Ffon: 01554 748179

TAG Uwch Gyfrannol/Safon Uwch Dylunio Graffig


Corff Dyfarnu:

WJEC

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

UG - Blwyddyn Safon Uwch Llawn - 2 Flynedd

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

 

Ydych chi'n edrych ar hysbysebion, cynlluniau cylchgronau neu arddangosfeydd busnes/adwerthu ac yn meddwl y byddech chi'n hoffi gyrfa mewn creadigrwydd?   Os oes gennych ddiddordeb mewn dylunio, archwilio eich creadigrwydd a datblygu gwell dealltwriaeth o’r egwyddorion gweledol a ddefnyddir mewn marchnata, yna Dylunio Graffig yng Ngholeg Sir Gâr yw’r cwrs i chi.

Byddwch yn datblygu ac yn meithrin eich dealltwriaeth o’r elfennau gweledol a fydd yn eich galluogi i ddylunio, brandio a chynhyrchu graffeg o safon broffesiynol yn effeithiol.  Rydym yn astudio technegau darluniadol mewn Lliw; Cyfansoddiad; Teipograffeg, a Delweddau mewn fformatau traddodiadol a digidol trwy Adobe Photoshop ac Illustrator sy’n galluogi’r holl gyfranogwyr i gynhyrchu safon uchel yn eu gwaith portffolio. Mae’r cymhwyster hwn yn arwain at ddilyniant i gyrsiau Sylfaen a chyrsiau Gradd ac mae’n bwnc partner rhagorol ar gyfer cael mynediad i Gymwysterau Uwch mewn Graffeg, Ffotograffiaeth, Dylunio a Chelfyddyd Gain.

Rhaglen Nodweddion

Rhaglen dwy flynedd o hyd yw hon, sy'n canolbwyntio ar ddatblygu dealltwriaeth eang o Gyfathrebu Graffig. Mae Cyfathrebu Graffig yn ymwneud â datblygu'r gallu i gyfathrebu'n weledol; gan ddefnyddio arloesedd a chreadigrwydd i ddatrys problemau dylunio, ac ymchwilio i brosesau cyfryngau a dylunio i gyfleu syniadau.

Nod y rhaglen yw bod pob dysgwr yn datblygu ei lais unigryw ei hun gan ddefnyddio delweddau gweledol, a chymhwyso dealltwriaeth dechnegol a chyd-destunol yn hyderus i wireddu eu bwriadau. Caiff y dysgwyr eu hannog i archwilio diddordebau a syniadau unigol dros amrywiaeth o genres trwy ddatblygu llyfrau braslunio i gofnodi eu cynnydd.  Mae cynnwys y rhaglen yn cynnwys technegau megis creu delweddau digidol gan ddefnyddio Photoshop ac Illustrator, darlunio traddodiadol, collage a gwneud printiau. Mae datblygu syniadau gan ddefnyddio lluniadu arsylwadol a ffotograffiaeth yn fan cychwyn allweddol ar gyfer pob prosiect.

Darperir cyfleoedd a chystadlaethau allanol i'r holl ddysgwyr er mwyn iddynt wthio eu hunain y tu allan i'r hyn y maent yn gysurus ynddo a datblygu profiadau allgyrsiol, a chaiff yr holl ddysgwyr eu cadw'n ymwybodol o'r arddangosfeydd cyfredol a digwyddiadau sydd o ddiddordeb, gyda theithiau'n cael eu trefnu drwy gydol y flwyddyn. Mae Lefel UG Cyfathrebu Graffig yn cynnwys portffolio gwaith cwrs ac asesiad rheoledig ac mae'r Safon Uwch Cyfathrebu Graffig yn cynnwys modiwl portffolio a sbardunir gan y myfyriwr ac asesiad rheoledig a osodir yn allanol.

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae ein myfyrwyr graffeg llwyddiannus wedi mynd i Gaerdydd, Abertawe, Caerfaddon, Ysgol Gelf Caerfyrddin a Llundain i astudio ar gyrsiau Graffeg a Darlunio gan arwain at lefelau cyflawniad uchel a chyflogaeth o fewn diwydiannau cysylltiedig.  Mae gennym nifer sylweddol o'n myfyrwyr sy'n cwblhau'r cwrs ac sy’n mynd yn syth i brentisiaeth Dylunio Graffig neu yrfa lawn amser yn y proffesiwn.  Bydd y sgiliau rydych yn eu hennill a'u datblygu ar y cwrs yn eich paratoi ar gyfer pa bynnag lwybr sydd fwyaf addas i chi: ar gyfer y byd gwaith, prentisiaethau neu lwybrau Addysg Uwch.

Yn 2018

  • Lefel UG - enillodd 45% o’n myfyrwyr radd A*-B; 72% A-C; enillodd 100% raddau A*-E.
  • Ar U2 - dyfarnwyd A-C i 78% ac enillodd 100% radd A*-E

Cynnwys y Rhaglen

Caiff ystod eang o elfennau technegol a chyd-destunol eu harchwilio drwy bob rhan o'r gwaith cwrs a'r prosiectau asesu rheoledig, gyda'r rhan fwyaf o'r gwaith yn digwydd mewn gweithdai ymarferol, trafodaethau ac adolygiadau. Bydd y dysgwyr yn dysgu technegau hanesyddol a chyfoes, er enghraifft creu delweddau digidol, sgrîn-brintio, gweithio gyda delweddau cyfryngau cymysg yn ogystal â pheintio a lluniadu. Yn yr ail flwyddyn caiff myfyrwyr eu hannog i archwilio meysydd sydd o ddiddordeb unigol gyda gweithgareddau ymarferol yn cael eu cefnogi gan eu darlithwyr. Caiff cyfleoedd rheolaidd i fyfyrwyr gael adborth eu darparu drwy gydol y cwrs drwy diwtorialau unigol a grwp.

Dull Asesu

Lefel UG - 40% o'r radd gyflawn.

Gwaith cwrs i gyd gyda phwyslais cryf ar waith portffolio a llyfrau braslunio, ymchwilio a datblygu manwl.

U2, Safon Uwch - 60% o’r radd gyflawn.

Gwaith cwrs 76%, Asesiad Rheoledig 24%.  Eto mae’r portffolio a’r manylder mewn llyfrau braslunio yn hanfodol ar gyfer y graddau uwch.

Gofynion Mynediad

Fel rheol mae angen i fyfyrwyr 16 - 19 oed fod ag o leiaf 6 TGAU gradd A* - C.

Gradd C neu uwch mewn Graffeg neu Gelf ar lefel TGAU neu Gelf a Dylunio neu bortffolio o waith a fydd yn cael ei asesu gan yr adran Graffeg a naill ai TGAU Mathemateg neu TGAU Saesneg Iaith.

 Mae mynediad i fyfyrwyr hyn sydd heb gymwysterau ffurfiol fel y mynno'r Maes Cwricwlwm.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Full Time Graig Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY