Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 2

Disgrifiad o'r RhaglenMae hwn yn gymhwyster newydd a ddatblygwyd ar gyfer unigolion 16+ oed sy’n gweithio mewn neu sy’n bwriadu gweithio yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol. 

Mae’n gyflwyniad eang i’r diwydiant er mwyn eich cefnogi i symud ymlaen i gyflogaeth neu addysg bellach a hyfforddiant.  

Bydd y cymhwyster yn rhoi cyflwyniad trylwyr i'r egwyddorion, y gwerthoedd a'r wybodaeth sydd eu hangen i weithio yn y sectorau iechyd a gofal cymdeithasol gydag oedolion, a phlant a phobl ifanc. Bydd yn rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth i chi o ffyrdd o weithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol sy'n llywio ymarfer effeithiol yn y sector hwn.  Fel rhan o'r cwrs hwn, byddwch hefyd yn dilyn llwybr sgiliau llythrennedd a rhifedd.  Bydd hyn yn cynnwys Cymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru, mathemateg/rhifedd Agored neu TGAU a Saesneg, os nad oes gennych radd C.


Nodweddion y RhaglenFel rhan o'r cwrs bydd gofyn i chi fynd i leoliad gwaith am 60 awr.   Mae hyn yn rhan annatod a gorfodol o gwblhau'r cwrs.


Dilyniant a ChyflogaethBydd y cymhwyster hwn yn eich cefnogi i symud ymlaen i astudiaeth bellach, gan gynnwys y cymwysterau canlynol o fewn y gyfres iechyd a gofal cymdeithasol, a chymwysterau gofal plant yng Nghymru:  

 • Lefel dau iechyd a gofal cymdeithasol: ymarfer (oedolion)  
 • Lefel dau iechyd a gofal cymdeithasol: egwyddorion a chyd-destunau (oedolion, plant a phobl ifanc)  
 • Lefel tri iechyd a gofal cymdeithasol: ymarfer (oedolion)  
 • Lefel tri iechyd a gofal cymdeithasol: ymarfer (plant a phobl ifanc)  
 • Tystysgrif a diploma lefel tri mewn iechyd a gofal cymdeithasol: egwyddorion a chyd-destunau

Mae'r cymhwyster hefyd yn cefnogi cyfleoedd i gael gwaith.  Fodd bynnag, dylid nodi, yn ychwanegol at y cymhwyster craidd, bod cymhwyster lefel dau neu dri ymarfer iechyd a gofal cymdeithasol hefyd yn ofyniad ar gyfer ymarfer.


Cynnwys y RhaglenMae'r cymhwyster yn cwmpasu gwybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac mae'n adlewyrchu ystod o wahanol rolau a lleoliadau.  Mae'r cynnwys ar gyfer y cymhwyster hwn yn cynnwys y themâu canlynol:

 • Egwyddorion a gwerthoedd
 • Iechyd a lles
 • Ymarfer proffesiynol
 • Diogelu
 • Iechyd a diogelwch

Mae’r cwrs hwn hefyd yn cynnwys y canlynol:

 • Rhaglen diwtorial
 • Adolygu cynnydd
 • Datblygiad llythrennedd a rhifedd drwy lwybrau amrywiol: Ailsefyll TGAU, Cymwysterau Agored, Sgiliau Hanfodol Cymru a WEST
 • Byddwch Actif

Asesu'r RhaglenAsesiad parhaus gan gynnwys tri asesiad mewnol yn seiliedig ar senarios (pedwar asesiad mewnol wedi'u seilio ar senarios ar gyfer y llwybr oedolion a phlant a phobl ifanc) ac un prawf amlddewis wedi'i osod a'i farcio'n allanol.


Gofynion y RhaglenBydd angen geirda da arnoch a chaiff addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn ei drafod yn y cyfweliad.

Ar gyfer y cwrs lefel dau bydd angen o leiaf dwy radd ar raddau A* i C gan gynnwys Cymraeg iaith gyntaf neu Saesneg iaith.  Mae angen i fathemateg fod yn radd E neu uwch. 

Bydd gan ddysgwyr sy'n symud ymlaen o gwrs yng Ngholeg Sir Gâr ofynion mynediad gwahanol i gynnwys cwblhau ac ymgysylltu'n llwyddiannus ar y rhaglen astudio gyfredol, datblygiad sgiliau profedig, lefelau presenoldeb da a geirda cadarnhaol.


Costau YchwanegolFfi cofrestru - £45

DBS Manwl - £44

Iwnifform - (hwdi a chrys-T) - tua £40

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.