Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Gradd Sylfaen mewn Astudiaethau Gofal Cymdeithasol

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r Radd Sylfaen mewn Astudiaethau Gofal Cymdeithasol yn gwrs addysg uwch dwy flynedd, llawn amser, neu dair blynedd yn rhan-amser. Bydd y myfyrwyr yn mynychu'r coleg ar gyfer darlithoedd ar ddau ddiwrnod yr wythnos dros gyfnod o ddwy flynedd. Ceir disgwyliad y bydd y myfyrwyr yn ymgymryd ag astudiaethau annibynnol pan na fyddant mewn gwersi ffurfiol. Mae'r cwrs yn cynnig golwg gyffredinol ar ofal ac ar y gwerthoedd a'r systemau sy'n tanategu'r maes. Mae'r myfyrwyr yn ennill y theori a'r wybodaeth sy'n ofynnol ar gyfer gweithio mewn gofal cymdeithasol, a'r sgiliau a'r agweddau ymarferol trwy brofiad gwaith strwythuredig. Mae'r profiad hwn yn caniatáu i fyfyrwyr gymhwyso'r theori yn ymarferol ac arsylwi ar sut mae hyn yn digwydd, ac nid yw'n hyfforddiant seiliedig ar gymhwysedd. Mae'r cwrs yn arwain at gymhwyster Gradd Sylfaen wedi'i ddilysu gan Brifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant.


Nodweddion y Rhaglen  • Pedwar lleoliad profiad gwaith yn para mis yr un mewn asiantaethau gofal lleol i helpu myfyrwyr i wneud dewisiadau ynghylch gyrfa
  • Mae ymweliadau astudio ag amrywiol asiantaethau yn ffurfio rhan o'r cwrs
  • Mae amrywiaeth o siaradwyr gwadd yn darparu cyfoeth o wybodaeth a phrofiad
  • Nid oes arholiadau - asesu parhaus drwy gwblhau aseiniadau.
  • Ceir llawer o gyfleoedd i ddatblygu menter, a sgiliau gweithio mewn grwp
  • Mae cymorth parod ar gael i fyfyrwyr ar y safle, yn amrywio o gymorth dysgu ar gyfer sgiliau astudio, i gyngor ariannol a chynghori personol
  • Tîm bychan a chyfeillgar o staff a grwpiau myfyrwyr bach o tua 15-30 o bobl

Dilyniant a ChyflogaethEr nad yw cwblhau'r cwrs yn gwarantu dilyniant, mae myfyrwyr sydd wedi cwblhau'r cwrs wedi ymgymryd yn llwyddiannus â rhaglenni gradd mewn Gwaith Cymdeithasol; Nyrsio (amrywiol feysydd); Cynhwysiant Cymdeithasol yn ogystal â Graddau Gwyddorau Cymdeithasol. Gellir cael gwaith mewn llawer o asiantaethau gofal cymdeithasol lleol neu trwy ddatblygu prosiectau cymunedol newydd. Caiff myfyrwyr eu hannog i symud ymlaen i'r BA (Anrh) mewn Astudiaethau Gofal Cymdeithasol yng Ngholeg Sir Gâr.

Sut i wneud cais;

Rhaid i'r holl ymgeiswyr llawn amser wneud cais trwy UCAS gan ddefnyddio côd y cwrs L500 a chôd y sefydliad C22.

Gall ymgeiswyr rhan-amser wneud cais gan ddefnyddio ffurflenni cais Coleg Sir Gâr sydd ar gael o bob swyddfa gampws neu ar-lein.

Mae gwybodaeth am ffioedd ar gael oddi wrth y Gwasanaethau Myfyrwyr yn y coleg a Chyllid Myfyrwyr Cymru.


Cynnwys y RhaglenMae'r holl fodiwlau'n orfodol.

Mae Blwyddyn 1 (lefel 4) yn cynnwys y Modiwlau Gorfodol canlynol: Profiad Cyflogaeth 1 (Craidd); Cyflwyniad i Addysg Uwch a Chynllunio Datblygiad Personol; Cynllunio ar gyfer Gofal Canolradd; Ymarfer Cynhwysol; Theori ac Ymarfer Cymdeithasegol a Seicolegol: ac Eiriolaeth a Grymuso.

Mae Blwyddyn 2 (Lefel 5) yn cynnwys y Modiwlau Gorfodol canlynol: Profiad Cyflogaeth 2 (Craidd); Ymchwil Cyfoes mewn Gofal Cymdeithasol; Archwilio Iechyd Meddwl; Diogelu Plant, Pobl Ifanc ac Oedolion Agored i Niwed (Craidd); a Gweithio gyda Throseddwyr.


Asesu'r RhaglenAsesu parhaus a thrwy aseiniadau. Nid oes arholiadau.


Gofynion y RhaglenUn Safon Uwch neu gyfwerth. Croesewir cymwysterau Mynediad. Gellir derbyn ymgeiswyr hyn heb gymwysterau blaenorol os oes ganddynt brofiad ymarferol. Gwneir penderfyniadau ar sail unigol yn dilyn cyfweliad.

Mae Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant yn croesawu ceisiadau ar sail dysgu blaenorol, gellir dod o hyd i fwy o fanylion yma


Costau YchwanegolNid oes unrhyw ffi ychwanegol, fodd bynnag, mae'n debygol y byddwch yn mynd i gostau ychwanegol am gyfarpar personol ac am deithiau sy'n gysylltiedig â'r cwrs.