Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Estynedig Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Gwyddorau Iechyd)

Disgrifiad o'r RhaglenBydd y cwrs lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn darparu rhaglen astudio gynhwysfawr a heriol a fydd yn eich paratoi ar gyfer astudio pellach ar lefel gradd, neu i wella eich sgiliau a’ch cymwysterau petaech yn dymuno chwilio am waith yn y maes iechyd neu ofal cymdeithasol.


Nodweddion y RhaglenCyflwynir y cwrs yn bennaf yn yr ystafell ddosbarth fodd bynnag bydd cyfle i chi i ymweld â gweithleoedd a chyflogwyr yn y sector. 

 Fel rhan o’r cwrs, bydd hi’n ofynnol i chi ymgymryd ag o leiaf 100 o oriau o brofiad gwirfoddoli yn y sector iechyd neu ofal cymdeithasol dros gyfnod o ddwy flynedd sydd wedi’i deilwra tuag at eich dyheadau gyrfaol yn y dyfodol. Bydd hi’n ofynnol i chi ymgymryd â gwiriad ehangach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS). 

Mae gan yr holl aelodau staff sy’n cyflwyno’r cwrs hwn brofiad helaeth o weithio yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol neu’r sector Gwyddor Iechyd ac felly mae nifer o gysylltiadau lleol a chenedlaethol wedi’u meithrin er mwyn cynnig cyfleoedd ychwanegol i bob dysgwr. Mae gennym labordy gwyddor iechyd newydd sbon wedi’i adeiladu i’r pwrpas ar y campws sy’n galluogi addysgu a dysgu ymarferol, cyfredol a diweddar yn y wyddoniaeth sydd y tu ôl i’r proffesiynau gofal iechyd. Yn ogystal mae gennym gysylltiadau ag amrywiol brifysgolion a sefydliadau ymchwil ac yn ystod y cwrs cewch gyfle i ymweld â’r rhain er mwyn ymgymryd â gwaith ymarferol pellach ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.Gellir cyflwyno gwaith trwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg.


Dilyniant a ChyflogaethMae gan y cymhwyster hwn graidd o wybodaeth greiddiol, sgiliau a dealltwriaeth, ac ystod o opsiynau i adlewyrchu ehangder y llwybrau o fewn y sector Iechyd a/neu Gofal Cymdeithasol. 

  Mae astudio ar y cwrs Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Gwyddorau Iechyd) yng Ngholeg Ceredigion yn cynnig llu o gyfleoedd i’r rheiny sy’n chwilio am yrfa megis Nyrsio, Gofal Cymdeithasol, Bydwreigiaeth, Radiograffeg, Gwyddorau Biofeddygol, Gwaith Cymdeithasol, Astudiaethau Plentyndod, Seicoleg, y Gyfraith, Troseddeg, Ecoleg a llawer o yrfaoedd eraill.

 Yn ddiweddar mae ein myfyrwyr wedi mynd ymlaen i astudio ac i gymhwyso, er enghraifft, fel Nyrsys, Radiograffyddion, Ffisiolegwyr, Athrawon, Gweithwyr Cymdeithasol, Rheolwyr Gofal Iechyd neu wedi mynd ymlaen i weithio fel gweithwyr cymorth gofal iechyd neu i weithio mewn gofal cymdeithasol.


Asesu'r RhaglenCaiff unedau eu hasesu'n fewnol a’u cymedroli’n allanol. Gall aseiniadau fod ar ffurf traethodau, adroddiadau, gwaith labordy ymarferol, cyflwyniadau, trafodaethau ac yn y blaen.


Gofynion y Rhaglen5 TGAU (neu gyfwerth) gradd C neu uwch. Mae mynediad yn ddibynnol ar gyfweliad dethol. Mae mynediad i fyfyrwyr sydd heb gymwysterau ffurfiol yn ôl disgresiwn y Maes Cwricwlwm.


Costau YchwanegolMae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.