Skip to main content

Disgrifiad o'r Rhaglen


Côd UCAS: C22

Côd Cwrs: W640

Mae’r rhaglen BA (Anrhydedd) Ffotograffiaeth yn Ysgol Gelf Caerfyrddin, Coleg Sir Gâr, wedi ennill ei phlwyf.  Fe’i cynlluniwyd i annog creadigrwydd a datblygu sgiliau ffotograffig yn seiliedig ar ddiddordebau unigol, tra’n defnyddio dulliau technegol a chysyniadol eang sy’n adlewyrchu datblygiadau a thueddiadau ymarfer ffotograffig cyfoes.   Gan gyfuno technolegau newydd gydag arferion gweithio traddodiadol (digidol a ffotograffau arian), sy’n cael eu cefnogi gan raglen theori integredig, mae’r cwrs hwn yn galluogi dysgwyr i weithio’n hyderus a phroffesiynol tra’n datblygu gyrfa mewn ffotograffiaeth.

Cefnogir dulliau myfyrwyr unigol gan ddarlithwyr; y mae eu hymarferion eu hunain yn cael eu llywio gan ystod eang o brofiadau gan gynnwys ffotograffaeth ddogfennol, golygyddol, ffasiwn, masnachol, ffotograffiaeth celfyddyd gain, cyhoeddi a chreu cynnwys. Mae ein hysgol yn darparu amgylchedd cyfeillgar a chefnogol i fyfyrwyr archwilio eu hopsiynau a datblygu eu steil unigol a photensial.  Mae maint y dosbarthiadau’n fach ac mae’r cyswllt â’r tiwtor heb ei ail.

Yn allweddol i lwyddiant ein dysgwyr, rydym yn gweithio’n agos gyda’n myfyrwyr i ddatblygu eu meddwl beirniadol ac entrepreneuraidd, sy’n hanfodol ar gyfer cael gwaith yn y diwydiant ffotograffig.  Mae’r rhaglen hon yn sicrhau bod graddedigion yn gadael gyda phortffolio proffesiynol eang, sy’n arddangos hunaniaeth bersonol, yn ogystal â sgiliau trosglwyddadwy, gan wella cyfleoedd a chyflogadwyedd. Mae graddedigion diweddar wedi cael eu cydnabod mewn nifer o wobrau proffil uchel gan gynnwys The Taylor Wessing Award, Rankin, Bafta Cymru, Printspace Trajectory, Cymdeithas y Ffotograffwyr a Sefydliad Ffotograffiaeth y Byd; gyda chomisiynau’n cael eu darparu gan Amgueddfa Genedlaethol Cymru / National Portrait Gallery / Y Senedd / The British Council / Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol / Ffotogallery, ymysg llawer o lwyddiannau eraill.

Cipolwg

  Llawn neu Rhan Amser

  3 blynedd yn llawn amser, gellir astudio yn rhan-amser

  Campws Ffynnon Job

Nodweddion y Rhaglen


Mae gan y rhaglen adnoddau da gydag ystod o gamerâu proffesiynol, goleuadau stiwdio a goleuadau lleoliad ar gyfer ffotograffiaeth gyfoes. Mae ganddi adnoddau cyfrifiadurol pwrpasol sy’n gymesur â diwydiant, ar gyfer gwaith ystafell dywyll digidol proffesiynol a phrosesu delweddau creadigol, yn ogystal ag ystafell dywyll draddodiadol gyda dulliau gweithio analog, i adlewyrchu’r diddordeb newydd mewn ffotograffiaeth arian.

Gan ystyried ymarfer ffotograffiaeth proffesiynol yn cynnwys gwaith llawrydd a diwydiannau creadigol, cynlluniwyd ein rhaglen i roi cyfleoedd i fyfyrwyr archwilio gwneud delweddau mynegiadol ar gyfer ymarfer celf, tra bod yn ymwybodol hefyd o'r potensial ehangach i gymdeithas o ddefnyddwyr amlgyfrwng sy’n troi o gwmpas y gweledol. Mae cynnwys modiwlau’n cwmpasu ystod eang o ddulliau ffotograffig, gan gynnig cyfleoedd i weithio ym maes ffotograffiaeth ddogfennol, ffasiwn, golygyddol a ffotograffiaeth celfyddyd gain, a thrwy hynny ennyn potensial galwedigaethol a chyflogadwyedd cynaliadwy.

Cynnwys y Rhaglen


Blwyddyn 1 - Blwyddyn yn seiliedig ar sgiliau a gyflwynir drwy gyfres o weithdai dan arweiniad tiwtor ac astudiaeth annibynnol.

Blwyddyn 2 - Blwyddyn ddatblygiadol a ddyfeisiwyd i ganiatáu i chi gymhwyso'r sgiliau a enillwyd ym mlwyddyn un i nodi cryfderau personol a meysydd diddordeb o fewn ystod o gyd-destunau sy'n berthnasol i'r diwydiant. 

Blwyddyn 3 - Briff personol a gyd-drafodwyd sy'n eich galluogi i atgyfnerthu eich ymarfer ac adeiladu portffolio er mwyn paratoi ar gyfer dilyniant ac uchelgeisiau personol yn y dyfodol, gan orffen gyda chyfle i arddangos eich gwaith mewn sioe radd derfynol.

Dilyniant a Chyflogaeth


Ffotograffydd Celfyddyd Gain, Ffotograffydd Ffasiwn, Ffotograffydd Dogfennol, Ffoto Newyddiaduraeth, Ffotograffydd Hysbysebu, Ffotograffydd Lluniau Llonydd ar gyfer ffilm a theledu, Ffotograffydd Bywyd Gwyllt / Tirwedd, athro/darlithydd, Astudiaeth ôl-raddedig (MA, PhD).

Asesu'r Rhaglen


Asesir yn barhaus trwy sesiynau gweithdy llawn, trafodaethau beirniadol, asesu ffurfiannol a chrynodol gydag adborth clywedol ac ysgrifenedig.

Gofynion y Rhaglen


Gofynion mynediad

Derbynnir pwyntiau sgôr tariff: O leiaf 96 pwynt neu allu portffolio cyfwerth ar gyfer ymgeiswyr hyn.

Gweithdrefnau dewis

Mae angen i bob ymgeisydd wneud cais ar-lein trwy UCAS, ein côd Sefydliad UCAS yw C22 a W640 yw côd ein cwrs. Bydd y cynigion yn cael eu gwneud ar sail y cais UCAS, graddau a ragwelir (os yn berthnasol), geirda UCAS a chyfweliad un i un. Mae Cyfarwyddwyr y Rhaglen yn cyfweld pob ymgeisydd ac yn trafod eich portffolio gwaith celf a'ch uchelgeisiau gyda chi. Mae hyn yn rhan hollbwysig o'n proses ddewis i sicrhau bod y cwrs yn iawn i chi a'ch bod chi yn iawn i'r cwrs. O ganlyniad i'r ffaith ein bod yn meithrin perthynas gyda chi o'r dechrau mae ein cyfraddau gadael yn isel. Rydym yn ymdrechu'n barhaus i droi myfyrwyr yn ymarferwyr proffesiynol llwyddiannus.

Rydym yn croesawu ymgeiswyr hyn â phrofiad blaenorol perthnasol ac yn eu hystyried yn unigol. Bydd myfyrwyr rhyngwladol yn cael eu cyfweld trwy fideo-gynadledda.

Cyfryngau Cymdeithasol

https://www.facebook.com/photography.carmarthen/

https://www.facebook.com/CarmarthenSchoolOfArt

https://www.instagram.com/photo_csoa/

https://www.instagram.com/carmarthenschoolofart/

Costau Ychwanegol


Nid oes unrhyw ffi Stiwdio ychwanegol.  Fodd bynnag, mae'n debygol y byddwch yn mynd i gostau ychwanegol ar gyfer deunyddiau arbenigol, argraffu ac ar gyfer teithiau’n berthnasol i’r cwrs.

Fframwaith Priodoleddau Graddedigion


Nod y Fframwaith yw datblygu eich sgiliau a’ch cymwyseddau proffesiynol ochr yn ochr â’ch gwybodaeth pwnc academaidd. Byddwch yn astudio hyd at 40 credit ar bob level trwy gydol eich rhaglen o’r Fframwaith Priodoleddau Graddedigion. Mae’r modylau Priodoleddau Graddedigion wedi’u cynllunio i’ch galluogi i ddatblygu, a phrofi, ystod o sgiliau sy’n ffocysu ar eich gyrfa ac yn gysylltiedig â’ch maes pwnc. Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys medrusrwydd digidol, ymchwil a rheolaeth prosiect, yn ogystal â medrusrwydd personol fel cyfathrebu, creadigrwydd, hunan-fyfyrio, cadernid a datrys problemau.

Dysgwch ragor am y Fframwaith Priodoleddau Graddedigion

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.