Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Prentisiaeth - Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (Lefel 3)

Disgrifiad o'r Rhaglen


Mae’r cymhwyster hwn ar gyfer y rheiny sy’n gweithio mewn lleoliadau gofal plant rheoledig gyda theuluoedd a phlant dan wyth mlwydd oed a gwasanaethau plant y GIG ar gyfer y rheiny sy’n gweithio gyda theuluoedd a phlant 0-19 oed.

Cipolwg

  Rhan Amser

  18 mis

  Campws Rhydaman

Nodweddion y Rhaglen


Mae hwn yn gymhwyster llawn amser sy’n seiliedig ar weithdai ac ymarfer. Bydd hi’n ofynnol cwblhau o leiaf 720 o oriau lleoliad.

Cynnwys y Rhaglen


Bydd y cymhwyster yn cwmpasu’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth graidd sy’n ofynnol ar gyfer gweithio yn y sectorau gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant.  Trwy astudio’r cymhwyster hwn, bydd dysgwyr yn: 

  • Datblygu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o’r egwyddorion a gwerthoedd craidd sy’n sail i ymarfer gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant.
  • Deall sut mae deddfwriaeth, polisïau cenedlaethol, arweiniad a fframweithiau’n cefnogi gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant.
  • Gwerthfawrogi ffactorau sy’n effeithio ar iechyd, lles, dysgu a datblygiad plant. 
  • Ystyried rolau, cyfrifoldebau ac atebolrwydd gweithwyr blynyddoedd cynnar a gofal plant a deall pwrpas deddfwriaeth, polisïau cenedlaethol, gweithdrefnau a chodau ymddygiad ac ymarfer mewn perthynas â diogelu plant.
  • Caiff yr holl ddysgwyr eu cefnogi gan ymgynghorydd hyfforddi/aseswr a fydd yn monitro cynnydd tuag at gyflawni targedau yn rheolaidd. 
  • Bydd yr ymgynghorydd hyfforddi/aseswr yn cysylltu'n agos â'r cyflogwr i sicrhau bod y cymwysterau yn cael eu cyflawni o fewn y raddfa amser. 
  • Bydd yr aseswr yn asesu’r dysgwr yn y gweithle yn ôl yr angen  

Dilyniant a Chyflogaeth


Bydd y cymhwyster hwn yn caniatáu i ddysgwyr symud ymlaen i gyflogaeth o fewn rôl lefel tri neu symud ymlaen i ddysgu pellach trwy'r cymwysterau consortiwm* canlynol: 

Diploma mewn Gwaith Chwarae (Lefel 3) 

Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant gydag arbenigedd (Lefel 4) 

Arweinyddiaeth a Rheolaeth (Lefel 4)

Asesu'r Rhaglen


Caiff yr elfen graidd ei hasesu drwy gyfres o dasgau a asesir yn fewnol y gellir eu sefyll trwy gydol y cymhwyster neu ar ei ddiwedd.  Yn ogystal, bydd un papur cwestiynau amlddewis wedi’i farcio’n allanol. 

Bydd yr elfen ymarfer yn cael ei hasesu gan ddefnyddio portffolio o dystiolaeth sy’n cynnwys arsylwi ymarfer.

Gofynion y Rhaglen


Bydd angen geirda cadarnhaol ar bob ymgeisydd. Caiff addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn ei asesu yn y cyfweliad.     

Rhaid bod dysgwyr yn gyflogedig yn y sector gofal plant a bod ganddynt gontract parhaol am o leiaf 16 awr yr wythnos.