Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Gofal Plant Lefel 3

Disgrifiad o'r RhaglenMae’r cymhwyster hwn yn bennaf ar gyfer y rheiny sy’n gweithio, neu sy’n ceisio gwaith, mewn lleoliadau gofal plant rheoledig gyda theuluoedd a phlant dan wyth mlwydd oed a gwasanaethau plant y GIG ar gyfer y rheiny sy’n gweithio gyda theuluoedd a phlant 0-19 oed. 

Bydd llwybr dysgu unigol yn cael ei ddatblygu ar gyfer pob dysgwr a bydd yn cynnwys pob un neu rai o'r canlynol:

 • Craidd, ymarfer a theori gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant 
 • Tystysgrif her sgiliau
 • Cymwysterau ychwanegol galwedigaethol addas

Nodweddion y RhaglenMae hwn yn gymhwyster llawn amser sy’n seiliedig ar weithdai ac ymarfer.

Bydd hi’n ofynnol cwblhau o leiaf 720 o oriau lleoliad.


Dilyniant a ChyflogaethBydd y cymhwyster hwn yn caniatáu i ddysgwyr symud ymlaen i gyflogaeth o fewn rôl lefel tri neu symud ymlaen i ddysgu pellach trwy'r cymwysterau Consortiwm* canlynol:

 • Diploma Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae
 • Lefel 4 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant gydag arbenigedd
 • Lefel 4 Paratoi ar gyfer Arweinyddiaeth a Rheolaeth mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Egwyddorion, Theorïau a chyd-destunau

Bydd pwyntiau UCAS ynghlwm wrth y cymhwyster i alluogi symud ymlaen i gyrsiau lefel prifysgol.


Cynnwys y RhaglenBydd y cymhwyster yn cwmpasu’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth graidd sy’n ofynnol ar gyfer gweithio yn y sectorau gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant. Trwy astudio’r cymhwyster hwn, byddwch yn:

 • Datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o’r egwyddorion a gwerthoedd craidd sy’n sail i ymarfer gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant.
 • Deall sut mae deddfwriaeth, polisïau cenedlaethol, arweiniad a fframweithiau’n cynnal gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant
 • Gwerthfawrogi ffactorau sy’n effeithio ar iechyd, lles, dysgu a datblygiad plant
 • Ystyried rôlau, cyfrifoldebau ac atebolrwydd gweithwyr blynyddoedd cynnar a gofal plant
 • Deall pwrpas deddfwriaeth, polisïau cenedlaethol, gweithdrefnau a chodau ymddygiad ac ymarfer mewn perthynas â diogelu plant

Bydd y cwrs hefyd yn cynnwys y canlynol:

 • Rhaglen diwtorial
 • Adolygiadau cynnydd
 • Datblygiad llythrennedd a rhifedd drwy lwybrau amrywiol: Ailsefyll TGAU, Cymwysterau Agored, Sgiliau Hanfodol Cymru a WEST
 • Cymorth cyntaf paediatrig
 • Diogelwch bwyd

Asesu'r RhaglenCaiff yr elfen graidd ei hasesu drwy gyfres o dasgau a asesir yn fewnol y gellir eu sefyll trwy gydol y cymhwyster neu ar ei ddiwedd. Yn ogystal bydd un papur cwestiynau amlddewis wedi’i farcio’n allanol ac arholiad. 

Bydd yr elfen ymarfer yn cael ei hasesu gan ddefnyddio portffolio o dystiolaeth sy’n cynnwys arsylwi ymarfer.


Gofynion y RhaglenBydd angen geirda cadarnhaol ar bob ymgeisydd a bydd addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn yn cael ei asesu yn y cyfweliad.

Bydd angen o leiaf pum TGAU ar raddau A* i C arnoch, gan gynnwys Cymraeg iaith gyntaf neu Saesneg iaith. Mae angen i fathemateg fod yn radd E neu uwch.

Yn ogystal, bydd angen DBS manwl clir ar ddysgwyr.


Costau YchwanegolDBS Manwl - £44

Iwnifform - y gost yn fras am hwdi wedi'i bersonoli £20 a chrys polo £12.

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.