Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Gradd Sylfaen mewn Astudiaethau Plentyndod

Disgrifiad o'r RhaglenCôd UCAS: C22

Côd Cwrs: L521

Mae'r Radd Sylfaen mewn Astudiaethau Plentyndod yn gwrs addysg uwch llawn amser dwy flynedd sydd â'r nod o roi i fyfyrwyr y theori a'r wybodaeth angenrheidiol i weithio gyda phlant a phobl ifanc yn ogystal â'r sgiliau a'r agweddau ymarferol angenrheidiol. Mae'r cwrs yn arwain at gymhwyster Gradd Sylfaen a ddilyswyd gan Brifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant ac Edexcel. Gall cwblhau'r radd yn llwyddiannus arwain at ddilyniant i nifer o raddau uwch neu hyfforddiant proffesiynol pellach e.e. gwaith cymdeithasol, ymarfer dysgu, nyrsio. Fel rheol bydd y cyfleoedd gyrfa mewn prosiectau gofal plant. Gellir astudio cymhwyster QCF Gofal Plant mewn ymarfer proffesiynol ochr yn ochr â'r Radd Sylfaen a chaiff hyn ei argymell.


Nodweddion y Rhaglen  • Lleoliadau profiad gwaith mewn asiantaethau lleol yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc
  • Cyfleoedd i ddatblygu amrywiol sgiliau drwy weithio mewn grwpiau, gwneud cyflwyniadau a datblygu adnoddau ymarferol
  • Mae cefnogaeth i fyfyrwyr ar gael ar y safle, yn amrywio o gymorth dysgu ar gyfer sgiliau astudio, cyngor ariannol, arweiniad i'r rhyngrwyd a chynghori personol
  • Mae'r dull hyblyg o gyflwyno'r cwrs yn galluogi myfyrwyr i gynnwys eu hastudiaethau yn eu bywydau prysur

Dilyniant a ChyflogaethDilyniant i nifer o raddau neu hyfforddiant proffesiynol e.e. gwaith cymdeithasol, ymarfer dysgu, nyrsio. Gellir cael swyddi mewn prosiectau gofal plant lleol.

Mae yna nifer o lwybrau dilyniant addysgol megis y BA mewn Astudiaethau Gofal yng Ngholeg Sir Gâr ond bydd cyngor personol yn cael ei roi adeg y cyfweliad ac ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus. 


Cynnwys y RhaglenYmchwil; Datblygiad Plant; Cyfathrebu a Phartneriaeth; Tueddiadau mewn Iechyd Plant; Gwerthoedd ac Amrywiaeth; Materion Cwricwlwm; Diogelu Plant; Datblygu Ymarfer Proffesiynol/Rheoli Newid; Chwarae a Hamdden; Tystysgrif Profiad Cyflogaeth.


Asesu'r RhaglenCaiff pob modiwl ei asesu ar wahan drwy amrywiol ddulliau.


Gofynion y RhaglenUn Safon Uwch neu gymhwyster cyfwerth. Gellir derbyn myfyrwyr hyn heb gymwysterau blaenorol os oes ganddynt brofiad perthnasol ar sail cyfweliad. Croesewir cymwysterau Mynediad. Gwneir penderfyniadau ar sail unigol yn dilyn cyfweliad. Rhaid i bob ymgeisydd llawn amser wneud cais trwy UCAS gan ddefnyddio côd y cwrs sef L521. Gall ymgeiswyr rhan-amser wneud cais ar-lein neu gan ddefnyddio ffurflen gais y coleg sydd ar gael o bob campws.

Mae Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant yn croesawu ceisiadau ar sail dysgu blaenorol, gellir dod o hyd i fwy o fanylion yma