Ffon: 01554 748179

Gradd Sylfaen Gofal a Chymorth


Corff Dyfarnu:

UOW

Sector:

Addysg Uwch

Hyd y Rhaglen:

3 blynedd o astudio rhan-amser

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

Mae'r Radd Sylfaen mewn Gofal a Chymorth wedi'i chynllunio ar gyfer pobl sydd ar hyn o bryd yn gweithio mewn sefydliadau sy'n darparu gofal a chymorth i gleientiaid mewn lleoliadau tai cymdeithasol, preswyl a chymunedol, neu sy'n gwirfoddoli oriau sylweddol mewn lleoliadau tebyg. Mae cwblhau'r Radd Sylfaen yn llwyddiannus hefyd yn darparu cyfle i symud ymlaen i astudio gradd lawn mewn maes pwnc cysylltiedig. 

Mae'r cwrs yn archwilio ystod o faterion sy'n ganolog i ddarparu gofal a chymorth o ansawdd uchel. Mae'r rhain yn cynnwys: sgiliau astudio academaidd; materion cyfoes ym maes tai; materion cydraddoldeb mewn gofal cymdeithasol; eiriolaeth; cynllunio ar gyfer gofal canolradd; ymchwil; pobl ifanc ac oedolion; diogelu; rheoli newid a phynciau perthnasol eraill.

Bydd y cwrs yn cael ei gyflwyno'n rhan-amser dros 3 blynedd - un prynhawn ac un noson yr wythnos. Bydd y myfyrwyr hefyd yn mynychu gweithdai ar adegau eraill i gwblhau eu diploma. Rhoddir pwyslais ar bwysigrwydd dysgu yn y gweithle er mwyn datblygu'r sgiliau ymarferol sy'n angenrheidiol er mwyn cynnal ac ymestyn cynnwys academaidd y cwrs.

 

Rhaglen Nodweddion

  • Cyflwynir y cwrs yn rhan-amser mewn amgylchedd cyfeillgar a chefnogol
  • Lluniwyd y cynnwys gyda chymorth cyflogwyr a budd-ddeiliaid allweddol
  • Rhoddir pwyslais ar ddysgu yn y gweithle sy'n bodloni'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol
  • Cyfle i symud ymlaen i astudio gradd lawn gan gynnwys BA (Anrh) Astudiaethau Gofal Cymdeithasol neu BA (Anrh) Cynhwysiant Cymdeithasol

Dilyniant a Chyflogaeth

Byddai gan raddedigion llwyddiannus hefyd gyfle i symud ymlaen i drydedd flwyddyn rhaglen BA (Anrh) gan gynnwys y BA (Anrh) mewn Astudiaethau Gofal Cymdeithasol yng Ngholeg Sir Gâr. Mae cyflawni Gradd Sylfaen yn dynodi sgiliau lefel uwch, sydd yn apelio at ddarpar gyflogwyr.

Cynnwys y Rhaglen

Blwyddyn 1

Profiad Cyflogaeth 1; Sgiliau Astudio Academaidd ar gyfer Myfyrwyr; Materion Cyfoes mewn Tai Cymdeithasol; Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Hawliau

Blwyddyn 2

Profiad Cyflogaeth 2; Eiriolaeth a Grymuso; Cynllunio ar gyfer Gofal Canolradd; Integreiddio Ymchwil ag Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Blwyddyn 3

Profiad Cyflogaeth 3; Diogelu Plant, Pobl Ifanc ac Oedolion; Ymwneud â Gwasanaethau Gofal a Chymorth; Rheoli Newid yn y Gwasanaethau Gofal a Chymorth

Dull Asesu

Asesir yn barhaus a thrwy aseiniadau. Nid oes arholiadau.

 

Gofynion Mynediad

Byddai angen i ddarpar fyfyrwyr fod yn gweithio, neu'n gwirfoddoli oriau sylweddol, mewn sefydliad sy'n darparu gwasanaethau gofal a chymorth.

Byddai rhaid i'r holl fyfyrwyr ddarparu tystiolaeth o wiriad clir, cyfredol, manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant yn croesawu ceisiadau ar sail dysgu blaenorol, gellir dod o hyd i fwy o fanylion yma

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Part Time Ammanford Campus 3 Years Gwneud Cais Via UCAS Ymholidarllen mwy
2019 - 2020 Part Time Ammanford Campus 3 Years Gwneud Cais Via UCAS Ymholidarllen mwy
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY