Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Gradd Sylfaen mewn Cynghori

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r radd sylfaen yn gwrs llawn amser dwy flynedd neu dair blynedd rhan-amser, sy'n arwain at gymhwyster mewn cynghori therapiwtig.  

Mae'r cwrs wedi'i achredu gan Gymdeithas Cynghori a Seicotherapi Prydain (BACP).  Felly, mae'r cwrs hwn yn cael ei fonitro gan BACP ac mae'n bodloni eu safonau hyfforddiant.

Bydd angen i chi naill ai gwblhau'r radd sylfaen llawn amser yn ogystal â'r BA neu gwblhau'r radd sylfaen yn rhan-amser dros dair blynedd er mwyn bod ar y rhaglen BACP achrededig.

 


Nodweddion y RhaglenMae'r radd sylfaen wedi'i bwriadu ar gyfer y rheiny sy'n dymuno cymhwyso fel cynghorwyr.  Bydd angen i chi gwblhau 100-150 awr o ymarfer dan oruchwyliaeth mewn lleoliad cynghori addas er mwyn ennill cymhwyster cynghori achrededig BACP.   Rhaid i ymarfer cynghori fod yn gynghori wyneb yn wyneb gydag oedolion (o leiaf 30%) neu blant a phobl ifanc (uchafswm o 70%). 

Mae'n ofynnol i fyfyrwyr gael o leiaf 20 awr o therapi personol.

Mae'r cwrs yn cynnwys modiwl dysgu yn y gwaith 60 credyd (mewn egwyddor, 600 awr o ddysgu).


Dilyniant a ChyflogaethGall myfyrwyr symud ymlaen i'r BA mewn cynghori.

Mae myfyrwyr o'r cwrs hwn hefyd wedi symud ymlaen i gael gwaith mewn gwahanol leoliadau cynghori megis gwasanaethau cynghori mewn ysgol a gwasanaethau profedigaeth yn ogystal â gweithio mewn practis preifat.


Cynnwys y RhaglenMae’r radd sylfaen yn cwmpasu pedwar prif faes:

 • Theori cynghori: edrych yn feirniadol ar y syniadau y tu ôl i gynghori. 
 • Ymarfer cynghori a materion proffesiynol: materion moesegol, cyfle cyfartal, proffesiynol ac ymarfer craidd
 • Ymarfer clinigol: lleoliad cynghori
 • Datblygiad personol: datblygu hunanymwybyddiaeth a deall ymatebion i eraill

Asesu'r RhaglenAsesu parhaus gan gynnwys:

 • Crynodebau adfyfyriol dyddlyfr
 • Traethodau ar theori
 • Astudiaethau achos 
 • Cyflwyniadau grŵp ac unigol  
 • Recordiadau fideo o waith gyda myfyrwyr eraill a recordiadau sain o waith gyda chleientiaid
 • Portffolio o dystiolaeth o waith lleoliad

Gofynion y RhaglenMae'r cwrs hwn yn gofyn am: 

 • Ddyfarniad lefel dau CPCAB mewn cyflwyniad i sgiliau cynghori (30 awr) neu gyfwerth
 • Fel rheol, bydd myfyrwyr wedi cwblhau hyfforddiant rhagarweiniol o fewn pum mlynedd cyn gwneud cais am y radd sylfaen 
 • Gwiriad manwl y cynllun datgelu a gwahardd 
 • Dau eirda

Efallai y cynghorir myfyrwyr sydd wedi profi trawma neu brofedigaethau diweddar, neu a ystyrir gan y tiwtoriaid i fod yn rhy fregus ar hyn o bryd, i ohirio eu mynediad i’r cwrs.   Bydd angen i ymgeiswyr ddangos tystiolaeth o hunanymwybyddiaeth a'r gallu i adfyfyrio ar brofiad bywyd yn ogystal â bod â'r gallu i ymdopi â gofynion emosiynol ac academaidd y cwrs


Costau YchwanegolDBS Manwl - £44

Costau goruchwyliaeth (unwaith byddwch yn y lleoliad) £50 - £65 y mis (os na ddarperir yn rhad ac am ddim gan leoliadau)

Therapi personol - 20 sesiwn o leiaf £30 - £40 y sesiwn

Diwrnodau i ffwrdd - dau i dri dros y cwrs am £15 y dydd

Aelodaeth myfyriwr BACP - £75 y flwyddyn

Llyfrau - mae'r llyfrgell yn llawn adnoddau da ac mae'n cynnwys mwyafrif y llyfrau sy'n ofynnol ar gyfer eich cwrs, ond efallai y bydd rhai myfyrwyr am fod yn berchen ar gopïau o destunau craidd.