Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Gradd Sylfaen mewn Cynghori

Disgrifiad o'r RhaglenCôd UCAS: C22

Côd Cwrs: B23K

Mae hwn yn gwrs dwy flynedd llawn amser neu dair blynedd rhan-amser, sy'n arwain at gymhwyster mewn cynghori therapiwtig. Mae'n gwrs sydd wedi'i ddilysu gan brifysgol ac mae wedi'i achredu gan Gymdeithas Cynghori a Seicotherapi Prydain (BACP). Mae wedi'i gynllunio ar gyfer dysgwyr sy'n oedolion sy'n dymuno cymhwyso fel cynghorwyr. Caiff ei ddilysu gan Brifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant. Mae'r cwrs llawn amser yn ddau ddiwrnod yr wythnos, tra bod y cwrs rhan-amser yn un diwrnod yr wythnos. Yn y ddau achos mae angen gweithio ar leoliad hefyd.


Nodweddion y Rhaglen
Dilyniant a ChyflogaethGall myfyrwyr symud ymlaen yn syth i'r cwrs BA mewn Cynghori ar lefel 6 yng Ngholeg Sir Gâr, y gellir ei gwblhau'n rhan-amser neu'n llawn amser. Er nad oes yna lawer o swyddi cynghori llawn amser yn mynd ar hyn o bryd, mae'r hyfforddiant o gymorth i bawb sy'n gweithio yn y proffesiynau helpu neu sydd am gynyddu eu sgiliau a'u hymwybyddiaeth wrth weithio gydag eraill mewn rôl ofalgar. Mae cyflogwyr a myfyrwyr yn cydnabod ei werth oherwydd y datblygiad proffesiynol y mae'n ei gynnig. Mae'n gwrs priodol ar gyfer y rheiny sydd am weithio'n unig fel cynghorwr proffesiynol. Ar hyn o bryd mae cyn-fyfyrwyr yn gweithio fel cynghorwyr yn y gwasanaeth iechyd, ym myd addysg a sefydliadau gwirfoddol, yn rhan-amser ac yn llawn amser. Os yw myfyrwyr yn cwblhau'r cwrs a achredwyd gan y BACP yna gallant wneud cais yn syth i fynd ar y Gofrestr Cynghorwyr a sefydlwyd gan y BACP.


Cynnwys y RhaglenModiwlau

Lefel 4

SGCL4001 Theori Cynghori un, 20 credyd

SGCL4002 Datblygiad Personol un, 20 credyd

SGCL4003 Ymarfer Cynghori a Materion Proffesiynol un, 20 credyd

SGCL4004 Ymarfer Clinigol un, 20 credyd

SGCL4005 Theori Cynghori dau, 20 credyd

SGCL4006 Datblygiad Personol Dau, 20 credyd

Lefel 5

SGCL5001 Ymarfer Cynghori a Materion Proffesiynol dau, 40 credyd

SGCL5002 Theori Cynghori Tri, 20 credyd

SGCL5003 Datblygiad Personol Tri, 20 credyd

SGCL5004 Ymarfer Clinigol Dau, 40 credyd


Asesu'r RhaglenAsesu parhaus. Nid oes arholiad.


Gofynion y RhaglenRhoddir blaenoriaeth i'r rheiny sy'n cwblhau cwrs Cyflwyno Sgiliau Cynghori L2 Coleg Sir Gâr. Dyma'r Dyfarniad CPCAB. Gall eraill gael mynediad i'r cwrs ond yn aml mae'r galw yn gwneud hyn yn llai tebygol. Mae cael eich derbyn yn amodol ar wiriad DBS boddhaol a geirdaon. Bydd rhaid i bob ymgeisydd fodloni meini prawf Asesiad Parodrwydd i Ymarfer rhaglen gynghori'r coleg a meini prawf mynediad BACP ar gyfer rhaglenni cynghori. Dylech wneud cais yn gynnar oherwydd gall fod nifer rhy uchel yn ymgeisio am y cwrs ac o bosibl bydd ceisiadau'n cau yn gynnar am y cwrs rhan-amser er mae lleoedd ar gael ar y cwrs llawn amser fel arfer hyd at yn gynnar ym mis Medi. Noder hefyd bod ffurflen gais y cwrs ar gael i'w chwblhau a'i dychwelyd.

Mae Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant yn croesawu ceisiadau ar sail dysgu blaenorol, gellir dod o hyd i fwy o fanylion yma