Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Gradd Sylfaen mewn Astudiaethau Plentyndod

Disgrifiad o'r RhaglenMae’r radd sylfaen (FdA) hon yn gwrs addysg uwch dwy flynedd llawn amser neu dair blynedd rhan-amser a’i nod yw rhoi’r theori a’r wybodaeth ofynnol i fyfyrwyr i weithio gyda phlant a phobl ifanc mewn amrywiaeth o leoliadau.  Mae profiad gwaith a gwirfoddol yn caniatáu i fyfyrwyr gymhwyso ac arsylwi sut mae theori yn cael ei rhoi ar waith.  Fodd bynnag, nid hyfforddiant yn seiliedig ar gymhwysedd yw hwn, mae'r cwrs yn arwain at gymhwyster gradd sylfaen a ddilysir gan Brifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant.   Gellir astudio cymhwyster gofal plant QCF mewn ymarfer proffesiynol ochr yn ochr â'r Radd Sylfaen.


Nodweddion y Rhaglen • Cwblhau profiad gwaith/gwirfoddol mewn lleoliadau gofal cymdeithasol sy’n helpu myfyrwyr i wneud dewisiadau gyrfa gwybodus
 • Mae amrywiaeth o siaradwyr gwadd ar gyfer amrywiaeth o leoliadau gofal cymdeithasol yn darparu cyfoeth o wybodaeth, profiad a chyfleoedd recriwtio 
 • Dim arholiadau - asesir trwy gwblhau aseiniadau ar hyd bob blwyddyn
 • Llawer o gyfleoedd i ddatblygu menter, a sgiliau gweithio mewn grŵp
 • Mae cefnogaeth i fyfyrwyr ar gael sy’n amrywio o gymorth dysgu ar gyfer sgiliau astudio, i gyngor ariannol a chynghori personol
 • Tîm bach o staff cyfeillgar a grwpiau bach o fyfyrwyr o tua 15-30 o bobl

Dilyniant a ChyflogaethEr nad yw cwblhau’r cwrs yn gwarantu dilyniant, mae cyn-fyfyrwyr sy’n cwblhau’r cwrs wedi ymgymryd yn llwyddiannus â rhaglenni gradd mewn gwaith cymdeithasol, nyrsio neu addysgu a sicrheir cyflogaeth yn aml mewn llawer o asiantaethau gofal plant neu addysg lleol. Anogir symud ymlaen i’r radd atodol BA (Anrh) mewn Astudiaethau Gofal Cymdeithasol yng Ngholeg Sir Gâr.


Cynnwys y RhaglenMae myfyrwyr yn astudio un ar ddeg o fodiwlau gorfodol fel a ganlyn:

Lefel 4 (blwyddyn un):

 • Profiad cyflogaeth 1 - 20 credyd
 • Sgiliau astudio academaidd - 20 credyd
 • Chwarae, adloniant a datblygiad - 20 credyd
 • Pedagogeg gymdeithasol - 20 credyd
 • Lles holistig - 20 credyd
 • Cynhwysiad ac Amrywiaeth - 20 credyd

Lefel 5 (blwyddyn dau):

 • Profiad cyflogaeth 2 - 40 credyd
 • Diogelu plant a phobl ifanc - 20 credyd
 • Defnyddio ymchwil gyda phlant a phobl ifanc - 20 credyd
 • Ymroi i ddysgu - 20 credyd
 • Rheoli trawsnewidiadau mewn gwasanaethau i blant a phobl ifanc - 20 credyd

Asesu'r RhaglenAsesir trwy gyfrwng gwaith cwrs a gwblheir ar hyd y flwyddyn. Nid oes arholiadau.


Gofynion y RhaglenBydd hi’n ofynnol eich bod wedi cyflawni: 

Un Safon Uwch neu gyfwerth. 

Caiff cymwysterau Mynediad eu croesawu. 

Gellir derbyn ymgeiswyr hŷn heb unrhyw gymwysterau blaenorol os oes ganddynt brofiad ymarferol neu bersonol. 

Gwneir penderfyniadau ar sail unigol yn dilyn cyfweliad ac mae Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant yn croesawu ceisiadau ar sail dysgu blaenorol.

Rhaid i bob ymgeisydd wneud cais trwy UCAS gan ddefnyddio’r côd cwrs L521 a’r côd sefydliad C22.


Costau YchwanegolDBS Manwl - £44

Cofrestriad blynyddol i wasanaeth diweddaru DBS - £13