Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Gofal a Gofal Plant Lefel 1

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r rhaglen lefel 1 hon yn gwrs llawn amser sy'n rhoi i'r dysgwr y gallu i greu sylfaen o ddysgu ar gyfer yr unigolion hynny sydd â diddordeb mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol neu Ofal Plant.

Astudir amryw o wahanol unedau yn ymestyn o gyfathrebu, cydraddoldeb, diogelu a Bagloriaeth Cymru.

Cynigir cyfle i gael profiad o leoliad gwaith os yw dysgwyr yn cwblhau'r gwiriadau perthnasol sydd eu hangen.


Nodweddion y Rhaglen  • Bydd y rhaglen hon yn galluogi unigolion i brofi ystod o unedau a all arwain naill ai at lwybr Iechyd a Gofal Cymdeithasol neu Ofal Plant gan felly gynorthwyo unigolion i wneud dewisiadau gwybodus dilys ar gyfer eu gyrfa yn y dyfodol
  • Lleolir y llwybr Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar Gampws y Graig
  • Lleolir y llwybr Gofal Plant ar Gampws Rhydaman
  • Bydd y dysgwyr hefyd yn astudio Bagloriaeth Cymru fel Diploma Lefel 1 Ãl-16

Dilyniant a ChyflogaethOs ydynt yn cyflawni'r Diploma Lefel 1 ac yn dangos côd ymddygiad cadarnhaol yn y coleg ac mewn lleoliad, gall dysgwyr symud ymlaen i Ddiploma Cache Llawn Amser Lefel 2 mewn Gofal Plant, Tystysgrif Estynedig Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol neu gyfleoedd gwaith a hyfforddiant eraill.


Cynnwys y RhaglenMae'r rhaglen hon wedi cael ei chynllunio fel cyflwyniad i broffesiwn gofalu.

Bydd dysgwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol a dysgwyr Gofal Plant yn astudio 6 Uned Orfodol sy'n cynnwys Egwyddorion a Gwerthoedd, Iechyd a Diogelwch, a Chyfathrebu.

Yna bydd y dysgwyr yn arbenigo mewn unedau'n ymwneud ag iechyd neu ofal plant i gwblhau'r cymhwyster.


Asesu'r RhaglenBydd y cwrs yn cael ei asesu trwy amryw o ffyrdd: arsylwi, gweithgareddau creadigol gan gynnwys Chwarae Rôl, ymweliadau â lleoliadau gofal, lleoliad gwaith, tasgau aseiniad ac arsylwi cydweithwyr a rhoi adborth.

Caiff rhai unedau eu cyflwyno'n Ddwyieithog.


Gofynion y RhaglenNid oes gofynion mynediad ffurfiol ond mae angen safon resymol o lythrennedd i gwblhau'r cwrs. Mae datgeliad manwl o gofnodion troseddol yn ofynnol cyn y gall myfyrwyr ymgymryd â lleoliadau gwaith. Mae angen i ddysgwyr feddu ar y rhinweddau sy'n ofynnol er mwyn gweithio mewn lleoliad iechyd a gofal cymdeithasol.