Skip to main content

Disgrifiad o'r Rhaglen


Mae’r radd sylfaen (FdA) hon yn gwrs addysg uwch dwy flynedd llawn amser neu dair blynedd rhan-amser a’i nod yw rhoi’r theori a’r wybodaeth ofynnol i fyfyrwyr i weithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd mewn amrywiaeth o leoliadau.   Mae profiad gwaith a phrofiad gwirfoddol yn caniatáu i fyfyrwyr gymhwyso ac arsylwi sut mae theori yn cael ei rhoi ar waith, fodd bynnag nid hyfforddiant seiliedig ar gymhwysedd yw hwn.   Mae’r cwrs yn arwain at gymhwyster gradd sylfaen a ddilysir gan Brifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant. Gellir astudio cymhwyster Gofal Plant QCF mewn ymarfer proffesiynol ochr yn ochr â'r Radd Sylfaen, ar gost ychwanegol.

Cipolwg

  Llawn Amser

 Gellir cymryd y cwrs naill ai’n llawn amser neu’n rhan-amser.  Os yn llawn amser mae’n ddau ddiwrnod yr wythnos dros ddwy flynedd.  Tra bod rhan-amser yn un diwrnod yr wythnos neu gyfwerth dros dair blynedd.

 

  Campws Rhydaman

Nodweddion y Rhaglen


Cwblhau profiad gwaith/gwirfoddol mewn lleoliadau gofal plant neu ofal cymdeithasol sy’n helpu myfyrwyr i wneud dewisiadau gyrfa gwybodus

Mae amrywiaeth o siaradwyr gwadd ar gyfer amrywiaeth o leoliadau gofal plant neu ofal cymdeithasol yn darparu cyfoeth o wybodaeth, profiad a chyfleoedd recriwtio 

Dim arholiadau - asesir trwy gwblhau aseiniadau ar hyd bob blwyddyn Llawer o gyfleoedd i ddatblygu menter, a sgiliau gweithio mewn grŵp

Mae cefnogaeth i fyfyrwyr ar gael sy’n amrywio o gymorth dysgu ar gyfer sgiliau astudio, i gyngor ariannol a chynghori personol

Tîm bach o staff cyfeillgar a grwpiau bach o fyfyrwyr o tua 15-30 o bobl

Cynnwys y Rhaglen


Mae myfyrwyr yn astudio un ar ddeg o fodiwlau gorfodol:  Mae'r modiwlau fel a ganlyn:

Lefel 4 - Blwyddyn Un:

 • Cyflogadwyedd 1 - 20 credyd
 • Dysgu yn yr Oes Ddigidol - 20 credyd
 • Chwarae, Adloniant a Datblygiad - 20 credyd
 • Materion Cwricwlwm mewn Dysgu - 20 credyd
 • Trawsnewidiadau mewn Plentyndod - 20 credyd
 • Cynhwysiant ac Amrywiaeth - 20 credyd

 

Lefel 5 - Blwyddyn Dau:

 • Cyflogadwyedd 2 - 20 credyd
 • Diogelu Plant a Phobl Ifanc - 20 credyd
 • Ymchwil gyda Phlant a Phobl Ifanc - 20 credyd
 • Bod yn Rhan o Gymdeithas - 20 credyd
 • System a Brofir: Gofal a Chyfiawnder Ieuenctid - 20 credyd

o fodiwlau gorfodol fel a ganlyn:

Lefel 4 (blwyddyn un):

 • Profiad cyflogaeth 1 - 20 credyd
 • Sgiliau astudio academaidd - 20 credyd
 • Chwarae, adloniant a datblygiad - 20 credyd
 • Pedagogeg gymdeithasol - 20 credyd
 • Lles holistig - 20 credyd
 • Cynhwysiad ac Amrywiaeth - 20 credyd

Lefel 5 (blwyddyn dau):

 • Profiad cyflogaeth 2 - 40 credyd
 • Diogelu plant a phobl ifanc - 20 credyd
 • Defnyddio ymchwil gyda phlant a phobl ifanc - 20 credyd
 • Ymroi i ddysgu - 20 credyd
 • Rheoli trawsnewidiadau mewn gwasanaethau i blant a phobl ifanc - 20 credyd

Dilyniant a Chyflogaeth


Er nad yw cwblhau’r cwrs yn gwarantu dilyniant, mae myfyrwyr sy’n cwblhau’r cwrs wedi ymgymryd yn llwyddiannus â rhaglenni gradd mewn gwaith cymdeithasol, nyrsio neu addysgu  Sicrheir cyflogaeth yn aml mewn llawer o asiantaethau gofal plant, addysg lleol, a phrosiectau/rolau seiliedig ar ofal cymdeithasol. 

Anogir symud ymlaen i’r BA (Anrh) (atodol) mewn Astudiaethau Gofal Cymdeithasol yng Ngholeg Sir Gâr.

Asesu'r Rhaglen


Asesir trwy gyfrwng gwaith cwrs a gwblheir ar hyd y flwyddyn. Nid oes arholiadau.

Gofynion y Rhaglen


Un Safon Uwch neu gyfwerth.

Caiff cymwysterau Mynediad eu croesawu.

Gellir derbyn ymgeiswyr hŷn heb unrhyw gymwysterau blaenorol os oes ganddynt brofiad ymarferol neu bersonol. Gwneir penderfyniadau ar sail unigol yn dilyn cyfweliad.

Mae Prifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant yn croesawu ceisiadau ar sail dysgu blaenorol. Rhaid i bob ymgeisydd wneud cais trwy UCAS gan ddefnyddio’r cod cwrs L521 a’r cod sefydliad C22.

 

Costau Ychwanegol


DBS Manwl - £44

Cofrestriad blynyddol i wasanaeth diweddaru DBS - £13

Fframwaith Priodoleddau Graddedigion


Nod y Fframwaith yw datblygu eich sgiliau a’ch cymwyseddau proffesiynol ochr yn ochr â’ch gwybodaeth pwnc academaidd. Byddwch yn astudio hyd at 40 credit ar bob level trwy gydol eich rhaglen o’r Fframwaith Priodoleddau Graddedigion. Mae’r modylau Priodoleddau Graddedigion wedi’u cynllunio i’ch galluogi i ddatblygu, a phrofi, ystod o sgiliau sy’n ffocysu ar eich gyrfa ac yn gysylltiedig â’ch maes pwnc. Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys medrusrwydd digidol, ymchwil a rheolaeth prosiect, yn ogystal â medrusrwydd personol fel cyfathrebu, creadigrwydd, hunan-fyfyrio, cadernid a datrys problemau.

Dysgwch ragor am y Fframwaith Priodoleddau Graddedigion

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.