Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Gofal Plant Lefel 2

Disgrifiad o'r RhaglenMae’r cymhwyster hwn yn bennaf ar gyfer y rheiny sy’n gweithio, neu sy’n ceisio gwaith, mewn lleoliadau gofal plant rheoledig gyda theuluoedd a phlant dan wyth mlwydd oed a gwasanaethau plant y GIG ar gyfer y rheiny sy’n gweithio gyda theuluoedd a phlant 0-19 oed.


Nodweddion y RhaglenMae hwn yn gwrs rhan-amser ac mae’r cymhwyster yn seiliedig ar weithdai ac ymarfer.

Hefyd, bydd hi’n ofynnol cwblhau o leiaf 280 o oriau lleoliad.


Dilyniant a ChyflogaethMae cwblhau’r cymhwyster hwn yn eich galluogi i weithio fel gweithiwr gofal plant lefel dau cymwys mewn swyddi dan oruchwyliaeth. Yn ogystal, gallai’r cymhwyster arwain at:

  • Ddilyniant i wella eich addysg
  • Lefel tri mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer 
  • Lefel tri mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori
  • Diploma Lefel 2/3 mewn Gwaith Chwarae
  • Lefel 4 Paratoi ar gyfer Arweinyddiaeth a Rheolaeth mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant.

Cynnwys y RhaglenBydd y cymhwyster yn cwmpasu’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth graidd sy’n ofynnol ar gyfer gweithio yn y sectorau gofal plant. Trwy astudio’r cymhwyster hwn, byddwch yn:

  • Datblygu eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o’r egwyddorion a gwerthoedd craidd sy’n sail i ymarfer gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant.
  • Deall sut mae deddfwriaeth, polisïau cenedlaethol, arweiniad a fframweithiau’n cynnal gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant
  • Gwerthfawrogi ffactorau sy’n effeithio ar iechyd, lles, dysgu a datblygiad plant
  • Ystyried rôlau, cyfrifoldebau ac atebolrwydd gweithwyr blynyddoedd cynnar a gofal plant
  • Deall pwrpas deddfwriaeth, polisïau cenedlaethol, gweithdrefnau a chodau ymddygiad ac ymarfer mewn perthynas â diogelu plant.

Asesu'r RhaglenCaiff yr elfen graidd ei hasesu drwy gyfres o dasgau a asesir yn fewnol y gellir eu sefyll trwy gydol y cymhwyster neu ar ei ddiwedd. Yn ogystal, bydd un papur cwestiynau amlddewis wedi’i farcio’n allanol. 

Bydd yr elfen ymarfer yn cael ei hasesu gan ddefnyddio portffolio o dystiolaeth sy’n cynnwys arsylwi ymarfer a thasgau sy’n cael eu hasesu’n fewnol.


Gofynion y RhaglenNid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol, fodd bynnag, bydd angen i chi wirfoddoli neu gael gwaith mewn lleoliad gofal plant.

Bydd angen gwiriad DBS manwl clir.


Costau YchwanegolMae’r cwrs yn costio £265

DBS Manwl - £44

All learners are required to pay an administration fee of £45 prior to enrolment.

You will need to provide your own stationery and may also incur costs if the department arranges educational visits.