Ffon: 01554 748179

Gofal Plant L3


Corff Dyfarnu:

CACHE

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn academaidd ar gyfer Lefel 2; 18 mis - 2 flynedd academaidd ar gyfer Lefel 3

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

Rhaglen dwy flynedd o hyd ar lefel 3 yw hon sy'n canolbwyntio ar ddatblygu gwybodaeth a sgiliau proffesiynol mewn gofal plant ac addysg i alluogi dysgwyr i gael gwaith ym maes gofal plant. Caiff dysgwyr eu hannog i fod yn annibynnol, yn ymholgar ac i allu ymateb i brosiectau gosod a datblygu gwaith wedi ei gychwyn ganddynt eu hunain. Dros gyfnod astudio o ddwy flynedd mae'r rhan Diploma yn cynnig 65 o gredydau ac mae'r Diploma Estynedig yn cynnig 150 o gredydau/pwyntiau UCAS. Mae symud o flwyddyn un i flwyddyn dau yn amodol ar gynnydd a chyflawniad boddhaol. Bydd y dysgwyr yn profi o leiaf 750 awr o hyfforddiant ymarferol mewn amrywiaeth o leoliadau, sydd yn rhan annatod o'r rhaglen.

  • Bydd y dysgwyr yn ymgymryd â hyfforddiant Cymorth Cyntaf a Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo Lefel 2.
  • Bydd y dysgwyr yn elw ar arbenigedd siaradwyr gwadd allanol mewn meysydd cysylltiedig.
  • Bydd y dysgwyr yn cael cyfle i gael profiad o amrywiol ymweliadau addysgol.
  • Bydd cyfleoedd Ysgol Goedwig yn cael eu darparu.
  • Bydd y dysgwyr yn cwblhau Sgiliau Hanfodol a'r Cymhwyster Bagloriaeth Cymru.
  • Bydd yna gyfleoedd hefyd i wneud TGAU mewn Saesneg a Mathemateg ac i ddatblygu'r Gymraeg.

Rhaglen Nodweddion

  • Mae'r cymhwyster hwn ar gyfer y rheiny sy'n dymuno gweithio mewn lleoliadau neu wasanaethau gofal, dysgu a datblygiad plant yng Nghymru
  • Darpariaeth ran-amser yn ystod y dydd neu gyda'r nos
  • Gweithdai 2 awr ar draws y flwyddyn academaidd ynghyd ag asesiad yn y gweithle neu gyflogaeth
  • Cyfle i ddilyn ac ennill tystysgrif mewn Cymorth Cyntaf a Hylendid Bwyd

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae'r Diploma'n darparu cymhwyster ar gyfer y rheiny sydd eisoes yn gweithio mewn lleoliadau gofal plant a'r rheiny sy'n dymuno cael gwaith ym maes gofal plant mewn amrywiaeth o leoliadau gan gynnwys ystod amrywiol o rolau gwaith a meysydd galwedigaethol mewn lleoliadau statudol, preifat a gwirfoddol.

Cynnwys y Rhaglen

Lefel 2: Mae'r dyfarniad yn cynnwys lleiafswm o 39 credyd: 27 credyd o unedau gorfodol a 12 credyd pellach o'r unedau dewisol.

Lefel 3: Mae'r dyfarniad yn cynnwys lleiafswm o 65 credyd: 49 credyd o unedau gorfodol a 16 credyd pellach o'r unedau dewisol.

Dull Asesu

Caiff pob uned ei hasesu'n fewnol yn unol â'r Sgiliau ar gyfer Gofal a'r Egwyddorion Asesiadau Datblygu a Threfniadau Rheoleiddio QCF ar gyfer y cymwysterau a'r fframwaith credydau. Mae'r asesu yn golygu bod modd i ymarfer y dysgwr yn y gweithle ddarparu tystiolaeth ar gyfer unedau unigol yn ogystal â'r cymhwyster cyfan. Gallai dulliau asesu gynnwys arsylwi uniongyrchol, trafodaeth broffesiynol, adfyfyrio ynghylch ymarfer ynghyd â chofnodion ysgrifenedig y dysgwyr eu hunain. Bydd y cymhwyster yn bas neu'n gyfeiriad, a rhaid cyflawni'r holl feini prawf asesu er mwyn pasio. Caiff y dysgwyr eu cefnogi a'u hasesu gan aseswr enwebedig yn y coleg.

Gofynion Mynediad

Rhaid bod gan ymgeiswyr o leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch neu gymhwyster Lefel 2 priodol. Gellir ystyried ymgeiswyr hyn heb gymwysterau ffurfiol fel y mynno Tiwtor y Cwrs. Mae cyfweliad boddhaol, geirda a gwiriad manwl gan y DBS yn ofynnol.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Ammanford Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY