Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Gradd Sylfaen Gofal a Chymorth

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r Radd Sylfaen mewn Gofal a Chymorth wedi'i chynllunio ar gyfer pobl sydd ar hyn o bryd yn gweithio mewn sefydliadau sy'n darparu gofal a chymorth i gleientiaid mewn lleoliadau tai cymdeithasol, preswyl a chymunedol, neu sy'n gwirfoddoli oriau sylweddol mewn lleoliadau tebyg. Mae cwblhau'r Radd Sylfaen yn llwyddiannus hefyd yn darparu cyfle i symud ymlaen i astudio gradd lawn mewn maes pwnc cysylltiedig. 

Mae'r cwrs yn archwilio ystod o faterion sy'n ganolog i ddarparu gofal a chymorth o ansawdd uchel. Mae'r rhain yn cynnwys: sgiliau astudio academaidd; materion cyfoes ym maes tai; materion cydraddoldeb mewn gofal cymdeithasol; eiriolaeth; cynllunio ar gyfer gofal canolradd; ymchwil; pobl ifanc ac oedolion; diogelu; rheoli newid a phynciau perthnasol eraill.

Bydd y cwrs yn cael ei gyflwyno'n rhan-amser dros 3 blynedd - un prynhawn ac un noson yr wythnos. Bydd y myfyrwyr hefyd yn mynychu gweithdai ar adegau eraill i gwblhau eu diploma. Rhoddir pwyslais ar bwysigrwydd dysgu yn y gweithle er mwyn datblygu'r sgiliau ymarferol sy'n angenrheidiol er mwyn cynnal ac ymestyn cynnwys academaidd y cwrs.

 


Nodweddion y Rhaglen  • Cyflwynir y cwrs yn rhan-amser mewn amgylchedd cyfeillgar a chefnogol
  • Lluniwyd y cynnwys gyda chymorth cyflogwyr a budd-ddeiliaid allweddol
  • Rhoddir pwyslais ar ddysgu yn y gweithle sy'n bodloni'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol
  • Cyfle i symud ymlaen i astudio gradd lawn gan gynnwys BA (Anrh) Astudiaethau Gofal Cymdeithasol neu BA (Anrh) Cynhwysiant Cymdeithasol

Dilyniant a ChyflogaethByddai gan raddedigion llwyddiannus hefyd gyfle i symud ymlaen i drydedd flwyddyn rhaglen BA (Anrh) gan gynnwys y BA (Anrh) mewn Astudiaethau Gofal Cymdeithasol yng Ngholeg Sir Gâr. Mae cyflawni Gradd Sylfaen yn dynodi sgiliau lefel uwch, sydd yn apelio at ddarpar gyflogwyr.


Cynnwys y RhaglenBlwyddyn 1

Profiad Cyflogaeth 1; Sgiliau Astudio Academaidd ar gyfer Myfyrwyr; Materion Cyfoes mewn Tai Cymdeithasol; Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Hawliau

Blwyddyn 2

Profiad Cyflogaeth 2; Eiriolaeth a Grymuso; Cynllunio ar gyfer Gofal Canolradd; Integreiddio Ymchwil ag Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Blwyddyn 3

Profiad Cyflogaeth 3; Diogelu Plant, Pobl Ifanc ac Oedolion; Ymwneud â Gwasanaethau Gofal a Chymorth; Rheoli Newid yn y Gwasanaethau Gofal a Chymorth


Asesu'r RhaglenAsesir yn barhaus a thrwy aseiniadau. Nid oes arholiadau.

 


Gofynion y RhaglenByddai angen i ddarpar fyfyrwyr fod yn gweithio, neu'n gwirfoddoli oriau sylweddol, mewn sefydliad sy'n darparu gwasanaethau gofal a chymorth.

Byddai rhaid i'r holl fyfyrwyr ddarparu tystiolaeth o wiriad clir, cyfredol, manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant yn croesawu ceisiadau ar sail dysgu blaenorol, gellir dod o hyd i fwy o fanylion yma


Costau YchwanegolNid oes unrhyw ffi ychwanegol, fodd bynnag, mae'n debygol y byddwch yn mynd i gostau ychwanegol am gyfarpar personol ac am deithiau sy'n gysylltiedig â'r cwrs.