Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Lefel 2 mewn Gwaith Chwarae

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r cymhwyster hwn yn darparu gwybodaeth fanwl am rôl y gweithiwr chwarae lefel dau wrth weithio gyda phlant a phobl ifanc rhwng pedair ac 16 oed. Mae’r diploma yn cwmpasu’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen wrth weithio dan oruchwyliaeth.


Nodweddion y RhaglenCwrs rhan-amser yw hwn ac mae'r cymhwyster yn cyfuno dysgu ar sail gwybodaeth ag asesiadau ymarferol yn yr amgylchedd gwaith, ac mae wedi'i anelu at weithwyr chwarae profiadol sydd â gwybodaeth a dealltwriaeth eang o blant a phobl ifanc a gwerthfawrogiad dwfn o egwyddorion ac ymarfer gwaith chwarae.


Dilyniant a ChyflogaethGallai swyddi posibl gynnwys:

 • Cynorthwy-ydd gwaith chwarae mewn ysbyty
 • Gweithiwr chwarae cynorthwyol mewn clwb gwyliau i blant 
 • Cynorthwy-ydd gwaith chwarae clwb ar ôl-ysgol
 • Cynorthwy-ydd canolfan antur
 • Cynorthwy-ydd ardal chwarae meddal

Cynnwys y RhaglenCyflwynir gwybodaeth trwy weithdai a addysgir a bydd yn cynnwys:

 • Theorïau chwarae, mathau ac amgylcheddau chwarae
 • Egwyddorion ymarfer
 • Cyfle cyfartal
 • Diogelu
 • Iechyd a diogelwch
 • Perthnasoedd o fewn yr amgylchedd chwarae

Asesu'r RhaglenAsesir y cwrs gan eich tiwtor a’ch aseswr gan ddefnyddio ystod o ddulliau. Bydd hyn yn cynnwys arsylwadau uniongyrchol yn y gweithle, portffolio o dystiolaeth ac aseiniadau ysgrifenedig.


Gofynion y RhaglenDylech fod yn 16 oed o leiaf ac eisiau gweithio mewn rôl dan oruchwyliaeth mewn ystod eang o amgylcheddau gwaith chwarae.

Ar gyfer y diploma bydd angen i chi fod yn gweithio, yn gwirfoddoli neu ar leoliad ymarferol gyda phlant rhwng pedair ac 16 oed gan fod angen i chi ddangos cymhwysedd mewn gwybodaeth a sgiliau hefyd.

Bydd angen DBS manwl clir.


Costau YchwanegolBydd y cwrs yn costio £265