Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Coginio Proffesiynol a Gweini Bwyd Lefel 1

Disgrifiad o'r RhaglenSianelwch eich brwdfrydedd am fwyd i flwyddyn werth chweil o dwf personol a datblygiad sgiliau.  Mae’r cwrs ymarferol hwn yn ddelfrydol ar gyfer myfyrwyr sydd am ddatblygu eu hyder a’u sgiliau cyfathrebu. Hefyd, byddwch yn dysgu'r sgiliau a'r technegau sydd eu hangen i roi cychwyn ar yrfa yn y celfyddydau coginio neu letygarwch.  Mae’r cwrs yn borth i mewn i un o’r diwydiannau sy’n tyfu gyflymaf yn lleol ac yn genedlaethol. Mae mwyafrif y myfyrwyr yn defnyddio'r cwrs hwn fel cam ar y ffordd i raglen Lefel 2 mewn Coginio Proffesiynol neu Letygarwch a Thwristiaeth.   Dysgwyr eraill, i symud ymlaen i brentisiaeth neu gyflogaeth. Bydd y cwrs yn darparu cyfleoedd i ddatblygu ystod o sgiliau a thechnegau personol, sy’n hanfodol ar gyfer perfformiad llwyddiannus mewn bywyd gwaith.


Nodweddion y RhaglenElfen ganolog o’r cwrs yw’r profiad sy'n gysylltiedig â gwaith. Mae'r holl ddysgwyr yn rhedeg y gwasanaeth ym mwyty Myrddin, y bwyty hyfforddi ar y safle.  Yma byddwch yn cael golwg realistig ar ofynion gweithio yn y diwydiant arlwyo mewn amgylchedd diogel a chefnogol. Bydd staff profiadol yn dysgu sgiliau coginio a gweini bwyd i chi trwy arddangosiadau bywiog a sesiynau sgiliau ymarferol.  Mae’r profiad ymarferol yn y bwyty hyfforddi yn darparu digonedd o gyfle i roi’r sgiliau hyn ar waith. 


Dilyniant a ChyflogaethCewch ddigon o gymorth wrth ddatblygu eich gwasanaeth cwsmer a sgiliau a thechnegau cegin, a bydd eich profiadau ar y cwrs yn eich helpu i ddeall y llwybrau sy’n agored i chi yn y diwydiant. Bydd cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus yn eich galluogi i symud ymlaen i gyrsiau lefel uwch megis y rhaglen Lefel 2 mewn Coginio Proffesiynol, sy’n cynnwys gweini bwyd a diod, neu’r cyrsiau Lefel 2 mewn Lletygarwch a Thwristiaeth. Hefyd, gall dysgwyr symud ymlaen i brentisiaeth.


Cynnwys y RhaglenAr gwrs Tystysgrif Lefel 1 mewn Lletygarwch byddwch yn astudio amrywiaeth o unedau bwyty a chegin. Mae’r unedau craidd yn canolbwyntio ar ddiogelwch bwyd, hylendid a gweithio'n effeithiol fel tîm. Mae unedau eraill yn cwmpasu pynciau megis paratoi a choginio cig, pysgod, dofednod, llysiau ac wyau, coginio cynhyrchion bara, paratoi bwyd a diodydd a pharatoi a gweini bwyd wrth y bwrdd.

Mae llythrennedd a rhifedd yn bwysig i bob myfyriwr. Bydd myfyrwyr nad oes ganddynt radd C neu uwch mewn Mathemateg, Saesneg neu Gymraeg (iaith gyntaf) yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio naill ai TGAU neu Sgiliau Hanfodol yn dibynnu ar eu lefel gyfredol.


Asesu'r RhaglenAsesir unedau trwy arsylwi ar waith ymarferol ym mwyty Myrddin a chwblhau cwestiynau gwybodaeth greiddiol yn llwyddiannus.  Gall y cwestiynau hyn fod ar ffurf ysgrifenedig neu wedi’u recordio gan ddefnyddio llwyfannau cyfryngau, prosiectau, neu ysgrifennu estynedig.


Gofynion y RhaglenBydd angen o leiaf dau bwnc TGAU graddau D-G arnoch i astudio’r cwrs hwn.


Costau YchwanegolMae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.