Skip to main content

Disgrifiad o'r Rhaglen


Côd UCAS: C22

Côd y Cwrs: CAFC

Ychwanegiad diweddar i'n portffolio o raglenni lefel prifysgol yw'r Dystysgrif Addysg Uwch.

Mae hwn yn gymhwyster annibynnol Lefel 4 sy'n cwmpasu blwyddyn gyntaf ein Rhaglen Radd.  Gellir astudio’r cwrs yn llawn amser dros un flwyddyn academaidd, neu’n rhan-amser dros ddwy flynedd a bydd yn galluogi’r myfyrwyr hynny na allant ymrwymo i astudio ar gyfer gradd BA Anrhydedd lawn i gael dealltwriaeth o’r sgiliau sylfaenol sy'n ofynnol mewn Ffasiwn: Dylunio a Llunio  a dysgu amdanynt. 

Nod y rhaglen yw datblygu galluoedd a hyder myfyrwyr wrth ddylunio a llunio dillad trwy brofiad a phrosesau a arweinir gan arfer sy'n meithrin datblygiad hunaniaeth ddylunio unigol.  Yn Ysgol Gelf Caerfyrddin, mae maint y dosbarthiadau’n fach ac mae’r cyswllt â’r tiwtor heb ei ail.

Cipolwg

  Llawn Amser / Rhan-Amser

  Blwyddyn yn llawn amser, 2 flynedd yn rhan-amser

  Campws Ffynnon Job

Nodweddion y Rhaglen


Gallwch ddisgwyl rhaglen amrywiol o aseiniadau sy’n tynnu sylw at bwysigrwydd sgiliau technegol o fewn y diwydiant. Mae’r cwrs yn aelod-goleg o Gyngor Ffasiwn Prydain sy’n nodedig ac sy’n rhoi mynediad i golegau a myfyrwyr i brosiectau ac interniaethau gwerthfawr yn y diwydiant.

Cynnwys y Rhaglen


Blwyddyn yn seiliedig ar sgiliau a gyflwynir trwy gyfres o weithdai. Mae'r flwyddyn yn cynnwys saith modiwl gan gynnwys Prosesau Cynhyrchu a Dylunio, Dylunio a Llunio Dillad, Datblygu Iaith Weledol, Prosesau Digidol ac Arfer Digidol Creadigol (a ddefnyddir o fewn ffasiwn), Dysgu yn yr Oes Ddigidol a Phrosiect Creadigol.

Dilyniant a Chyflogaeth


Ar ôl i chi gwblhau’r Dystysgrif Addysg Uwch yn llwyddiannus, fe allech chi symud ymlaen i lefel 5 y radd lawn os byddwch yn dewis gwneud hynny. 

Ar ôl cwblhau'r Radd BA (Anrh) lawn (blwyddyn 2 a 3) y swyddi sydd ar gael yw dylunio ffasiwn, darlunio ffasiwn, prynu ffasiwn, rhagfynegi tueddiadau, steilio, marsiandïaeth weledol, dylunio gwisgoedd ffilm/teledu, torri patrymau, technoleg dillad, cynorthwyydd samplu, athro/darlithydd ac astudiaeth ôl-raddedig (MA, PhD.) Mae llwyddiant graddedigion yn uchel, gyda llawer o fyfyrwyr yn datblygu eu labeli ffasiwn eu hunain, tra bod eraill wedi dod o hyd i gyflogaeth yn dylunio mewn tai dylunio mwy neu yn y sector ffasiwn ehangach.

Asesu'r Rhaglen


Asesir yn barhaus trwy sesiynau crynhoi gweithdai, trafodaethau beirniadol, asesiad ffurfiannol a chrynodol gydag adborth clywedol ac ysgrifenedig.

Gofynion y Rhaglen


Pwyntiau sgôr tariff a dderbynnir: O leiaf 96 pwynt neu allu portffolio cyfatebol ar gyfer ymgeiswyr hŷn.

Mae angen i bob ymgeisydd llawn amser wneud cais ar-lein drwy UCAS.

Dylai myfyrwyr rhan-amser wneud cais drwy system ymgeisio’r coleg https://www.colegsirgar.ac.uk/index.php/en/application-form 

Mae Cyfarwyddwyr Rhaglenni yn cyfweld pob ymgeisydd ac yn trafod eich portffolio o waith celf a’ch uchelgeisiau gyda chi. Mae hyn yn rhan hanfodol o'n proses ddethol i sicrhau bod y cwrs yn iawn i chi a'ch bod chi'n iawn ar gyfer y cwrs. 

Cyfryngau Cymdeithasol

https://www.facebook.com/Carmarthenschoolofartfashion/ 

https://www.facebook.com/CarmarthenSchoolOfArt 

https://www.instagram.com/fashion_csoa/ 

https://www.instagram.com/carmarthenschoolofart/ 

Costau Ychwanegol


Nid oes ffi Stiwdio ychwanegol. Fodd bynnag, mae’n debygol y byddwch yn mynd i gostau ychwanegol ar gyfer deunyddiau arbenigol, printio ac ar gyfer teithiau’n berthnasol i’r cwrs.  

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.