Ffon: 01554 748179

Prentisiaeth Sylfaen - Arlwyo a Lletygarwch


Corff Dyfarnu:

CG

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Bydd angen rhwng 12 a 24 mis i gwblhau Prentisiaeth Sylfaen, yn dibynnu ar allu a phrofiad blaenorol.

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

Rhaglen dysgu yn y gweithle yw Prentisiaeth Sylfaen lle mae'r dysgwr yn 'ennill wrth ddysgu'. Anelir y rhaglen at ddysgwyr dros 16 oed. Caiff y Prentis ei gyflogi a bydd yn derbyn o leiaf y cyflog Prentisiaeth lleiafswm cenedlaethol (gall hyn fod yn fwy fel y mynno'r cyflogwr). Bydd y Prentis yn mynychu'r Coleg trwy gael ei ryddhau am y dydd a dylai gyflawni’r Fframwaith Prentisiaeth Lefel 2 o fewn y raddfa amser y cytunir arni.

Rhaglen Nodweddion

  • Bydd pob dysgwr yn cael ei gynorthwyo gan Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr a fydd yn mynd ati'n rheolaidd i fonitro cynnydd tuag at gyflawni targedau.
  • Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn cysylltu'n agos â'r cyflogwr i sicrhau fod y cymwysterau yn cael eu cyflawni o fewn y raddfa amser.
  • Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn asesu'r Prentis yn y gweithle yn ôl y gofyn.

Dilyniant a Chyflogaeth

Gall dysgwyr sydd wedi cwblhau'r Brentisiaeth Sylfaen hon yn llwyddiannus symud ymlaen i Brentisiaeth ar Lefel 3.

Cynnwys y Rhaglen

Bydd rhaid i ddysgwyr sy'n dilyn y Brentisiaeth Sylfaen hon gyflawni fframwaith o gymwysterau a fydd yn cynnwys:

  • Diploma NVQ Lefel 2 mewn Coginio Proffesiynol neu Ddiploma Lefel 2 mewn Lletygarwch
  • Sgiliau Hanfodol Cymru Cymhwyso Rhif Lefel 1
  • Sgiliau Hanfodol Cymru Cyfathrebu Lefel 1
  • Hawliau a Chyfrifoldebau'r Gweithiwr

Dull Asesu

Gwaith cwrs, aseiniadau, arsylwadau yn y gweithle a thystiolaeth yn y gweithle.

Gofynion Mynediad

Nid oes yna unrhyw ofynion penodol o ran bod wedi cwblhau unrhyw gymwysterau blaenorol. Fodd bynnag, mae gan gyflogwyr ddiddordeb arbennig yn y rheiny sydd â diddordeb brwd mewn darparu gwasanaeth cwsmer ardderchog ac mewn gweithio fel rhan o dîm, sydd ag agwedd hyderus a hylendid personol o safon uchel. Bydd angen sgiliau cyfathrebu sylfaenol ar yr ymgeiswyr fel sail ar gyfer y brentisiaeth hon, a bydd angen iddynt fod yn ardderchog am gadw amser a bod yn barod i weithio shifftiau a fydd y tu allan i'r patrwm gwaith arferol o 9 - 5.

Caiff y rhaglenni hyn eu hariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

No Occurrences of this course are currently avaialbale
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY