Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Coginio Proffesiynol a Gweini Bwyd Lefel 2

Disgrifiad o'r RhaglenSianelwch eich brwdfrydedd am fwyd i flwyddyn werth chweil o ddatblygiad sgiliau a chreadigrwydd coginiol.  Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer myfyrwyr sydd am ddatblygu eu sgiliau coginio a'u hyder ymhellach. Mae’n borth ardderchog i mewn i un o’r diwydiannau sy’n tyfu gyflymaf yn lleol ac yn genedlaethol. Mae mwyafrif y myfyrwyr yn defnyddio’r cwrs hwn fel dilyniant i raglen Lefel 3 mewn Coginio Proffesiynol, Gwasanaethau Lletygarwch neu i mewn i brentisiaeth.


Nodweddion y RhaglenElfen ganolog o’r cwrs yw’r profiad sy'n gysylltiedig â gwaith. Mae'r holl ddysgwyr yn rhedeg y gwasanaeth ym mwyty Myrddin, y bwyty hyfforddi ar y safle.  Yma byddwch yn cael golwg realistig ar ofynion gweithio yn y diwydiant arlwyo mewn amgylchedd diogel a chefnogol. Bydd staff profiadol yn dysgu sgiliau coginio a gweini bwyd i chi trwy arddangosiadau bywiog a sesiynau sgiliau ymarferol.  Mae’r profiad ymarferol yn y bwyty hyfforddi yn darparu digonedd o gyfle i roi’r sgiliau hyn ar waith. 


Dilyniant a ChyflogaethCewch ddigon o gymorth wrth ddatblygu eich sgiliau gweithio mewn tîm a gwasanaeth cwsmer gydag amgylchedd gwaith realistig a bydd eich profiadau ar y cwrs yn eich helpu i ddeall y diwydiant lletygarwch a’ch llwybrau posibl oddi fewn iddo. Bydd cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus yn eich galluogi i symud ymlaen i gyrsiau lefel uwch megis y rhaglen Diploma Lefel 3 mewn Coginio Proffesiynol, prentisiaeth neu gyflogaeth sy’n gysylltiedig â’r diwydiant.


Cynnwys y RhaglenAr gwrs Diploma Lefel 2 mewn Coginio Proffesiynol byddwch yn astudio amrywiaeth o unedau. Mae’r unedau craidd yn canolbwyntio ar weithio’n effeithiol fel tîm a diogelwch bwyd a hylendid.  Mae unedau eraill yn cwmpasu pynciau megis paratoi prydau cig pysgod dofednod a llysiau, gwneud isgellau, cawliau a sawsiau, pobi bara a chacennau, sbwnjis a theisennau bach a phwdinau, gwneud coctels, paratoi diodydd poeth a gweini cwsmeriaid.

Mae llythrennedd a rhifedd yn bwysig i bob myfyriwr. Bydd myfyrwyr nad oes ganddynt radd C neu uwch mewn Mathemateg, Saesneg neu Gymraeg (iaith gyntaf) yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio naill ai TGAU neu Sgiliau Hanfodol yn dibynnu ar raddau TGAU.

 


Asesu'r RhaglenAsesir unedau trwy arsylwi ar dasgau ymarferol a gofyn cwestiynau sy'n seiliedig ar wybodaeth a all fod yn ysgrifenedig neu ar lwyfannau cyfryngau.


Gofynion y RhaglenBydd angen i chi fod wedi cwblhau L1 mewn Coginio Proffesiynol neu L1 mewn Gwasanaethau Lletygarwch yn llwyddiannus.  Rhoddir ystyriaeth yn ogystal i ddysgwyr sydd â phrofiad blaenorol perthnasol yn y diwydiant.


Costau YchwanegolMae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.