Skip to main content

Prentisiaeth Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae

Disgrifiad o'r Rhaglen


Mae'r cymhwyster hwn yn darparu gwybodaeth fanwl am rôl gweithiwr chwarae lefel tri wrth weithio gyda phlant a phobl ifanc rhwng pedair ac 16 oed.  Mae’r diploma yn cwmpasu’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen wrth weithio heb oruchwyliaeth.  Cipolwg

  Rhan Amser

  18 mis

  Rhydaman Graig

Nodweddion y Rhaglen


Cwrs rhan-amser yw hwn sy’n seiliedig ar weithdai ac ymarfer ac mae wedi'i anelu at weithwyr chwarae profiadol sydd â gwybodaeth a dealltwriaeth eang o blant a phobl ifanc a gwerthfawrogiad dwfn o egwyddorion ac ymarfer gwaith chwarae. 

Caiff yr holl ddysgwyr eu cefnogi gan aseswr a fydd yn monitro cynnydd tuag at gyflawni targedau yn rheolaidd. 

Bydd yr aseswr yn cysylltu'n agos â'r cyflogwr i sicrhau bod y cymwysterau yn cael eu cyflawni o fewn y raddfa amser a bydd yn asesu’r dysgwr yn y gweithle.  

Cynnwys y Rhaglen


Cyflwynir gwybodaeth trwy weithdai a addysgir a bydd yn cynnwys: 

Theorïau chwarae, mathau ac amgylcheddau chwarae, 

Egwyddorion ymarfer

Cyfle Cyfartal

Diogelu

Iechyd a Diogelwch 

Perthnasoedd o fewn yr amgylchedd chwarae. 

Fframwaith: 

Diploma Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae

Sgiliau Hanfodol Cymru Cymhwyso Rhif (Lefel 2) 

Sgiliau Hanfodol Cymru Cyfathrebu (Lefel 2) 

Mewn rhai amgylchiadau gellir defnyddio cymwysterau procsi a gyflawnwyd yn flaenorolDilyniant a Chyflogaeth


Gallai dysgwyr sydd wedi cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus symud ymlaen i radd mewn disgyblaeth gysylltiedig. 

Gallai swyddi posibl gynnwys: 

Swyddog Datblygu Gwaith Chwarae

Goruchwyliwr Canolfan Antur

Gweithiwr Chwarae mewn Ysbyty 

a Rheolwr unrhyw Ddarpariaethau Gwaith Chwarae. 

Asesu'r Rhaglen


Caiff y cymhwyster ei asesu gan eich tiwtor a’ch aseswr gan ddefnyddio ystod o ddulliau.  Bydd hyn yn cynnwys arsylwadau uniongyrchol yn y gweithle, portffolio o dystiolaeth ac aseiniadau ysgrifenedig. 

Gofynion y Rhaglen


Bydd angen i chi fod mewn gwaith â thâl neu’n gwirfoddoli yn y sector gofal plant.

Costau Ychwanegol


Costau’r cwrs £158.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.