadau'r myfyrwyr ar Lefel 1.  Er mwyn symud ymlaen, mae disgwyl i ddysgwyr gwblhau’r cwrs gyda phroffil teilyngdod a dangos cynnydd mewn llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol.

Caiff pob myfyriwr ei ystyried ar gyfer cael ei dderbyn ar y cwrs yn dilyn cyfweliad llwyddiannus a geirda tiwtor.

Cynnwys y Rhaglen

Mae’r unedau craidd yn canolbwyntio ar ddatblygiad personol ac yn cynnwys: bod yn drefnus, gweithio gydag eraill, datblygu cynllun dilyniant personol ac ymchwilio i bwnc. 

Mae unedau eraill yn cwmpasu pynciau megis gwasanaeth cwsmer, archwilio busnesau ac atyniadau ymwelwyr lleol, brandio a hyrwyddo a chynnal digwyddiad.

Mae sgiliau llythrennedd a rhifedd yn bwysig i bob myfyriwr, felly mae'r cwrs hefyd yn ymgorffori astudiaeth orfodol naill ai o gymwysterau TGAU neu Sgiliau Hanfodol yn dibynnu ar raddau TGAU.

Ar ôl cwblhau eu hastudiaeth bydd myfyrwyr yn cael Diploma Rhagarweiniol Lefel 1 BTEC mewn Busnes.

Dull asesu

Asesir unedau yn fewnol gan ddefnyddio aseiniadau a gynlluniwyd gan y ganolfan.

Gall y dulliau asesu hyn gynnwys arsylwi mewn sefyllfaoedd cysylltiedig â gwaith, cyflwyniadau, prosiectau, chwarae rôl, cyfweliadau neu ysgrifennu estynedig.

Mae'r cymhwyster hwn ar gael i'w asesu drwy gyfrwng y Saesneg yn unig.

Gofynion Mynediad

Bydd angen o leiaf dau bwnc TGAU graddau D-G arnoch i astudio’r cwrs hwn. Bydd y rheiny heb gymwysterau ffurfiol yn cael eu hystyried yn dilyn cyfweliad a phrawf mynediad.

Costau Ychwanegol

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.