Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Lletygarwch a Thwristiaeth Lefel 2

Disgrifiad o'r RhaglenSymudwch ymlaen i yrfa gyffrous yn y diwydiant lletygarwch. Mae’r cwrs hwn yn darparu porth i un o’r diwydiannau sy’n tyfu gyflymaf yn lleol ac yn genedlaethol. Mae rhai myfyrwyr yn defnyddio'r cwrs hwn fel cam ar y ffordd i gwrs mewn teithio a thwristiaeth; gall eraill ddewis y diwydiant lletygarwch fel eu llwybr, ac mae eraill yn defnyddio'r sgiliau a enillwyd i symud ymlaen i gyflogaeth neu brentisiaeth.  Bydd y cwrs yn darparu cyfleoedd i ddatblygu ystod gyfan o sgiliau a thechnegau a phriodoleddau personol, sy’n hanfodol ar gyfer perfformiad llwyddiannus yn y diwydiant lletygarwch a thwristiaeth ac mewn bywyd gwaith.


Nodweddion y RhaglenElfen ganolog o’r cwrs yw’r profiad sy’n gysylltiedig â gwaith a’r bartneriaeth agos gyda’r diwydiant lletygarwch a thwristiaeth lleol. Mae pob dysgwr yn cael cyfle i helpu rhedeg y gwasanaeth ym mwyty Myrddin, y bwyty hyfforddi ar y safle.  Yma byddwch yn cael golwg realistig ar ofynion gweithio yn y diwydiant lletygarwch mewn amgylchedd diogel a chefnogol. Mae’r profiad ymarferol yn y bwyty hyfforddi yn darparu digonedd o gyfle i roi sgiliau ar waith mewn amgylchedd gwaith. Byddwch yn archwilio’r diwydiant twristiaeth trwy deithiau i atyniadau lleol i ymwelwyr. Byddwch hefyd yn gallu rhoi theori ar waith trwy gefnogi digwyddiadau mewn partneriaeth â’r diwydiant lletygarwch a thwristiaeth lleol. 


Dilyniant a ChyflogaethBydd y cwrs hwn yn datblygu eich hyder a’ch sgiliau cyfathrebu. Bydd eich profiadau ar y cwrs yn eich helpu i ddeall y sector lletygarwch a thwristiaeth a’r llwybrau posibl sydd ar gael i chi eu dilyn. Bydd cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus yn eich galluogi i symud ymlaen i gyrsiau lefel uwch megis y rhaglen Gwasanaethau Lletygarwch Lefel 3, i brentisiaeth yn y diwydiant neu i gyflogaeth. Mae’r cwrs hefyd yn darparu sgiliau a all fod yn ddefnyddiol mewn amrywiaeth eang o alwedigaethau.


Cynnwys y RhaglenAr gwrs Lefel 2 Lletygarwch, byddwch yn astudio amrywiaeth o unedau. Mae’r unedau craidd yn ymwneud â chynnal a chadw amgylchedd gwaith saff, hylan a diogel, gweithio'n effeithiol fel rhan o dîm lletygarwch a rhoi argraff gadarnhaol i gwsmeriaid ohonoch chi eich hun a'ch sefydliad. 

Mae’r unedau opsiynol yn cwmpasu ystod eang o bynciau sy’n cynnwys paratoi byrddau, paratoi a gweini bwyd a diodydd, delio â bwciadau, cwsmeriaid yn cyrraedd a thaliadau.

Hefyd byddwch yn datblygu eich sgiliau llythrennedd a rhifedd ymhellach trwy TGAU Saesneg neu Fathemateg neu drwy Gymwysterau Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu neu Gymhwyso Rhif.


Asesu'r RhaglenAsesir y mwyafrif o’r unedau trwy arsylwi ar waith ymarferol ym mwyty Myrddin a chwblhau cwestiynau gwybodaeth greiddiol yn llwyddiannus.  Gallai’r rhain fod ar ffurf ysgrifenedig neu wedi’u recordio gan ddefnyddio llwyfannau cyfryngau. Yn ogystal mae yna brofion ar-lein byr i’w cwblhau.


Gofynion y RhaglenBydd angen o leiaf 2 TGAU gradd A*-C arnoch i astudio’r cwrs hwn. Rhaid i un o’r rhain fod yn Saesneg, Cymraeg iaith gyntaf neu Fathemateg. Hefyd gallwch symud ymlaen o gwrs Teithio a Thwristiaeth Lefel 1 neu gwrs Cyflwyniad i Goginio Proffesiynol a Gwasanaeth Bwyd.


Costau YchwanegolMae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.