Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc) Bl1

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r Diploma Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc) ar gyfer Cymru a Gogledd Iwerddon (QCF) wedi'i gynllunio ar gyfer dysgwyr sy'n gweithio mewn lleoliad gofal.

Bydd hyn yn darparu tystiolaeth o gymhwysedd y dysgwr mewn rolau a chyfrifoldebau sy'n ymwneud â gofal plant a phobl ifanc.

Os ydych yn bwriadu gweithio yn Lloegr cysylltwch â Skills for Care (SfC) i gael rhagor o wybodaeth ynghylch y cymwysterau gofynnol.


Nodweddion y Rhaglen  • Gweithdai cefnogol rheolaidd yn y coleg
  • Asesir gan aseswyr cymwys a phrofiadol
  • Cymhwyster statudol a gydnabyddir trwy Gymru a Gogledd Iwerddon

Dilyniant a ChyflogaethDarperir y cwrs hwn fel gofyniad statudol i'r holl staff ar gyfer symud ymlaen o fewn y sector gofal.


Cynnwys y RhaglenYr Unedau Gorfodol yw:

Cyfathrebu; Datblygiad Personol, Cydraddoldeb a Chynhwysiant; Dyletswydd Gofal; Datblygiad Plant a Phobl Ifanc, Diogelu Lles Plant a Phobl Ifanc; Iechyd a Diogelwch; Perthynas Bositif a Chanlyniadau Positif, Gweithio Gyda'n Gilydd er Lles Plant a Phobl Ifanc, Asesu a Chynllunio, Lles a Gwytnwch, Colled Synhwyraidd; Ymarfer Proffesiynol.

Caiff Unedau Dewisol ei dewis yn ôl yr hyn sy'n berthnasol i leoliad gwaith y dysgwr.

 


Asesu'r RhaglenY radd gyffredinol ar gyfer y cymhwyster yw pas. Er mwyn pasio unrhyw uned rhaid i'r dysgwr gyflawni'r holl ddeilliannau dysgu a nodwyd a bodloni'r holl feini prawf asesu trwy ddarparu tystiolaeth ddigonol a dilys ar gyfer pob maen prawf mewn portffolio.

Caiff y dyfarniad ei asesu gan aseswr yn y coleg gan ddefnyddio amrywiaeth o wahanol ddulliau gan gynnwys arsylwi uniongyrchol yn y gweithle, adroddiadau adfyfyriol ysgrifenedig, trafodaeth broffesiynol, cwestiynau ac atebion, tystiolaeth tyst arbenigol a thystiolaeth o gydnabod dysgu blaenorol.


Gofynion y RhaglenNid oes angen cymwysterau ffurfiol ond bydd angen i ymgeiswyr fod yn gweithio ar lefel 3 mewn lleoliad iechyd a gofal cymdeithasol a chael cefnogaeth eu cyflogwr i gwblhau'r dyfarniad.

Gall rolau gwaith gynnwys Uwch Gynorthwy-ydd Gofal / Uwch Weithwyr Gofal mewn lleoliadau Gofal Preswyl / Gofal Dydd / Gofal Seibiant / Gofal Maeth.