Ffon: 01554 748179

Diploma BTEC L3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc) Bl1


Corff Dyfarnu:

BTEC

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

16 gweithdy undydd.

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

Mae'r Diploma Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc) ar gyfer Cymru a Gogledd Iwerddon (QCF) wedi'i gynllunio ar gyfer dysgwyr sy'n gweithio mewn lleoliad gofal.

Bydd hyn yn darparu tystiolaeth o gymhwysedd y dysgwr mewn rolau a chyfrifoldebau sy'n ymwneud â gofal plant a phobl ifanc.

Os ydych yn bwriadu gweithio yn Lloegr cysylltwch â Skills for Care (SfC) i gael rhagor o wybodaeth ynghylch y cymwysterau gofynnol.

Rhaglen Nodweddion

  • Gweithdai cefnogol rheolaidd yn y coleg
  • Asesir gan aseswyr cymwys a phrofiadol
  • Cymhwyster statudol a gydnabyddir trwy Gymru a Gogledd Iwerddon

Dilyniant a Chyflogaeth

Darperir y cwrs hwn fel gofyniad statudol i'r holl staff ar gyfer symud ymlaen o fewn y sector gofal.

Cynnwys y Rhaglen

Yr Unedau Gorfodol yw:

Cyfathrebu; Datblygiad Personol, Cydraddoldeb a Chynhwysiant; Dyletswydd Gofal; Datblygiad Plant a Phobl Ifanc, Diogelu Lles Plant a Phobl Ifanc; Iechyd a Diogelwch; Perthynas Bositif a Chanlyniadau Positif, Gweithio Gyda'n Gilydd er Lles Plant a Phobl Ifanc, Asesu a Chynllunio, Lles a Gwytnwch, Colled Synhwyraidd; Ymarfer Proffesiynol.

Caiff Unedau Dewisol ei dewis yn ôl yr hyn sy'n berthnasol i leoliad gwaith y dysgwr.

 

Dull Asesu

Y radd gyffredinol ar gyfer y cymhwyster yw pas. Er mwyn pasio unrhyw uned rhaid i'r dysgwr gyflawni'r holl ddeilliannau dysgu a nodwyd a bodloni'r holl feini prawf asesu trwy ddarparu tystiolaeth ddigonol a dilys ar gyfer pob maen prawf mewn portffolio.

Caiff y dyfarniad ei asesu gan aseswr yn y coleg gan ddefnyddio amrywiaeth o wahanol ddulliau gan gynnwys arsylwi uniongyrchol yn y gweithle, adroddiadau adfyfyriol ysgrifenedig, trafodaeth broffesiynol, cwestiynau ac atebion, tystiolaeth tyst arbenigol a thystiolaeth o gydnabod dysgu blaenorol.

Gofynion Mynediad

Nid oes angen cymwysterau ffurfiol ond bydd angen i ymgeiswyr fod yn gweithio ar lefel 3 mewn lleoliad iechyd a gofal cymdeithasol a chael cefnogaeth eu cyflogwr i gwblhau'r dyfarniad.

Gall rolau gwaith gynnwys Uwch Gynorthwy-ydd Gofal / Uwch Weithwyr Gofal mewn lleoliadau Gofal Preswyl / Gofal Dydd / Gofal Seibiant / Gofal Maeth.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Part Time Ammanford Campus 2 Years Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
2018 - 2019 Part Time Ammanford Campus 2 Years Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
2018 - 2019 Part Time Ammanford Campus 2 Years Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
2018 - 2019 Part Time Ammanford Campus 2 Years Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY