Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Gofal Plant Lefel 3

Disgrifiad o'r RhaglenRhaglen dwy flynedd o hyd ar lefel 3 yw hon sy'n canolbwyntio ar ddatblygu gwybodaeth a sgiliau proffesiynol mewn gofal plant ac addysg i alluogi dysgwyr i gael gwaith ym maes gofal plant. Caiff dysgwyr eu hannog i fod yn annibynnol, yn ymholgar ac i allu ymateb i brosiectau gosod a datblygu gwaith wedi ei gychwyn ganddynt eu hunain. Dros gyfnod astudio o ddwy flynedd mae'r rhan Diploma yn cynnig 65 o gredydau ac mae'r Diploma Estynedig yn cynnig 150 o gredydau/pwyntiau UCAS. Mae symud o flwyddyn un i flwyddyn dau yn amodol ar gynnydd a chyflawniad boddhaol. Bydd y dysgwyr yn profi o leiaf 750 awr o hyfforddiant ymarferol mewn amrywiaeth o leoliadau, sydd yn rhan annatod o'r rhaglen.

  • Bydd y dysgwyr yn ymgymryd â hyfforddiant Cymorth Cyntaf a Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo Lefel 2.
  • Bydd y dysgwyr yn elw ar arbenigedd siaradwyr gwadd allanol mewn meysydd cysylltiedig.
  • Bydd y dysgwyr yn cael cyfle i gael profiad o amrywiol ymweliadau addysgol.
  • Bydd cyfleoedd Ysgol Goedwig yn cael eu darparu.
  • Bydd y dysgwyr yn cwblhau Sgiliau Hanfodol a'r Cymhwyster Bagloriaeth Cymru.
  • Bydd yna gyfleoedd hefyd i wneud TGAU mewn Saesneg a Mathemateg ac i ddatblygu'r Gymraeg.

Nodweddion y Rhaglen  • Mae'r cymhwyster hwn ar gyfer y rheiny sy'n dymuno gweithio mewn lleoliadau neu wasanaethau gofal, dysgu a datblygiad plant yng Nghymru
  • Darpariaeth ran-amser yn ystod y dydd neu gyda'r nos
  • Gweithdai 2 awr ar draws y flwyddyn academaidd ynghyd ag asesiad yn y gweithle neu gyflogaeth
  • Cyfle i ddilyn ac ennill tystysgrif mewn Cymorth Cyntaf a Hylendid Bwyd

Dilyniant a ChyflogaethMae'r Diploma'n darparu cymhwyster ar gyfer y rheiny sydd eisoes yn gweithio mewn lleoliadau gofal plant a'r rheiny sy'n dymuno cael gwaith ym maes gofal plant mewn amrywiaeth o leoliadau gan gynnwys ystod amrywiol o rolau gwaith a meysydd galwedigaethol mewn lleoliadau statudol, preifat a gwirfoddol.


Cynnwys y RhaglenLefel 2: Mae'r dyfarniad yn cynnwys lleiafswm o 39 credyd: 27 credyd o unedau gorfodol a 12 credyd pellach o'r unedau dewisol.

Lefel 3: Mae'r dyfarniad yn cynnwys lleiafswm o 65 credyd: 49 credyd o unedau gorfodol a 16 credyd pellach o'r unedau dewisol.


Asesu'r RhaglenCaiff pob uned ei hasesu'n fewnol yn unol â'r Sgiliau ar gyfer Gofal a'r Egwyddorion Asesiadau Datblygu a Threfniadau Rheoleiddio QCF ar gyfer y cymwysterau a'r fframwaith credydau. Mae'r asesu yn golygu bod modd i ymarfer y dysgwr yn y gweithle ddarparu tystiolaeth ar gyfer unedau unigol yn ogystal â'r cymhwyster cyfan. Gallai dulliau asesu gynnwys arsylwi uniongyrchol, trafodaeth broffesiynol, adfyfyrio ynghylch ymarfer ynghyd â chofnodion ysgrifenedig y dysgwyr eu hunain. Bydd y cymhwyster yn bas neu'n gyfeiriad, a rhaid cyflawni'r holl feini prawf asesu er mwyn pasio. Caiff y dysgwyr eu cefnogi a'u hasesu gan aseswr enwebedig yn y coleg.


Gofynion y RhaglenRhaid bod gan ymgeiswyr o leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch neu gymhwyster Lefel 2 priodol. Gellir ystyried ymgeiswyr hyn heb gymwysterau ffurfiol fel y mynno Tiwtor y Cwrs. Mae cyfweliad boddhaol, geirda a gwiriad manwl gan y DBS yn ofynnol.